I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion för rot- och rutarbete (husarbete) enligt de regler som gäller fr.o.m. den 1 januari 2016. Meddelandet ersätter SKV M 2013:04. Ändringarna rör bland annat ändrad subventionsgrad för skattereduktion för rotarbete, ändrat maximumbelopp för rutarbete samt justeringar avseende vilka arbeten som ger rätt till skattereduktion för rutarbete. Alla ändringar har markerats med kantstreck.

För husarbeten som har betalats före den 1 januari 2016 se SKV M 2013:04 och för arbeten som utförs före den 1 juli 2009 se SKV M 2009:12.

1 Allmänt om lagstiftningen

Reglerna om skattereduktion för hushållsarbete återfinns i 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, och i lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, HUSFL. Som hushållsarbete behandlas även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rotarbeten) av ett småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt som ägs och används för bostadsändamål av den som ansöker om skattereduktion. Hushållsarbete (rutarbete) och rotarbete benämns i detta meddelande husarbete.

Skattereduktion kan medges privatperson som vid årets utgång är minst 18 år. Reduktionen tillgodoräknas genom att den som köpt husarbete kommer överens med utföraren att han eller hon bara ska betala en viss del av arbetskostnaden. För rutarbete betalar köparen 50 procent av arbetskostnaden och för rotarbete betalar köparen 70 procent av arbetskostnaden. Utföraren får sedan begära utbetalning från Skatteverket av den del av arbetskostnaden (inklusive mervärdesskatt) som köparen inte har betalat, enligt den så kallade fakturamodellen.

För rutarbete får skattereduktionen uppgå till högst samma belopp som köparen har betalat för arbetskostnaden vilket innebär att köparen har rätt till skattereduktion med 50 procent av den totala arbetskostnaden. För rotarbete får skattereduktionen uppgå till tre sjundedelar av det belopp som köparen har betalat för arbetskostnaden till utföraren vilket innebär att köparen har rätt till skattereduktion med 30 procent av den totala arbetskostnaden.

För att utföraren ska kunna få utbetalning från Skatteverket krävs att utföraren är godkänd för F-skatt. I samband med utbetalningen till utföraren tillgodoförs köparen av arbetet preliminär skattereduktion med samma belopp. Beslut om slutlig skattereduktion fattas sedan i samband med köparens beskattning.

Skattereduktion kan även tillgodoräknas privatperson som köper husarbete av en fysisk person som saknar F-skatt och inte är registrerad till mervärdesskatt. I detta fall tillgodoräknas skattereduktion med ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter som köparen har redovisat för arbetet i en förenklad arbetsgivardeklaration.

Skattereduktion medges även för den som från sin arbetsgivare får förmån av husarbete förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

Skattereduktionen får uppgå till sammanlagt högst 50 000 kr per person och beskattningsår och den räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt (inklusive kapitalskatt), statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. För personer som vid beskattningsårets ingång inte fyllt 65 år gäller dock att den sammanlagda skattereduktionen för rutarbete får uppgå till högst 25 000 kr per person och beskattningsår.

2 Vem har rätt till skattereduktion?

Skattereduktion för utgift för husarbete alternativt förmån av husarbete kan medges fysisk person som vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år och som är obegränsat skattskyldig under någon del av beskattningsåret. Även den som är begränsat skattskyldig har i vissa fall rätt till skattereduktion.

Dödsbo har rätt till skattereduktion för husarbete om arbetet har utförts före dödsfallet och den avlidne skulle ha fyllt minst 18 år under beskattningsåret.

För rätt till skattereduktion för rotarbeten krävs dessutom att småhuset, bostadsrätten eller ägarlägenheten ägs och används för bostadsändamål av den som ansöker om skattereduktion.

2.1 Obegränsat skattskyldig

Följande personer är obegränsat skattskyldiga i Sverige;

 • den som är bosatt i Sverige,

 • den som stadigvarande vistas i Sverige, eller

 • den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.

2.2 Begränsat skattskyldig

Med begränsat skattskyldig avses den som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige. Även den som är begränsat skattskyldig har i vissa fall rätt till skattereduktion. Detta gäller begränsat skattskyldiga som;

 • enligt 4 § lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, begär att vara skattskyldig enligt IL, eller

 • den som är skattskyldig i inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe eller fastighet i Sverige.

En förutsättning för att en begränsat skattskyldig ska få rätt till skattereduktion är att överskottet av förvärvsinkomster i Sverige (intäkter efter avdrag för kostnader i respektive inkomstslag), det vill säga sådana inkomster som ska beskattas här enligt IL, uteslutande eller så gott som uteslutande (90 procent eller mer) utgör den skattskyldiges sammanlagda överskott av förvärvsinkomster från Sverige och andra länder. Den skattskyldige ska i ansökan uppge sina förvärvsinkomster utomlands.

En begränsat skattskyldig som enbart äger ett småhus i Sverige och av den anledningen enbart betalar kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt här kan inte få skattereduktion för husarbete.

3 Arbetet ska ha utförts i bostaden

En grundläggande förutsättning för att skattereduktion för husarbete ska kunna medges är att arbetet ska vara utfört i eller i nära anslutning till en bostad som är belägen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-området) och som sökanden själv helt eller delvis använder för bostadsändamål. Skattereduktion för husarbete kan medges för arbeten i såväl permanentbostad som fritidsbostad.

För rätt till skattereduktion för rotarbete krävs dessutom att arbetet utförts i ett småhus, ägarlägenhet eller en bostadsrätt som sökanden själv äger och bor i.

Skattereduktion kan även medges för husarbete som utförts i förälders hushåll. För rotarbete gäller dock att den som begär skattereduktion måste äga del av förälderns bostad, se vidare avsnitt 7.

3.1 Bostad – rutarbete

Med bostad avses utrymme som med nyttjanderätt eller äganderätt helt eller till väsentlig del används för boende inom EES-området. Till bostad räknas även garage, förråd och tvättstuga. Även fritidshus, andelslägenhet eller stuga som den skattskyldige äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Vid dubbel bosättning omfattas båda bostäderna av begreppet bostad.

Som bostad räknas inte hotell, pensionat eller vandrarhem oavsett om man vistas där kortare eller längre tid.

Som bostad räknas inte heller gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus, exempelvis gemensam entré och trappuppgång.

3.2 Bostad – rotarbete

Förutom att bostaden ska användas av den som ansöker om skattereduktion krävs, för rätt till skattereduktion för rotarbete, att arbetet utförs på småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt som ägs av den som ansöker om skattereduktion.

En person som är dold ägare till ett småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt medges inte skattereduktion för rotarbete, se även Skatteverkets ställningstagande 2009-12-11, dnr 131 913846/09-111, Skattereduktion för husarbete dold äganderätt.

Det krävs inte att småhuset ska ha åsatts ett taxeringsvärde för att skattereduktion ska kunna medges. Däremot krävs det att en byggnad är utrustad med för en bostad grundläggande installationer och bekvämligheter. Se vidare SKV A 2008:21 om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2009 års fastighetstaxering, avsnitt 3.2.

Skattereduktion för rotarbete medges inte för arbete som utförts i bostad som hyrs eller arrenderas. Inte heller omfattas rotarbete som utförs i kooperativa hyresbostäder av rätten till skattereduktion.

4 Rutarbete

I detta avsnitt anges vad som avses med rutarbete och vilka arbeten som ger rätt till skattereduktion samt exempel på arbeten som inte ger rätt till reduktion.

4.1 Enklare städarbete

Till enklare städarbete eller annat enklare rengöringsarbete som utförs i bostaden och som ger rätt till skattereduktion räknas arbete av mer vardaglig karaktär inom hushållets kärnområde och som inte utförs med mer avancerad städutrusning eller annan kringutrustning som inte är vanligt förekommande i en genomsnittlig bostad. Till enklare städarbete räknas exempelvis städning, diskning och fönsterputsning samt annat rengöringsarbete som inte kräver specialistutbildning och som normalt utförs i en privatbostad. Till rengöringsarbete räknas även rengöring av altandäck, byte av glödlampor och säkringar och liknande samt ommöblering som krävs för att rengöringsarbete ska kunna utföras. Grovstädning med mer avancerad utrustning och rengöring av inomhuspool räknas inte som enklare städarbete. Som avancerad städutrustning räknas exempelvis pooldammsugare och golvboningsmaskin (prop. 2015/16:1 avsnitt 6.2.3).

Städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i gemensamhetsutrymmen som inte tillhör bostaden i flerfamiljshus, exempelvis trappstädning, ger inte rätt till skattereduktion.

Skattereduktion medges inte för omklädsel av möbler, montering av möbler eller liknande arbeten. Inte heller medges skattereduktion för arbete som innebär organisering av hemmet exempelvis av förvaringsutrymmen eller arbetsrum etc. Se Kammarrätten i Stockholms dom, 2009-10-21, mål nr 2894-09.

Städning eller andra hemtjänster som genom kommunens, landstingets eller statens försorg eller motsvarande erbjuds till subventionerade priser eller till självkostnadspris ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller sådant hushållsarbete där försäkringsersättning lämnas omfattas av rätten till reduktion, se vidare avsnitt 6.

Hushållstjänster som köps av kommunala bolag till marknadsmässig taxa ger rätt till skattereduktion (Skatteverkets ställningstagande 2009-02-26, dnr 131 218722-09/111 Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag).

4.2 Flyttstädning

Flyttstädning i anslutning till avflyttning från bostad och inflyttningsstädning i ny bostad ger rätt till skattereduktion. Däremot medges inte skattereduktion för flyttkostnader och inte heller för flyttning av möbler och andra tillhörigheter i samband med tömmande av bostad, förråd, garage och liknande utrymmen.

4.3 Kläd- och textilvård

Till vård av kläder och hemtextilier som utförs i bostaden och som ger rätt till skattereduktion räknas bl.a. klädtvätt, strykning och enklare lagning av kläder och hemtextilier samt putsning av skor. Även tvätt som utförs i gemensam tvättstuga som disponeras av flera hushåll räknas till sådan klädvård som utförs i bostaden. Med vård av hemtextilier avses till exempel uppsättning och nedtagning av gardiner som tvättas i bostaden

4.4 Snöskottning

Till snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden räknas skottning av tak och altan samt skottning av gårdsplan och uppfart på egen tomt eller uppfart på annans mark som innehas med servitut eller liknande. Snöröjning av trottoar i nära anslutning till bostaden kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att kommunen ålagt fastighetsinnehavaren att hålla trottoaren is- och snöfri så att gångtrafikanter kan ta sig fram. Även arbetskostnad för snöröjning med traktor etc. och arbetskostnad för sandning och saltning medför rätt till skattereduktion. Kostnader för maskinell utrustning ger inte rätt till skattereduktion, se avsnitt 5.7.

Till snöskottning som inte ger rätt till skattereduktion räknas skottning av allmänningar och samfälld mark.

4.5 Trädgårdsarbete

Till trädgårdsarbete som ger rätt till skattereduktion räknas häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden. Det är således trädgårdsarbeten som avser normalt återkommande arbeten av löpande karaktär som utförs i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick och som inte kräver några specialkunskaper. Till sådant enklare trädgårdsarbete räknas även klippning av rosor och buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.

Till ogräsrensning räknas även arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.

Till trädgårdsarbete som inte ger rätt till skattereduktion räknas exempelvis planteringsarbeten, trädbeskärning, trädfällning, röjning av sly, anläggning av gräsmatta samt andra anläggningsarbeten som utförs på tomt eller i trädgård. Inte heller kostnad för transport av avfall eller tömning av avloppsbrunn ger rätt till skattereduktion.

4.6 Barnpassning

Skattereduktion medges för barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, grundskola fritidsaktiviteter eller liknande. Om barnpassningen i bostaden i mer än ringa omfattning (mer än tio procent) innefattar hjälp med läxor och annan skolarbete kan skattereduktion för rutarbete endast medges för den del av arbetad tid som vid varje enskilt tillfälle använts för barnpassning (Skatteverkets ställningstagande, 2015-07-21, dnr 131 408313-15/111, Barnpassning i kombination med läxläsning – rutarbete).

Till sådan barnpassning som inte ger rätt till skattereduktion räknas exempelvis privatlärare, tränare eller annat arbete för barnets räkning som kräver specialkunskaper och som normalt inte utförs av hushållen själva.

Till barnpassning räknas inte arrangemang av barnkalas och andra liknande aktiviteter för barn som ordnas i bostaden.

Kostnader för material, utrustning och resor berättigar inte till skattereduktion. Detta innebär att kostnader för resor till och från skola, dagis eller fritidsaktivitet inte ger rätt till skattereduktion.

Inte heller kostnader för barnomsorg som genom det allmännas försorg erbjuds till subventionerade priser eller till självkostnadspris ger rätt till skattereduktion.

4.7 Matlagning

Skattereduktion medges inte för matlagning som sker i bostaden. En barnvakt kan laga mat till barnen inom ramen för barnpassningstjänsten. En förutsättning är att det är frågan om sådan tillredning av mat som kan anses utgöra en normalt förekommande uppgift för en barnvakt. Det samma gäller den som lagar mat inom ramen för en utförd omsorgstjänst, se avsnitt 4.8.

4.8 Personlig omsorg

Skattereduktion medges för annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden. Det handlar då om hjälparbete av personlig art som inte kräver specialistutbildning, såsom hjälp med skötsel av den personliga hygienen, på- och avklädning, matning och liknande personliga bestyr. Till hjälparbete av personlig art bör även räknas hjälp med att betala räkningar och inhandling av mat tillsammans med köparen, enklare matlagning som sker i ringa omfattning och som är direkt kopplad till omsorgen samt högläsning. Omsorg och tillsyn ska normalt vara utförd i eller i nära anslutning till bostaden. Men rätt till skattereduktion bör även medges för ledsagning vid promenader och enklare ärenden, till exempel besök på bank eller i affär, som utförs som ett led i det övriga personliga hjälparbetet.

Till omsorg och tillsyn som inte ger rätt till skattereduktion räknas omsorg som kräver specialkunskaper, till exempel massage, fotvård, hårklippning, skönhetsbehandlingar och liknande tjänster. Detta gäller oavsett om tjänsten är utförd i bostaden eller inte.

Skattereduktion omfattar inte sådant arbete som utgör hälso- och sjukvård och som utförs av någon som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården, såsom sjuksköterska, sjukgymnast, naprapat eller läkare.

Utgifter för personlig tränare omfattas inte av rätt till skattereduktion. Inte heller arbete med teknisk utrustning eller liknande som utförs i hemmet ger rätt till skattereduktion.

Passning av husdjur ger inte rätt till skattereduktion oavsett om passningen sker i bostaden eller inte.

Skattereduktion medges inte för utgift för beställning och hemkörning av livsmedel.

Utgifter för resor som företas i samband med eller med anledning av omsorgsarbetet ger inte rätt till skattereduktion.

5 Rotarbete

I detta avsnitt anges vad som avses med rotarbete och exempel på vilka arbeten som ger rätt till skattereduktion samt exempel på arbeten som inte ger rätt till reduktion.

5.1 Reparation och underhåll

Vanliga reparations- och underhållsåtgärder av en byggnad eller bostadsrätt, till exempel ommålning, tapetsering, byte av golv och innertak, är arbeten som ger rätt till skattereduktion. Till reparation räknas även byte av bristfälligt konstruerade enstegstätade fasader. Till underhåll av fastighet räknas även fasad- och taktvätt, avloppsrensning och rengöring av imkanaler.

Obligatorisk sotning som kommunen ansvarar för enligt 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor och som sker med viss regelbundenhet ger inte rätt till skattereduktion. Sotning som sker utöver den obligatoriska sotningen ger rätt till skattereduktion.

Skattereduktion medges inte för brandskydds- och funktionskontroll av eldstad och skorsten, kontroll av skorsten efter soteld, installationsbesiktning av skorsten eller s.k. sprängbesiktning i samband med markarbeten. Skattereduktion medges inte heller för tömning av septiktank och slamsugning.

Arbete för att tillverka måttbeställda inventarier såsom köksluckor, panel och dörrar och som utförs i det tillverkande företagets lokaler räknas inte till sådant arbete som ger skattereduktion. Inte heller lackning av dörrar som sker i lackerarens lokaler omfattas.

5.2 Om- och tillbyggnad

Om- och tillbyggnad av hus som är äldre än fem år (se avsnitt 5.4) ger rätt till skattereduktion. Uppförande av ett garage eller en carport som är hopbyggt med ett befintligt hus bör ses som en om- och tillbyggnad (prop. 2008/09:178 s. 33). Ett garage får anses vara hopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg

Om det fristående garaget endast sitter ihop med huset genom ett plank, en altan eller liknande är det inte en tillbyggnad till bostadshuset utan ses som en fristående byggnad.

Ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus medför inte att huset anses nybyggt under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

5.3 Komplementhus

Skattereduktion för rotarbeten medges även för arbeten som utförs på komplementhus. Av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:7) om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2009 och senare års fastighetstaxeringar, avsnitt 1, framgår följande;

”Med komplementhus bör avses byggnad som funktionellt hör samman med småhuset, det vill säga garage, förråd eller dylikt. Som komplementhus bör normalt även räknas mindre stallbyggnad och växthus som ligger i anslutning till ett småhus och som används för att tillgodose fastighetsägarens sport- eller hobbyintresse.”

Skattereduktion medges inte för underhåll, reparation, om- eller tillbyggnad av bryggor.

5.4 Nybyggnation

Skattereduktion medges inte för någon form av nybyggnation, varken bostadshus eller komplementhus, se HFD 2012 ref. 47.

Ett nybyggt småhus får vid fastighetstaxeringen ett värdeår (nybyggnadsår) som är året före fastighetstaxeringsåret. Som rotarbete räknas inte om eller tillbyggnad av ett småhus som sker under de första fem kalenderåren efter beräknat värdeår.

Skattereduktion medges inte heller för arbeten som utförs under det år som ett nybyggt småhus tas i bruk. Härmed avses arbeten som utförs före det fastighetstaxeringsår när småhuset taxeras som färdigställt (nybyggt). Sådana arbeten får anses vara en del i slutförandet av nybyggnationen, och inte om- eller tillbyggnad, se Skatteverkets ställningstagande, 2009-12-15, dnr 131 864914-09/111, ROT-avdrag och nybyggnation.

5.5 Service och installationer

Åtgärder som enbart avser service på maskiner och andra inventarier eller installationer ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller arbeten vid inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, kylskåp, spis, parabol, larm eller dator ger skattereduktion. Montering av persienner omfattas inte heller.

Däremot ger arbetskostnad vid installation av värmepanna, värmepump och braskamin rätt till skattereduktion eftersom sådana installationer regelmässigt även inkluderar visst byggarbete. Även arbetskostnad för byggarbete som ingår som en del i andra installationer än de ovan uppräknade kan ge rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges dock inte för service på maskiner och inventarier oavsett om installationskostnaden gett rätt till skattereduktion.

5.6 Markarbeten

Markarbeten som typiskt sett ger rätt till skattereduktion är markarbeten i direkt anslutning till byggnaden vid reparation och underhåll av el-­, vatten-­, värme- och avloppsledningar samt ledningar för elektronisk kommunikation Även dränering av grund omfattas, liksom markarbeten som avser anläggningar för VVS förutsatt att värmen, vattnet etc. är avsett att tillföras byggnaden och att arbetet utförs på den tomt där bostaden är belägen. Skattereduktion för dessa arbeten medges oavsett om småhuset är beläget på ofri grund eller inte se Skatteverkets ställningstagande, 2015-08-07, dnr 131 424601-15/111, Skattereduktion för husarbete – markarbete på ofri grund.

Skattereduktion medges även för återställande av marken i ursprungligt skick förutsatt att återställningsarbetet utförs så snart det kan ske, dock senast inom sex månader från det att det markarbete som gav rätt till skattereduktion utfördes. Med återställningsarbete avses sådant arbete som är nödvändigt för att återställa det uppgrävda området i ursprungligt skick. Skattereduktion medges inte för sådant återställningsarbete som innebär en förbättring eller förändring (nyanläggning) av det uppgrävda området, se Skatteverkets ställningstagande, 2011-03-11, dnr 131 113498-11/111, Skattereduktion för markarbete – arbetskostnad och återställningsarbete.

Skattereduktion medges inte för anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket, trädgårdsgångar eller gräsmattor. Se Kammarrätten i Jönköpings dom, 2009-11-09, mål nr. 2699-09, där skattereduktion inte medgetts för omläggning av plattor i trädgården eftersom detta arbete ansågs utgöra ett anläggningsarbete.

5.7 Arbetskostnad

Det är endast manuell arbetskostnad som ger rätt till skattereduktion. Kostnader för till exempel gräsklippare, grävmaskiner, borraggregat och liknande maskinell utrustning som används vid gräsklippning borrning för bergvärme, VVS eller elektriska ledningar utgör inte del av arbetskostnaden. Inte heller kostnad för traktor och snöplog som används vid snöröjning utgör del av arbetskostnad. Detta innebär att materialkostnad och maskintimmar inte ger rätt till skattereduktion.

I prop. 2008/09:178 s. 38 anges följande:

”Eftersom maskinkostnader inte berättigar till skattereduktion kan det vara en fördel, såväl för utföraren som för köparen, att maskinkostnader särskiljs från arbetskostnad i faktura eller liknande underlag.”

Vid totalentreprenader till fast pris vid installation av vätskavärmepump (till exempel bergvärme) kan arbetskostnaden schablonmässigt beräknas till 35 procent av den totala entreprenadkostnaden. Vid totalentreprenad till fast pris vid installation av luftvärmepump (luft-vattenvärmepump, luft-luftvärmepump och frånluftvärmepump) kan arbetskostnaden schablonmässigt beräknas till 30 procent av den totala entreprenadkostnaden se Skatteverkets ställningstagande, 2014-04-03, dnr 131 183266-14/111, Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid värmepumpsentreprenader. Vid entreprenad avseende borrarbete kan arbetskostnaden schablonmässigt beräknas till 35 procent av den totala kostnaden för borrningsentreprenaden, se Skatteverkets ställningstagande 2015-08-26, dnr 131 458462-15/111.

5.8 Samfälligheter

För rätt till skattereduktion krävs att arbetet är utfört i direkt anslutning till byggnaden samt på den tomt som bostaden är belägen. Detta innebär att skattereduktion inte medges för arbeten som utförs på samfällighet i vilken fastighetsägare är delägare i, som exempelvis rotarbete som utförs på garage på samfälld mark eller gräsklippning.

5.9 Särskilt om rotarbete i bostadsrätt

Skattereduktion för rotarbete i lägenhet som upplåtits med bostadsrätt medges endast för sådant rotarbete som utförts i lägenheten och som bostadsrättshavaren enligt föreningens stadgar är underhållsskyldig för. Detsamma gäller för arbete som utförts i en lägenhet som upplåtits till en medlem eller delägare i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag. Det innebär att arbete med ventilations- och rökkanaler samt arbete med avloppsrör som går från avloppsbrunnen ut från lägenheten inte ger rätt till skattereduktion oavsett om dessa arbeten utförts i samband med rotarbeten i lägenheten. Däremot medges skattereduktion för dragning av elledningar i lägenheten fram till lägenhetens elcentral (proppskåp). Skattereduktion för dragning av elledningar kan medges oavsett om elledningarna dras i eller utanpå väggen, Skatteverkets ställningstagande, 2014-02-20, dnr 131 99400-14/111, Skattereduktion för rotarbete – särskilt om bostadsrätt.

Skattereduktion medges för arbeten på insidan av fönster och ytterdörrar men däremot inte för byte av fönster och ytterdörrar. Skattereduktion medges inte för arbete som hänför sig till byggande eller inglasning av balkong. Detta gäller även om en viss del av arbetet är utfört inne i bostaden. Skattereduktion medges inte heller för stambyten av vatten- och avloppsledningar eller renovering av fasad.

Skattereduktion medges även för tillbyggnad av bostadsrätt, 67 kap. 13 b § IL. Som tillbyggnad av bostadsrätt räknas i detta sammanhang att två bostadsrätter anpassas till en bostad, att bostadsytan utökas genom tillbyggnad eller att oinredda biutrymmen görs om till bostadsyta. Vid tillbyggnad av bostadsrätt medges inte skattereduktion för sådana arbeten som utförs utanför bostaden, exempelvis nedgrävning av elkablar och avlopp eller tillbyggnad av balkong, altan eller terrass.

5.10 Särskilt om arbete i ägarlägenhet

Skattereduktion för arbete i ägarlägenhet omfattas inte av begränsningen att arbetet ska vara utfört ”i lägenheten”. Det innebär att skattereduktion för rotarbete kan medges för reparation och underhåll av balkong och terrass eftersom dessa hör till bostadsutrymmet. Däremot kan skattereduktion inte medges för arbete som utförs på samfälligheten såsom yttertak, fasader, trapphus, förråd och gemensamma anordningar.

6 När bidrag eller annat stöd har lämnats

Som husarbete räknas inte

 • arbete för vilket försäkringsersättning lämnats eller

 • arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats från staten, en kommun eller ett landsting.

Som exempel kan den som fått assistansersättning inte få skattereduktion när denne anlitat personlig assistent. Inte heller den som har fått köpa kommunala eller statliga tjänster till subventionerat pris eller till självkostnadspris har rätt till skattereduktion. Däremot kan den som köper husarbete från kommunägda bolag få skattereduktion förutsatt att priset är marknadsmässigt, Skatteverkets ställningstagande 2009-02-26, dnr 131 218722-09/111, Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag.

Den som har fått ersättning i form av föräldrapenning, vårdbidrag, handikappersättning eller annat stöd kan få skattereduktion förutsatt att utbetalat bidrag inte är en direkt kompensation för det husarbete som skattereduktion begärs för.

Om det för ett bidrag eller en försäkringsersättning är särskilt reglerat att ersättningen endast avser kostnad för material kan arbetskostnaden i fråga räknas som husarbete.

Husarbete som köps av ett företag som fått någon form av statsstöd eller EU-bidrag ger normalt rätt till skattereduktion.

7 Villkor för skattereduktion

Skattereduktion för rutarbete kan medges den som betalat halva arbetskostnaden till utföraren. Skattereduktion för rotarbete kan medges den som betalat 70 procent av arbetskostnaden. Som arbetskostnad räknas även den mervärdesskatt som belöper på arbetet. Skattereduktion för husarbete kan medges den som anlitat en privat person med A-skatt och redovisat arbetsgivaravgifter i en förenklad arbetsgivardeklaration samt den som från sin arbetsgivare har fått förmån av husarbete.

För att en person ska kunna få skattereduktion för husarbete krävs att följande förutsättningar är uppfyllda.

 • Det utförda arbetet ska vara hänförligt till sökandens hushåll.

 • För rotarbete gäller dessutom att den som ansöker om skattereduktion ska äga och bo i det småhus, den ägarlägenhet eller den bostadsrätt där arbetet utförts.

 • Arbetet får inte utföras av den som begär skattereduktion eller närstående till denne. Vilka personer som räknas som närstående anges i avsnitt 7.2.

 • Utföraren ska vara godkänd för F-skatt när avtalet om arbetet träffas eller när ersättningen betalas ut.

Skattereduktion medges även den som utgett ersättning för husarbete avseende förälders hushåll eller fått en förmån av husarbete avseende förälders hushåll förutsatt att tjänsterna som sådana berättigar till skattereduktion. Med föräldrar avses i detta sammanhang biologiska föräldrar, adoptivföräldrar och fosterföräldrar. Föräldern måste vara bosatt i Sverige för att skattereduktion ska kunna medges och bostaden ska används för boende inom EES.

För rotarbeten gäller dessutom att den som ansöker om skattereduktion måste äga hela eller del av småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt som föräldern bor i.

Skattereduktion medges inte för husarbete som förälder utgett till barn som inte bor hemma. Detta gäller oavsett om föräldern äger bostaden som barnet bor i eller inte.

Det är endast ersättning för arbete som medger rätt till skattereduktion. I underlaget för skattereduktion ska därför inte kostnader för material, maskiner och resor räknas med.

Skattereduktion för husarbete kan medges när betalning sker med presentkort som har ett fastställt beloppsmässigt värde. Värdet ska motsvara det som betalats för presentkortet. Skattereduktion medges däremot inte för presentkort som avser en viss angiven tjänst eftersom överlämnandet av ett sådant presentkort inte kan jämställas med en betalning, se Skatteverkets ställningstagande, 2012-10-12, dnr 131-685764-12/111, Skattereduktion för husarbete – betalning med presentkort.

7.1 Krav på F-skatt

För att skattereduktion ska kunna medges krävs att den som har utfört arbetet var godkänd för F-skatt antingen vid tidpunkten för avtalet om arbete eller när ersättningen för arbetet betalas ut.

Om husarbetet har utförts utomlands och utföraren inte har bedrivit någon verksamhet i Sverige gäller istället följande. När avtal om arbete träffas eller när betalning sker ska utföraren ha ett intyg som visar att företaget i sitt hemland genomgår samma kontroll beträffande skatter och avgifter som gäller för den som är godkänd för F-skatt.

Skattereduktion kan även tillgodoräknas privatperson som köper husarbete av en fysisk person som inte bedriver näringsverksamhet och som saknar F-skatt och inte är registrerad till mervärdesskatt. I detta fall tillgodoräknas skattereduktion med ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter som köparen har redovisat för arbetet i en förenklad arbetsgivardeklaration.

7.2 Närstående

Skattereduktion medges inte i det fall en person, som ansöker om eller begär skattereduktion själv har utfört arbetet eller om en närstående till sökande har utfört arbetet.

Med närstående avses den personkrets som anges i 2 kap. 22 § IL nämligen

 • make,

 • förälder,

 • mor- och farförälder,

 • avkomling och avkomlings make,

 • syskon, syskons make och avkomling, och

 • dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i.

Styvbarn och fosterbarn räknas som avkomling.

Bestämmelserna om makar ska tillämpas också på sambor som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft gemensamma barn, 2 kap. 20 § IL.

För att skattereduktion ska kunna medges krävs att köparen har betalat utföraren för utfört arbete. Detta medför att en enskild näringsidkare som låter en av sina anställda utföra husarbete i den egna bostaden inte kan medges skattereduktion eftersom företagaren inte kan fakturera sig själv.

8 Preliminär skattereduktion

När köpare och utförare av husarbete kommer överens om att köparen inte ska betala den del av utgiften som motsvarar köparens skattelättnad, kan utföraren ansöka om att få utbetalning från Skatteverket enligt de principer som redovisas i avsnitt 10. Det belopp som Skatteverket betalar ut till utföraren tillgodoförs köparen som preliminär skattereduktion. Den preliminära skattereduktionen kan liknas vid en förtida återbetalning av köparens slutliga skatt som av praktiska skäl betalas direkt till utföraren för att reglera köparens skuld till utföraren.

Preliminär skattereduktion kan även medges en person som köper husarbete från en privatperson som saknar F-skatt och som inte är registrerad till mervärdesskatt. Preliminär skattereduktion tillgodoräknas med ett belopp motsvarande det som har redovisats som arbetsgivaravgifter i den förenklade arbetsgivardeklarationen.

Den preliminära skattereduktion som först registreras hos Skatteverket har företräde.

Den sammanlagda skattereduktionen för husarbete får aldrig överstiga 50 000 kr per beskattningsår. För personer som vid året ingång inte fyllt 65 år gäller att den sammanlagda skattereduktion för rutarbete inte får uppgå till mer än 25 000 kr per beskattningsår.

8.1 Meddelande

Skatteverket meddelar angiven köpare av husarbete att utbetalning har skett till utföraren och att köparen därmed har tillgodoförts preliminär skattereduktion. Meddelandet sker genom att ett brev skickas ut till köparen av husarbete.

Meddelandet gör det lättare för köparen att ha kontroll på hur mycket preliminär skattereduktion han eller hon har tillgodoförts under året. När köparen har fått maximal preliminär skattereduktion måste köparen betala hela arbetskostnaden till utföraren. Meddelandet innebär också att eventuellt förbiseende eller missbruk, exempelvis att en utförare använder sig av ett felaktigt personnummer kan upptäckas och korrigeras.

9 Slutlig skattereduktion

En begäran om skattereduktion för husarbete ska göras i inkomstdeklarationen för det beskattningsår då

 • utgiften för utfört husarbete har betalats och preliminär skattereduktion tillgodoförts,

 • förmån av husarbete har tillhandahållits, eller

 • ersättning för husarbete har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration.

Det är köparen av husarbetet som själv är ytterst ansvarig för att uppgifterna är korrekta och begäran om slutlig skattereduktion ska därför göras i inkomstdeklarationen. Den som lämnar oriktig uppgift i inkomstdeklarationen kan få betala skattetillägg

9.1 Utgift för husarbete – mottagaren har F-skatt

Den slutliga skattereduktionen hänförs till det beskattningsår då köparen har betalat husarbetet och preliminär skattereduktion har tillgodoförts. Den slutliga skattereduktionen för husarbete får inte överstiga den preliminära skattereduktionen som har tillgodoräknas, och aldrig mer än maximalt 50 000 kr per år. Om köparen inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång får köparen tillgodoräknas maximalt 25 000 kr för rutarbete av det totala beloppet om 50 000 kr.

För att slutlig skattereduktion ska kunna medges krävs att det arbete som betalats är utfört. Om arbetet betalas i förskott måste arbetet utföras under det beskattningsår som betalningen gjorts, dock senast den 31 januari året efter det att betalning gjorts för att preliminär och slutlig skattereduktion ska kunna medges. Se även avsnitt 11, Årsskiftesproblematik.

Om betalning görs efter det att arbetet är utfört medges slutlig skattereduktion det år då betalningen gjordes oavsett om arbetet är utfört ett tidigare år.

Uppgift om preliminär skattereduktion finns förtryckt i deklarationen.

9.2 Utgift för husarbete – mottagaren har A-skatt

Den slutliga skattereduktionen hänförs till det beskattningsår då ersättning för husarbete har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1 244), SFL.

Köparen svarar för att det arbete som utförts är sådant husarbete för vilket skattereduktion kan medges.

Uppgift om preliminär skattereduktion förtrycks i deklarationen. Skattereduktion kan inte medges med högre belopp än vad som medgetts i preliminär skattereduktion. Skattereduktion kan aldrig medges med mer än sammanlagt 50 000 kr per år. Om köparen inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång får köparen tillgodoräknas maximalt 25 000 kr för rutarbete av det totala beloppet om 50 000 kr.

9.3 Förmån av husarbete

Skattereduktion medges även den som har fått förmån av husarbete från sin arbetsgivare.

Den slutliga skattereduktionen hänförs till det beskattningsåret förmånen utgavs. Arbetsgivaren anger underlaget för skattereduktionen på kontrolluppgiften. Uppgiften förtrycks i inkomstdeklarationen.

Av 11 kap. 14 § SFL framgår att vid beräkningen av skatteavdrag för förmån av husarbete ska avdraget, om den som har utfört arbetet är godkänd för F-skatt, reduceras med.

 • 50 procent av värdet på förmån av rutarbete och

 • 30 procent av värdet på förmån av rotarbete.

Skatteavdraget ska dock som mest reduceras med 50 000 kr per beskattningsår. För personer som vid årets ingång inte fyllt 65 år ska skatteavdraget för den som köpt rutarbete som mest reduceras med 25 000 kr per beskattningsår.

Om arbetet är utfört i annat EES-land av utländsk utförare som saknar F-skatt ska utföraren kunna visa intyg eller annan handling som visar att företaget i fråga om skatter och avgifter genomgått motsvarande kontroll i sitt hemland som den som är godkänd för F-skatt.

Om den anställde av sin nettolön betalat hela eller del av förmånens värde ska förmånsvärdet på kontrolluppgiften reduceras med betalt belopp, medan underlaget för skattereduktion anges utan reducering.

9.4 Köparens ansvar

I prop. 2008/09:77 s. 53 anges följande:

”Det är principiellt viktigt att köparen begär skattereduktion, eftersom det är köparen som själv är ytterst ansvarig för att uppgifterna är korrekta. Vissa omständigheter är för övrigt kända endast för köparen, som till exempel att arbetet är hänförligt till dennes förälders hushåll eller att någon ersättning eller något stöd eller bidrag inte har erhållits för arbetet.”

Om köparens slutliga skatt att betala inte räcker för att skattereduktion för husarbete ska kunna medges med belopp som motsvarar tidigare utbetald preliminär skattereduktion är köparen återbetalningsskyldig. Köparen ansvarar även för återbetalning av för mycket utbetald preliminär skattereduktion när för mycket tillgodoförd preliminär skattereduktion beror på omständligheter som enbart köparen känner till.

Krav på köparens återbetalning sker genom att köparen, i samband med beslut om slutlig skatt, blir återbetalningsskyldig för den preliminära skattereduktionen som belastar köparens skattekonto. Se även Skatteverkets ställningstagande, 2009-06-22, dnr 131 552850-09/111, Husarbete enligt fakturamodellen – återkrav av preliminär skattereduktion.

Utförarens ansvar för återbetalning behandlas i avsnitt 10.1.

10 Utförarens begäran om utbetalning

När köparen betalat sin del av fakturan kan utföraren av husarbete begära utbetalning från Skatteverket. Utbetalningen får dock högst uppgå till

 • samma belopp som köparen har betalat för arbetskostnaden om det avser rutarbete och

 • tre sjundedelar av det belopp som köparen har betalat för arbetskostnaden om det avser rotarbete.

Med betalats avses i detta fall att ersättningen kommit utföraren tillhanda.

Utbetalning kan inte göras till den del köparens sammanlagda preliminära skattereduktion överstiger 50 000 kr för beskattningsåret. Om köparen inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, får utbetalning inte ske till den del den sammanlagda preliminära skattereduktionen för rutarbete skulle överstiga 25 000 kr för beskattningsåret.

Utföraren får begära utbetalning först efter det att arbetet har utförts och betalats. Begäran ska göras via Skatteverkets e-tjänst. Tjänsten kräver svenskt e-legitimation. Enskild näringsidkare som inte kan inte uppfyller kraven för svensk e-legitimation och som inte har anmält ett ombud enligt 8 §, ska begära utbetalning elektroniskt på fastställt formulär via Skatteverkets webbplats. Detsamma gäller juridisk person som inte har behörig företrädare som uppfyller kraven för att få svensk e-legitimation och inte har anlitat ett ombud som får underteckna en begäran om utbetalning med en e-legitimation för utförarens räkning.

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då det utförda arbetet betalades. Om ansökan kommer in efter detta datum kan utbetalning inte ske.

En begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om

 • namn, adress och organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren,

 • personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns för köparen,

 • debiterad ersättning för husarbete,

 • debiterad ersättning för material,

 • debiterad ersättning för annat än husarbete och material,

 • betalat belopp för arbetskostnaden och uppgift om den dag som betalningen kommit utföraren tillhanda, och

 • uppgift om vilket arbete som har utförts, se SKVFS 2014:22, Skatteverkets föreskrifter om begäran om utbetalning för hushållsarbete,

 • det belopp som utföraren begär som utbetalning från Skatteverket.

 • En begäran om utbetalning för rotarbeten ska även innehålla

 • uppgift om småhusets eller ägarlägenhetens beteckning och

 • i fråga om bostadsrätt, uppgift om lägenhetsnummer samt föreningens eller bolagets organisationsnummer eller motsvarande.

Skatteverket ska snarast fatta beslut om utbetalning. Utbetalning ska göras till ett bank- eller kreditmarknadsföretagskonto som utföraren har anmält till Skatteverket.

Om det visar sig att förutsättningarna för utbetalning inte är uppfyllda kan Skatteverket besluta att det felaktigt utbetalda beloppet ska betalas tillbaka. En utbetalning är felaktig om exempelvis utbetalningen avser arbete som inte ger rätt till skattereduktion.

10.1 Utförarens ansvar för återbetalning

I författningskommentaren till 14 § HUSFL, prop. 2008/09:77 s. 91, anges följande:

”I första stycket anges att om Skatteverket har betalat ut ett belopp utan att mottagaren har varit berättigad till det, ska verket snarast besluta att det felaktigt utbetalda beloppet ska betalas tillbaka. Det felaktigt utbetalda beloppet kan, beroende på felets omfattning, utgöras av en gjord utbetalning i dess helhet eller av endast en del av en utbetalning. En utbetalning är felaktig så snart någon av förutsättningarna för utbetalning brister. Det kan t.ex. handla om att det inte är fråga om ett sådant arbete som anges i 67 kap. 13 § IL eller att lämnad uppgift om köparens betalning inte är korrekt.”

Utföraren ansvarar för att det arbete som han utfört och som han ansöker om utbetalning för uppfyller kraven för husarbete. Om det i efterhand visar sig att arbetet inte uppfyller kraven för husarbete blir utföraren, enligt 14 § HUSF återbetalningsskyldig för det felaktigt utbetalda beloppet, se även Skatteverkets ställningstagande 2009-06-22, dnr 131 552850-09/111, Husarbete enligt fakturamodellen – preliminär skattereduktion.

Ett beslut om återkrav kan ske senast sex år efter beskattningsårets utgång.

Köparens ansvar för återbetalning behandlas i avsnitt 9.4.

11 Årsskiftesproblematik

Preliminär och slutlig skattereduktion medges endast för arbeten som är utförda och betalda. Om arbetet utförs år 1 men betalas år 2 medges skattereduktion först år 2 när arbetet betalades.

Om betalningen har skett i förskott år 1 och arbetet utförs först år 2 krävs att arbetet utförs och utföraren ansöker om utbetalning från Skatteverket senast den 31 januari år 2.

Om ansökan kommer in efter detta datum kan utbetalning inte ske.