Erbjudandet

Sectra AB (Sectra) har uppgett följande.

Årsstämman i Sectra beslutade den 7 september 2015 om en aktiesplit 2:1 kombinerad med inlösen utan något anmälningsförfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning där de som på avstämningsdagen den 29 september 2015 var aktieägare i Sectra för varje innehavd aktie av serie A respektive serie B fick en ordinarie aktie av serie A respektive serie B och en inlösenaktie av serie A respektive serie B.

Sista dag för handel med aktier i Sectra inklusive rätt till inlösenaktier var den 25 september 2015.

Inlösenaktierna av serie A var inte föremål för någon marknadsmässig handel. Handel med inlösenaktier i serie B kunde ske under perioden den 30 september–9 oktober 2015. Därefter löstes inlösenaktierna av såväl serie A som B automatiskt in för 4,50 kronor per aktie.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier

Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvarvarande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Aktierna i Sectra av serie B är noterade vid Nasdaq Stockholm. Aktier av serie A är inte föremål för någon marknadsmässig handel. Vid fördelningen av anskaffningsutgiften bör därför kursnoteringarna för aktier av serie B ligga till grund för samtliga beräkningar. Sista dag för handel med aktier av serie B i Sectra före split och avskiljande av inlösenaktier var den 25 september 2015. Den lägsta betalkursen denna dag var 106,50 kronor.

Inlösenaktierna av serie B kunde säljas på marknaden och var noterade från och med den 30 september 2015. Medianen av de lägsta betalkurserna de fem första handelsdagarna var 4,49 kronor.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Sectra bör därför (4,49 / 106,50 =) 4,2 procent hänföras till inlösenaktierna och 95,8 procent till kvarvarande aktier.

Skatteregler för inlösen

När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska därför göras. Vid denna får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som hör till de inlösta aktierna.

Alternativt kan schablonmetoden användas för de aktier som är marknadsnoterade. Eftersom inlösenaktierna av serie B handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Däremot anses inlösenaktierna av serie A inte vara marknadsnoterade. Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier.

Exempel

Om anskaffningsutgiften för en aktie i Sectra omedelbart före aktieuppdelningen var 40 kronor ska (0,042 × 40 =) 1,68 kronor hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift på (40 – 1,68 =) 38,32 kronor.

Säljs eller löses inlösenaktien in för 4,50 kronor uppkommer en kapitalvinst på (4,50 – 1,68 =) 2,82 kronor.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2015:31.