Skatteverkets rättsfallssammanställning 10/97

Ärenden behandlade vid avdelningens rättsfallsseminarium den 18 mars 1997

SRN:s förhandsbesked den 6 februari 1997. Fråga om beskattningskonsekvenser hos mottagare av aktier i Salus Holding AB, vilka erhållits i samband med upplösning av det ömsesidiga försäkringsbolaget Läkarnas Ömsesidiga Försäkringsanstalt Salus.

Område: Förhandsbesked

Inkomsttaxering 1997.

Av ansökningen framgick bl.a. följande.

Sökanden är försäkringstagare i Salus Livförsäkringsaktiebolag (”Salus L”) och kommer, i likhet med vissa övriga försäkringstagare, att erbjudas att erhålla aktier i Salus Holding AB (”Salus H”) i samband med upplösning av Läkarnas Ömsesidiga Försäkringsanstalt Salus (”Salus Ö”) och därav föranledd utskiftning av tillgångarna. Salus Ö har drivit försäkringsrörelse sedan 1929. Verksamheten har huvudsakligen varit inriktad på sjuk- och olycksförsäkring för läkare. Försäkringarna är klassificerade som p-försäkringar vilket har inneburit avdragsrätt för erlagda premier. Till skillnad från sedvanligt pensionskapital har premierna utgjort skattepliktig intäkt i Salus försäkringsrörelse. Efter omstrukturering år 1995 bedrivs numera försäkringsrörelsen i det av Salus H helägda dotterbolaget Salus L.

Under 1995 beslutade bolagsstämman om likvidation av Salus Ö. Bolagets tillgångar, dvs. aktierna i Salus H kommer att utskiftas vid bolagets upplösning. Aktierna kommer att tilldelas de försäkringstagare som under den senaste femårsperioden har varit försäkringstagare i enlighet med försäkringsrörelselagens och bolagsordningens regler. Samtliga försäkringstagare erhåller vardera 100 aktier samt därutöver ett antal som bestäms utifrån premiebeloppens storlek. Utskiftningen av aktierna i Salus H kommer att äga rum under november månad 1996. Bolagets aktier kommer att noteras på börsens O-lista. Utskiftningen innebär att Salus Ö upplöses och försäkringstagarna tillsammans med övriga aktieägare kommer att äga samtliga aktier i Salus H.

Sökanden ställde, såvitt nu är ifråga, följande två frågor.

Fråga 1:

Är utskiftningen av aktierna i Salus H att jämställa med sådan premieåterbäring och vinstandel som avses i 19 § och 32 § 1 mom. 3 st. kommunalskattelagen?

Fråga 2:

Vilket skattemässigt ingångsvärde skall åsättas de genom utskiftningen tilldelade aktierna i samband med avyttring och därmed sammanhängande reavinstberäkning av aktieförsäljningen?

Skatterättsnämnden beslutade följande.

”E skall redovisa förvärvet av aktierna i Salus Holding AB som intäkt av tjänst till ett värde motsvarande marknadsvärdet den dag aktierna blir tillgängliga för lyftning. Aktiernas anskaffningspris kommer att utgöras av samma belopp.

MOTIVERING

Nämnden utgår vid sin bedömning från att E tillskiftas aktier i Salus Holding AB vid likvidationen av försäkringsbolaget Läkarnas Ömsesidiga Försäkringsanstalt (Salus) på grund av att E hos Salus haft en sjuk- eller olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst.

Enligt 32 § 1 mom. tredje stycket kommunalskattelagen (1928:370), KL, skall som intäkt av tjänst räknas vinstandel och återbäring som utgått på grund av sådan sjuk- eller olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst.

Eftersom inkomst av ifrågavarande försäkring inte är undantagen från beskattning enligt 19 § KL utgör värdet av erhållna aktier skattepliktig intäkt av tjänst för E. Intäkten, lika med anskaffningsvärdet på aktierna, utgörs av ett belopp motsvarande marknadsvärdet på aktierna den dag dessa är tillgängliga för lyftning.”

Kommentar:

Förhandsbeskedet är publicerat med sökandens tillstånd.

Sökanden har överklagat förhandsbeskedet.

SRN:s förhandsbesked den 5 mars 1997. Fråga om omsättning av uthyrningstjänst avseende helikopter omfattas av undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 4 mervärdesskattelagen (ML).

Område: Förhandsbesked

Bakgrunden är i korthet följande. Sökanden är ägare av en helikopter som skall hyras ut. Helikoptern skall av hyrestagaren användas för sjuktransporter som skall tillhandahållas ett landsting. Hyrestagaren har av Luftfartsinspektionen meddelats tillstånd att utföra sjuktransport med helikopter.

SRN beslutade följande.

En transport av en sjuk eller skadad människa är till sin karaktär en personbefordran. En helikopter, även om den är särskilt inrättad för sådan transport, utgör därmed ett luftfartyg för personbefordran. Då hyrestagarens verksamhet att utföra sådana transporter åt landstinget skall bedrivas yrkesmässigt är sökandens uthyrning av helikoptern sådan omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 4 ML. Det förhållandet att hyrestagarens transporter enligt 3 kap. 4-5 §§ ML hänförs till sjukvård, som är undantagen från skatteplikt och inte till sådan personbefordran som är skattepliktig, påverkar inte denna bedömning.

Kommentar

RSV kommer inte att överklaga förhandsbeskedet.

RR:s målnr 3257-1996. Meddelade prövningstillstånd

Område: Meddelade prövningstillstånd

Saken: Fråga om tillverkning av tandproteser utgör sådan tillverkning som berättigar till nedsättning av socialavgifter m.m. Därvid även fråga om betydelsen av att verksamheten enligt den av SCB fastställda Standard för svensk näringsgrensindelning hänförs till näringsgrenen ”hälso- och sjukvård” under de aktuella åren medan den numera hänförs till näringsgrenen ”tillverkning”.

RR:s målnr 3257-1996. Meddelade prövningstillstånd

Område: Meddelade prövningstillstånd

Klagande: Den skattskyldige.

Lagrum: 2 § lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift; 1 § lagen (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län.

RR:s målnr 4967-1996. Meddelade prövningstillstånd

Område: Meddelade prövningstillstånd

Saken: Sedan F AB köpt samtliga aktier i E AB lånade F AB ca 175 miljoner kr av E AB för att betala ett banklån som upptagits för att finansiera bl.a. aktieköpet. Underinstanserna har funnit att lånet, till den del det avsett aktieköpet, skall betraktas som förtäckt utdelning, eftersom F AB vid upptagandet av lånet inte var solvent och det därför inte kunde påräknas att lånet skulle återbetalas. Vid solvensbedömningen har bortsetts från värdet på aktierna i E AB. Fråga om det finns fog för underinstansernas ståndpunkt att beskatta F AB såsom för utdelning.

Klagande: Den skattskyldige.

Lagrum: 7 § 8 mom. nionde stycket SIL (i lydelse vid 1988 års taxering; jfr numera femte st.).

RR:s målnr 5556-1995. Meddelade prövningstillstånd

Område: Meddelade prövningstillstånd

Saken: Ett företag som avsett att delta i en utställning (mässa) har beställt arbeten (modeller och utsmyckning av lokalerna). Fråga om rätt beskattningsår för företagets utgifter för arbetena, när leverantören har utfört och fakturerat arbetena ett år men utställningen har ägt rum först nästföljande år.

Klagande: RSV.

Lagrum: P.4 anvisningarna till 41 § KL (numera p.1 anvisningarna till 24 § KL).

RR:s målnr 4026-1995. Meddelade prövningstillstånd

Område: Meddelade prövningstillstånd

Saken: Frågan om den skattemässiga behandlingen av belopp som tagits i anspråk från allmän investeringsfond.

Klagande: Den skattskyldige.

Lagrum: 1, 4, 5, 10 och 11 §§ lagen (1979:609) om allmän investeringsfond.