KR:s i Stockholm dom den 26 april 1999, mål nr 4196-1997. Avdrag för underskott i nystartad verksamhet har inte medgivits då verksamheten ansetts likartad med tidigare bedriven verksamhet. Inkomsttaxering 1995

Område: Kammarrätten

Ärende behandlat vid Riksskatteverkets rättsfallsseminarium den 4 maj 1999.

DOMSKÄL

Av 46 § 1 mom. KL framgår att underskott av förvärvskälla som utgör aktiv näringsverksamhet får dras av från den skattskyldiges inkomst. Avdrag får göras för det beskattningsår då den skattskyldige började bedriva förvärvskällan (startåret) och de fyra närmast följande beskattningsåren. Avdrag medges dock inte skattskyldig som någon gång under de fem beskattningsår som närmast föregått startåret direkt eller indirekt bedrivit likartad verksamhet.

Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. B förvärvade den 1 november 1977 två fastigheter. Enheten deklarerades som jordbruksfastighet. I B:s allmänna självdeklaration avseende taxeringsåret 1990 finns ett redovisat och utnyttjat underskott av brukad jordbruksfastighet. Jordbruksfastigheten var utarrenderad t.o.m. år 1991, då arrendet upphörde och B påbörjade egen aktiv näringsverksamhet på fastigheten.

B har i till kammarrätten ingivna näringsbilagor N1 för kalenderåren 1991-1994 redovisat näringsverksamhet med fyra olika verksamhetsgrenar. Dessa är ”förvaltning av fast och lös egendom”, ”kulturverksamhet”, ”teknisk konsultverksamhet” samt ”jord- och skogsbruk”. I verksamheten ”förvaltning av fast och lös egendom” redovisas kalenderåret 1994 ett underskott om drygt 1,3 milj. kr, varav 1,2 milj. kr som outnyttjat underskott från tidigare år. Underskott vid nystartad aktiv verksamhet som har utnyttjats för kvittning mot tjänst m.m. anges till knappt 0,5 milj. kr. Verksamheten ”kulturverksamhet” har ett underskott om 0,3 milj. kr, varav 0,2 milj. kr som outnyttjat underskott från tidigare år. Övriga två verksamheter har inte haft någon omsättning. I verksamheten ”förvaltning av fast och lös egendom” har B:s näringsfastighet, vilken i enlighet med vad som sagts ovan tidigare deklarerats som jordbruksfastighet, redovisats som tillgång. Det ackumulerade underskott som har uppkommit under kalenderåren 1991-1994 har sin huvudsakliga grund i fastighetsutgifter och utgifter för legoarbeten och underentreprenörer.

Kammarrätten gör följande bedömning;

B har enligt inlämnade näringsbilagor N1 sedan 1991 bedrivit näringsverksamhet med två aktiva verksamhetsgrenar. Verksamheten ”förvaltning av fast och lös egendom” är härvid den klart dominerande. Med hänsyn härtill och med beaktande av att nämnda verksamhet synes vara intimt förknippad med näringsfastigheten finner kammarrätten att den av B bedrivna näringsverksamheten är att betrakta som likartad med den verksamhet som B åren före startåret 1991 bedrev i inkomstslaget jordbruksfastighet. B är därmed inte berättigad till att såsom allmänt avdrag kvitta underskott i nystartad aktiv näringsverksamhet mot inkomst av tjänst under förevarande taxeringsår.

Kommentar:

Rättsfallet avser den äldre lydelsen av 46 § 1 mom. KL.

Kammarrättens dom överensstämmer med RSV:s inställning, se PM 1994-06-13, dnr 3358-94/900 s. 6 f samt, beträffande den nya lydelsen av lagtexten som gäller verksamheter som påbörjats 1996 eller senare, PM 1996-05-10, dnr 3798-96/900 s. 12 f.