KR:s i Stockholm beslut den 28 februari 2000, målnr 6710-1996. Fråga om verkan av att en SKM i ett eftertaxeringsbeslut inte berört grunderna för eftertaxering

Område: Kammarrätten

Ärende behandlat vid Riksskatteverkets rättsfallsseminarium den 2 maj 2000.

Inkomsttaxering 1991

S AB taxerades vid 1991 års taxering i enlighet med deklarationen. Efter företagen revision beslutade SKM i ett omprövningsbeslut daterat den 16 november 1993 att avvika från deklarationen genom att påföra bolaget beräknade ränteintäkter om 279 818 kr på lån lämnade till utländskt dotterbolag. I samband därmed påfördes bolaget skattetillägg.

Bolaget överklagade beslutet till LR som lämnade överklagandet utan bifall. KR undanröjde emellertid såväl LR:s dom som SKM:s beslut. Som motiv för beslutet anfördes följande. ”Skattemyndigheten meddelade det ursprungliga omprövningsbeslutet den 16 november 1993. Enligt vad som framgår av 4 kap. 14 § TL får ett omprövningsbeslut som är till nackdel för bolaget inte meddelas efter utgången av året efter taxeringsåret, dvs. efter utgången av år 1992 i förevarande fall, om inte förutsättningar enligt bl.a. 4 kap. 16 § TL om eftertaxering är uppfyllda. Av underinstansernas utredning och beslut framgår det enligt kammarrätten att frågan om det förelegat förutsättningar för att eftertaxera bolaget inte har varit föremål för prövning. Kammarrätten finner med anledning härav att länsrättens dom och skattemyndighetens omprövningsbeslut skall undanröjas.”

Kommentar:

KR:s avgörande kan jämföras med ett avgörande av KR i Sundsvall den 2 februari 2000, mål nr 1383–1384-1996, som återfinns i ämnesdatabasen Förfarande & Process under Rättspraxis (infört 2000-03-14).

RSV avser inte att överklaga KR:s beslut.

SRN:s förhandsbesked den 26 april 2000. Fråga om vid vilken tidpunkt en intäkt ska anses vara tillgänglig för lyftning enligt 41 § KL, när lönen i fråga betalas in direkt till en trust av den anställdes arbetsgivare.

Område: Förhandsbesked

Ärende behandlat vid Riksskatteverkets rättsfallsseminarium den 2 maj 2000.

Inkomsttaxering 2001 – 2006.

Av ansökan framgick i huvudsak följande.

X är sedan ett antal år tillbaka bosatt i land A. Han är anställd av Y Limited (Y). Enligt en överenskommelse mellan X och Y avsätts en del av hans lön till en särskild förvaltning i form av en trust. Enligt lagstiftningen i land A beskattas såväl den lön som X erhåller kontant som den lön som avsätts till den särskilda förvaltningen.

Förvaltningen sker enligt ett trustavtal träffat mellan Y och förvaltaren (the Trustee). Enligt villkoren i trustavtalet och det till avtalet fogade tillägget ska medlen i trusten hållas avskilda och förvaltas uteslutande för X:s räkning. Medlen utbetalas till X efter anställningens upphörande. X kan utse ny förvaltare och kan också utse och ge instruktioner om förvaltningen till en särskild investeringsansvarig. Vid utbetalningar från trusten sker beskattning i land A varvid X gottskrivs den tidigare innehållna skatten.

Enligt förutsättningarna i ärendet är reglerna om skattefrihet i Sverige för utomlands åtnjuten lön i 54 § f och tredje punkten av anvisningarna till 54 § kommunalskattelagen (1928:370), KL, tillämpliga på den del av lönen som utbetalas kontant. Frågorna i ärendet rör den skattemässiga behandlingen av de till trusten avsatta medlen.

SRN gjorde följande bedömning.

En obegränsat skattskyldig fysisk person som vistas och är anställd utomlands är inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning om anställningen och vistelsen utomlands varat i minst sex månader till den del inkomsten beskattats i verksamhetslandet, jfr 54 § f och tredje punkten av anvisningarna till samma bestämmelse i KL och 3 kap. 9 § i inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Vad som kan föranleda tveksamhet om angivna bestämmelser är tillämpliga på den del av lönen som X:s arbetsgivare betalar till trusten är den omständigheten att inkomsten betalas direkt till den angivna trusten. Detta förhållande tillsammans med bestämmelserna om beskattningstidpunkt i inkomstslaget tjänst i punkt 4 av anvisningarna till 41 § KL och motsvarande bestämmelser i IL aktualiserar frågeställningen om inkomsten ska ses som inkomst som erhålls direkt på grund av anställningen eller som inkomst som utgör en del av den senare från trusten erhållna inkomsten, dvs. som medel erhållna från en vinsandelsstiftelse eller pension eller liknande (jfr RÅ 1994 ref. 38 och RÅ 1996 ref. 78).

Med hänsyn till villkoren i trustöverenskommelsen, främst att medlen ska förvaltas avskilda för X:s räkning och till X:s rätt att besluta om medlens förvaltning och beaktande jämväl av att skatt (om än preliminär) utgår i land A vid den tidpunkt då medlen överförs till trusten, finner nämnden att trustförvaltningen i A främst är att jämställa med en privat kapitalförvaltning. Med detta synsätt är sexmånadersregeln tillämplig på den till trusten avsatta delen av lönen och ska det i trusten förvaltade kapitalet inte bli föremål för annan beskattning än vad som följer av reglerna om beskattning av kapital och förmögenhet.

SRN beslutade följande.

X är inte skattskyldig för den inkomst som på grund av anställningen hos Y betalas till trusten enligt överenskommelse mellan X och Y. De medel som förvaltas i trusten ska inte beskattas på annat sätt än vad som följer av reglerna om beskattning av kapital och förmögenhet.

Kommentar:

Beslutet överklagas inte av RSV.