I de rättsfall som återges här har av sekretess- och integritetsskäl alla egennamn anonymiserats. Detta gäller även i de fall i övrigt direkta citat ur domar och beslut återges.

RR:s dom den 28 februari 2006, mål nr 3529-05. Omsättningsland, mervärdesskattegrupp

Regeringsrätten

Mervärdesskatt

Ett svenskt bolag har ansetts skattskyldig i Sverige för tillhandahållanden, som omfattas av 5 kap. 7 § ML, från sin filial i utlandet till bolag inom och utom den mervärdesskattegrupp där bolaget ingår.

Redovisningsperioderna maj 2004 – april 2007.

Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2005-05-16 att bolaget var skattskyldigt i Sverige för tillhandahållanden, som omfattades av 5 kap. 7 § ML, från sin filial i utlandet till bolag inom och utom den mervärdesskattegrupp där bolaget ingår. Förhandsbeskedet har refererats i rättsfallprotokoll 13/05. För de närmare omständigheterna hänvisas till referatet. Länk till dokumentet.

”Yrkanden M.M.

Y AB, i egenskap av grupphuvudman för mervärdesskattegruppen och X AB yrkar att Regeringsrätten ändrar förhandsbeskedet och förklarar att tjänsten drift av IT-miljö skall anses utgöra endast en tjänst i mervärdesskattehänseende och att den skall anses omfattas av 5 kap. 8 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML. För det fall IT-tjänsten skall anses utgöra en sådan tjänst som avses i 5 kap. 7 § andra stycket ML, yrkas att mervärdesskattegruppen skall anses omsätta tjänsten till näringsidkare i Sverige som inte ingår i nämnda grupp. Såvitt avser tillhandahållande av IT-tjänsten till näringsidkare som ingår i mervärdesskattegruppen yrkas att X AB skall anses tillhandahålla tjänsten i egenskap av medlem i aktuell grupp, dvs. att tillhandahållandet mervärdesskatterättsligt inte skall anses som omsättning. Bolagen anför bl.a. följande. Mot bakgrund av EG-domstolens praxis torde det inte vara möjligt att dela upp IT-tjänsten i flera olika undertjänster. Vid bedömningen av huruvida det skall anses som en eller flera tjänster bör man utgå från slutanvändarna och vad dessa efterfrågar. – Med beaktande av att tjänsten drift av IT-miljö för finansiella företag är komplex och sammansatt samt att tjänsten inte anges i 5 kap. 7 § ML, bör tjänsten omfattas av huvudregeln i 5 kap. 8 § ML. För det fall Regeringsrätten är av uppfattningen att tjänsten skall anses omfattas av 5 kap. 7 § andra stycket ML, uppkommer frågan om tjänsten skall bli föremål för beskattning i Sverige. Härvid måste reglerna om mervärdesskattegrupper tas i beaktande. Enligt reglerna om gruppregistrering skall nämligen grupphuvudmannen, X AB, samt övriga medlemmar ses som en näringsidkare som bedriver verksamhet. Det betyder att omsättning av varor mellan företagen i gruppen skall behandlas som sådana interna transaktioner som görs inom ett enda företag. Det är ostridigt att X AB ingår i mervärdesskattegruppen, vilket måste innebära att alla omsättningar som bolaget gör till övriga gruppmedlemmar skall utgöra interna transaktioner. Det saknas stöd i såväl ML som EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv (77/388/EEG) för en uppdelning av en och samma juridiska person i två olika skattskyldiga personer. Detta stöds av vad generaladvokaten yttrat i EG-domstolens mål C-210/04. Inskränkningen i 6 a kap. 2 § andra stycket ML strider även mot artikel 43 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen avseende etableringsfriheten samt artikel 49 avseende friheten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen. Mot denna bakgrund bör förhandsavgörande från EG-domstolen inhämtas dels beträffande om det är förenligt med artikel 4.4 andra stycket i mervärdesskattedirektivet att inskränka reglerna om mervärdesskattegrupper till att omfatta endast en näringsidkares fasta driftställe i Sverige, dels om denna inskränkning är förenlig med artiklarna 43 och 49 i fördraget.

Skatteverket anser att förhandsbeskedet inte skall ändras och åberopar i huvudsak vad verket tidigare framfört i ärendet.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten finner inte skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.

Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten avslår yrkandet om att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.”