Kammarrätten

Förfarande och process

Kammarrättens i Jönköping dom den 20 december 2007, mål nr 3283-07

Omfattar begreppet ’verksam’ även näringsidkaren själv?

Skatteverket fann vid ett kontrollbesök att personalliggare inte fanns tillgänglig och att tre personer, däribland näringsidkaren själv, var verksamma i den besökta näringsverksamheten. Kontrollavgift togs ut med 16.000 kr. Kammarrätten har satt ner avgiften med 2.000 kr. Enligt kammarrätten kan bestämmelsen i 6 § första stycket lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher, BKL, inte anses innefatta näringsidkaren själv och någon avgift avseende näringsidkaren ska inte tas ut.

Kommentar:

Skatteverket anser att övervägande skäl talar för att uppgifter om näringsidkarens arbetspass ska antecknas i personalliggare vid de tillfällen då han är verksam i näringsverksamheten, dvs. att han är att anse som ’verksam’ i den betydelse uttrycket har i 6 § BKL. Verket har överklagat kammarrättens dom.