Regeringsrätten

Inkomstskatt – Näring

Regeringsrättens dom den 25 januari 2008, mål nr 5114-07

Bostadsrättsförening som tidigare taxeringar beskattats som privatbostadsföretag och vars verksamhet varit oförändrad till omfattning och karaktär sedan föreningens begynnelse bibehåller sin karaktär som privatbostadsföretag trots att på grund av den skilda utvecklingen av taxeringsvärdena på bostäder och lokaler numera bara drygt 40 procent av taxeringsvärdet avser bostäder

Inkomsttaxering 2005

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 11 juli 2007 har refererats i Skatteverkets rättsfallsprotokoll, se bifogade länk nr 19/07

Allmänna ombudet hos Skatteverket överklagade och yrkade att förhandsbeskedet skulle fastställas. Bostadsrätts-föreningen medgav yrkandet.

Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked att föreningen ska behandlas som ett privatbostadsföretag.

Skälen för Regeringsrättens avgörande

”Målet rör tillämpningen av bestämmelsen om privatbostadsföretag i 2 kap. 17 § 1 inkomstskattelagen (1999:1229). Enligt denna bestämmelse avses med privatbostadsföretag bl.a. en svensk ekonomisk förening vars verksamhet till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen.

Bestämmelsen är allmänt hållen. Den har, i brist på vägledande domstolspraxis och uttalanden i förarbeten, sedan ca 50 år tillbaka i administrativ praxis ansetts innebära att föreningens byggnad ska innehålla minst tre bostadslägenheter och att minst 60 procent av taxeringsvärdet ska belöpa på till medlemmarna med bostadsrätt upplåtna bostadslägenheter, se Riksskattenämndens anvisningar 1958 2:1 och senast Riksskatteverkets rekommendationer RSV S 1999:43.

Av utredningen i målet framgår följande. Föreningen som bildades år 1974, har enligt sin av länsstyrelsen år 1979 godkända ekonomiska plan till ändamål att upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. På föreningens fastighet uppfördes under åren 1979–1980 i enlighet med planen en byggnad med 74 bostadslägenheter, lokaler för Göteborgs tingsrätt samt butikslokaler. I planen anges lägenhetsytan till 10 202,5 kvm, varav 5 790,5 avser bostäder, 4 287 kvm avser lokaler för Göteborgs tingsrätt och 125 kvm avser butikslokaler. Grundavgifterna uppgick till 53 mkr, varav 60 procent eller 31,8 mkr avsåg bostäder och resterande 40 procent eller 21,2 mkr avsåg lokaler. Motsvarande procentfördelning gällde även för årsavgifterna. Samtliga bostadslägenheter och lokaler uppläts med bostadsrätt. En av bostadslägenheterna, med ett andelstal på 0,995 procent, uppläts med bostadsrätt till en ideell förening. Uppgifter saknas om ursprungligt taxeringsvärde för fastigheten och dess fördelning på bostadslägenheter och lokaler.

Föreningen har vid samtliga taxeringar fram till den nu aktuella beskattats som ett privatbostadsföretag (äkta bostadsföretag). Det får därmed anses klarlagt att föreningen vid tidpunkten för upprättandet av den ekonomiska planen och i samband med färdigställandet av byggnaden och upplåtelserna av bostadslägenheter och lokaler till medlemmarna uppfyllde de krav som enligt ovan nämnda administrativa praxis ställdes på ett privatbostadsföretag. Det får likaledes anses klarlagt att föreningens verksamhet därefter inte har förändrats till omfattning eller karaktär. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att föreningen ska anses utgöra ett privatbostadsföretag även vid den nu aktuella taxeringen.”