Innehåll

Regeringsrätten

Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 3766-07

Utdelning ansågs inte skattefri enligt Lex Asea och inte heller enligt reglerna om partiell fission

Inkomsttaxering 2007–2011

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 maj 2007 har refererats i rättsfallssammanställning nr 13/07.

Sökanden överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att utdelning som han får från C AB i form av aktier i ett dotterbolag är skattefri enligt såväl Lex Asea-reglerna som enligt reglerna om partiell fission. Till stöd för yrkandet framfördes i huvudsak följande.

”Lex Asea-regeln i 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, reglerar utdelning från ett svenskt aktiebolag. Det är då naturligt att villkoret enligt punkten 4 i paragrafen bestäms med utgångspunkt från den koncern som bildas av det svenska utdelande bolaget, dvs. den koncern där C AB är moderbolag. I den koncernen ingår inte H BV och förutsättningarna för skattefrihet är därmed uppfyllda.

Ett villkor för partiell fission är att överlåtelsen omfattar en verksamhetsgren. Begreppet verksamhetsgren infördes ursprungligen i 5 § andra stycket lagen (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG. I samband med att nya omstruktureringsregler infördes 1999 ändrades definitionen av verksamhetsgren och bestämmelsen fick följande lydelse. ´Innehav av andelar i ett företag anses som en verksamhet eller verksamhetsgren om förvärvaren efter förvärvet under samma beskattningsår äger näringsbetingade andelar i företaget´. Av detta framgår klart att avsikten varit att en aktiepost som innehas som ett led i rörelsen skulle kunna utgöra en verksamhetsgren och alltså kunna avyttras separat. I förevarande fall kan det inte råda tvekan om att aktierna i P AB innehas som ett led i C AB:s rörelse och förutsättningarna för att kunna genomföra en partiell fission föreligger därmed. Reglerna om partiell fission har införts genom ändringar i EU:s fusionsdirektiv 90/434/EEG. I artikel 2 i) anges att med verksamhetsgren avses ´alla tillgångar och skulder i en del av ett bolag som från organisatorisk synpunkt utgör en oberoende verksamhet, dvs. en enhet som kan fungera på egen hand´. I mål C-43/00 Andersen och Jensen har EG-domstolen tolkat begreppet verksamhetsgren så att bedömningen av om en verksamhet är oberoende i första hand ska göras ur en funktionell synvinkel. I andra hand ska även ekonomiska aspekter beaktas. Kristina Ståhl har i sin analys av fusionsdirektivet konstaterat att undantaget för kapitalförvaltande verksamhet i 2 kap. 24 och 25 §§ IL saknar uttryckligt stöd i direktivet. Hon anser att även en förvaltande verksamhet mycket väl kan fungera på egen hand och att det därför måste strida mot direktivet att generellt undanta sådan verksamhet från reglernas område. Begreppet verksamhetsgren måste tolkas EG-konformt och om en sådan tolkning inte är möjlig måste direktivets bestämmelser ges direkt effekt.”

Skatteverket bestred bifall till överklagandet och anslöt till Skatterättsnämndens motivering.

Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet.

Kommentar:

Med företag som tillhör samma koncern som moderföretaget i 42 kap. 16 § första stycket p. 4 IL avses i förekommande fall även utländska företag. Ordalydelsen av de aktuella svenska reglerna avseende partiell fission kan inte uträckas så att en verksamhetsgren utgörs av enbart aktier i dotterbolag.