Innehåll

Regeringsrätten har meddelat nedanstående prövningstillstånd;

Saken: Inkomsttaxering. Tillämpning av de s.k. carry-forward-reglerna vid avräkning av utländsk skatt. RR:s mål nr 72-06; KRSU 1019-04

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 4–6, 9 och 11 §§ lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt samt punkt 4 av anvisningarna till 20 § kommunalskattelagen (1927:370)