Innehåll

Regeringsrätten

Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr: 3530-07

Ej avdrag för ingående skatt på förvärv för personalmatsalar som bedrivs av en entreprenör

Redovisningsperioder under tiden den 1 juni 2006 - den 31 maj 2009

Skatterättsnämnden ansåg i ett förhandsbesked den 9 maj 2007 att ett bolag inte har rätt till avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv för personalmatsalar som bedrivs av en entreprenör. Omständigheterna i ärendet och Skatterättsnämndens motivering framgår av Skatteverkets referat i rättsfallsprotokoll 15/07.

Bolaget överklagade till Regeringsrätten som meddelade dom enligt följande.

”YRKANDE M.M.

A AB (bolaget) yrkar att bolaget ska medges rätt till avdrag för den ingående mervärdesskatt som hänför sig till förvärv för personalmatsalarna och anför bl.a. följande. Hamnarbetare arbetar under speciella villkor beträffande bland annat arbetstider, skiftarbete, oregelbundna tider och raster. Det går under dessa förhållanden inte att bedriva hamnverksamhet utan att erbjuda personalen att äta i matsalar inom hamnområdet med servering av mat. Då skiften ofta är långa och arbetet fysiskt krävande är det också viktigt att lagad mat tillhandahålls i särskilt stora portioner. Bolagets verksamhet kräver bemanning dygnet runt alla dagar i veckan, året runt. Arbetet kan inte schemaläggas eftersom det råder osäkerhet angående vid vilka tidpunkter fartyg anlöper. Om dessa speciella omständigheter inte förelegat hade behovet av tillgång till egna personalmatsalar dygnet runt inte funnits. Ett exempel som är jämförbart med bolagets tillhandahållande av personalmatsalar är företagshälsovård, vilken företag obligatoriskt ska tillhandahålla sina anställda. Kostnaderna för företagshälsovård utgör förvärv för verksamheten och mervärdesskatten är avdragsgill, förutsatt att verksamheten är mervärdesskattepliktig. Enligt bolagets mening utgör kostnaderna för att tillhandahålla mat till personalen en allmän omkostnad i den mervärdesskattepliktiga hamnverksamheten, vilket medför att avdragsrätt för ingående mervärdesskatt föreligger enligt EG-domstolens avgörande i målet C-16/00 Cibo Participations SA. Grund för avdragsrätt kan föreligga även för det fall att Regeringsrätten skulle finna att kostnaden för tillhandahållandet av personalmatsalarna utgör en privat levnadskostnad för de anställda. De speciella förutsättningarna för hamnverksamheten, som kräver att bolaget som arbetsgivare tillhandahåller matsalar, innebär att tillhandahållandet sker för ändamål ägnade att främja den mervärdesskattpliktiga rörelsen och att avdragsrätt därför ska medges enligt EG-domstolens avgörande i målet C-258/95 Julius Fillibeck Söhne GmbH & Co KG. – Det är av vikt för bolaget att förordnande om fortsatt sekretess i målet meddelas.

Skatteverket anser att förhandsbeskedet ska fastställas.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Bolagets ansökan om förhandsbesked får anses vara grundad på förutsättningen att bolaget inte tillhandahåller mervärdesskattepliktiga restaurangtjänster till de anställda. Med hänsyn till de uppgifter som bolaget sedermera lämnat om avtalsförhållanden och om betalning av ersättningar mellan anställda, bolaget och restauratören framstår det som osäkert om denna förutsättning är invändningsfri. Förhandsbesked bör dock i detta fall kunna lämnas med utgångspunkt i den givna förutsättningen. Därvid gör Regeringsrätten samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Bestämmelserna i 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) avser sekretess med hänsyn till skyddet för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Enligt 1 kap. 9 § sekretesslagen ska bl.a. bolag där kommuner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande jämställas med myndigheter vid tillämpning av sekretesslagen. Till följd härav är bestämmelserna i 9 kap. 1 § sekretesslagen inte tillämpliga på uppgifter som avser bolagens ekonomiska förhållanden. I bestämmelsen i 8 kap. 17 § sekretesslagen om sekretess hos domstol för uppgift om myndighets affärs- eller driftförhållanden krävs för sekretess att det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Då så inte kan antas vara fallet saknas förutsättningar för att förordna om fortsatt sekretess (jfr RÅ 2001 ref. 79).

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet.

Regeringsrätten avslår bolagets yrkande om sekretess.”

Skatteverkets dnr 131 416334-07/5938