Regeringsrätten

Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 1666-08

Uttagsbeskattning ska inte ske vid övergång till privatbostadsföretag.

Regeringsrättens dom den 10 december 2008 (mål nr 1666-08)

Taxeringsåren 2007–2009

Regeringsrätten som fastställde Skatterättsnämndens beslut den 12 februari 2008 (dnr 66-07/D) angav bl.a. följande i sina domskäl.

”Skatterättsnämndens svar innebär att någon förändring av skattskyldigheten inte kan anses ske, varför bostadsrättsföreningen inte ska uttagsbeskattas när den övergår till att vara ett privatbostadsföretag. Detta svar, i vilket Regeringsrätten instämmer, är inte beroende av vilket slags tillgångar som föreningen äger vid en sådan övergång.”

Kommentar:

Genom Regeringsrättens dom är Skatteverkets ställningstagande 2007-06-04 (dnr. 131 372388-07/111) ”Förutsättningar för uttagsbeskattning när ett oäkta bostadsföretag blir ett privatbostadsföretag 2 kap. 17 § IL” överspelat.