Skatterättsnämnden

Inkomstskatt – Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr: -

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 30 december 2008

2009-2012 års inkomsttaxeringar

En person anses ha väsentlig anknytning till Sverige pga. innehav av villafastighet som varit hans permanentbostad. Den väsentliga anknytningen föreligger fram till dess att en köpare tillträtt fastigheten.

Kommentar:

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och yrkat att det ska fastställas.