Innehåll

Regeringsrätten

Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 2921-05

Värdepapper behåller sin karaktär av lagertillgång då verksamheten övergår från handel till förvaltning av värdepapper

Inkomsttaxeringen 2002

Bolaget TA AB:s verksamhet hade övergått från handel till förvaltning av värdepapper. Bolaget yrkade att föregående års utgående lager av aktier fortsatt skulle behålla sin karaktär av omsättningstillgångar och att nedskrivning av aktier därför skulle medges för dessa aktier påföljande år oavsett bolaget då inte bedrivit handel med värdepapper.

Kammarrätten medgav inte nedskrivning.

Regeringsrätten som medgav avdrag för nedskrivning anförde bl.a. följande i sina domskäl.

”Till skillnad mot kammarrätten anser parterna att bolagets innehav av värdepapper den 31 december 2000 även fortsatt ska behandlas som lager vid beskattningen. I detta hänseende konstaterar Regeringsrätten att det saknas gemensamma bestämmelser i inkomstslaget näringsverksamhet som anger om, under vilka förutsättningar och med vilken konsekvenser en lagertillgång i samma ägaren hand kan övergå till att bli kapitaltillgång. Inte heller finns särskilda bestämmelser för just värdepapper. I avsaknad av bestämmelser av angivet slag finner Regeringsrätten att de värdepapper som förvärvats i värdepappersrörelsen även vid 2002 års taxering ska behandlas som lagertillgång. Bolaget ska därför medges det yrkade avdraget om 316 821 kr.”

Kommentar:

Innebörden av domen är således att aktier som förvärvats under den tid då ett företag bedrivit handel med värdepapper behåller sin karaktär av omsättningstillgång även efter det att verksamheten övergått till förvaltning av värdepapper. Kammarrätten i Stockholms dom den 22 april 2005 (mål nr 1193-04) finns refererad i Skatteverkets sammanställning av rättsfall för 2005. Angående karaktärskontinuitet se även RÅ 2003 ref 17.