Innehåll

Kammarrätten i Göteborg

Område: Inkomstskatt – Kapital, Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 7800-09

Vid ingången av 2005 ägdes KB X av fem delägare, AB A och dess dotterbolag AB B samt bolagen AB C, D och E. AB B var komplementär och övriga var kommanditbolagsdelägare. AB C var delägare till och med den 19 december 2005.

Frågan gällde hur personen A vid beräkning av sitt löneunderlag i AB A skulle få beakta de löner som utbetalts i KB X. AB A tillsammans med AB B ägde över 90 % av kapitalet i KB X. KB X var ett dotterföretag i AB A-koncernen.

Skatteverket ansåg att lönerna i KB X skulle fördelas efter huvudtal, dvs. efter antalet delägare och att var och ens kapitalinsats var irrelevant i detta sammanhang. A skulle därför få tillgodoräkna sig 2/5 av lönerna i KB X (andelen som AB A ägde samt andelen som dess dotterbolag AB B ägde) fram t.o.m. den 19 december 2005 och 2/4 för tiden därefter, eftersom det från denna tidpunkt enbart fanns fyra delägare.

Länsrätten i Skåne län uttalade.

Frågan i målet rör hur begreppet ”moderföretagets andel i dotterföretaget” i 57 kap. 17 § andra stycket IL ska förstås, eller i vilken omfattning fåmansföretagsägaren får tillgodoräkna sig utbetalda löner i kommanditbolaget vid beräkning av löneunderlaget.

För att kunna medräkna utbetalda löner i kommanditbolaget i ett löneunderlag i enlighet med 57 kap. 17 § IL måste fråga vara om ett dotterföretag. KB X ägdes AB A, B, C, D och E fram till den 19 december 2005 då AB C trädde ur som delägare. AB B är komplementär och övriga är kommanditbolagsdelägare.

I prop. 2005/06:40 s. 45 uttalas att även lön till anställda i dotterföretag räknas med i lönesumman i proportion till moderföretagets ägarandel. På s. 46 anförs vidare: ”Löner i dotterföretag skall räknas med på samma sätt som enligt nuvarande regler, dvs. i förhållande till moderföretagets ägarandel i dotterbolaget. Ett tillägg bör göras i lagtexten så att det klart framgår att bara ersättningar som har betalats ut under den tid som moderföretaget ägt andelar i dotterföretag får räknas med. – Skatteverket anser att om dotterföretaget är ett handelsbolag skall moderföretagets del av lönerna svara mot den faktiska ägarandelen. Enligt verkets uppfattning kan det ifrågasättas om inte underlaget bör fördelas utifrån resultatfördelningen eller delägarens andel av kapitalet i handelsbolaget. – I ett handelsbolag måste det finnas minst två andelar, en andel för varje delägare. Handelsbolagsdelägarna kan i bolagsavtalet bestämma att bolaget skall delas upp i ett visst antal andelar. Andelarna slås dock i praktiken samman så att varje delägare har en andel. En bolagsmans andel omfattar i princip bolagsmannens ekonomiska rättigheter i bolaget. Hur resultatet fördelar sig mellan delägarna utgår från deras överenskommelse i bolagsavtalet. Det kan alltså som Skatteverket påpekat vara oklart hur stor del av lönerna som skall räknas med i löneunderlaget om dotterföretaget är ett handelsbolag. Det saknas dock underlag för att i detta sammanhang ta ställning till hur frågan skulle kunna lösas. Regeringen får därför återkomma i denna del.”

Med beaktande av att det i 57 kap. 17 § andra stycket IL direkt utsägs att ersättning endast ska medräknas i förhållande till moderföretagets andel i dotterföretaget och att Skatteverkets påpekande inte har föranlett någon lagändring finns inte skäl att frångå Skatteverkets bedömning.

Den skattskyldige överklagade till kammarrätten.

Kammarrättens avgörande

Kammarrätten avslår överklagandet.

Motivering

Kammarrätten instämmer i länsrättens bedömning att löneunderlaget ska fördelas efter ägarandel i KB X. På grund härav och då det av utredningen inte framgår annat än att ägarförhållandena i kommanditbolaget varit sådana som Skatteverket utgått ifrån i sin beräkning ska överklagandet av skattefrågan avslås.

Kommentar:

Rättsfallet överensstämmer med Skatteverkets syn på hur löner i handelsbolag ska fördelas mellan delägarna när det gäller löneunderlagsreglerna i 57 kap. 17 § IL. Observera att man först måste klargöra huruvida handelsbolaget är ett dotterföretag. Det är först om det kriteriet är uppfyllt som löneunderlagsreglerna överhuvudtaget kan bli tillämpliga. Därefter fördelas lönerna efter huvudtal. Finns det exempelvis tre aktiebolag som delägare och ett av dessa har det bestämmande inflytandet i handelsbolaget får ägaren till detta aktiebolag tillgodoräkna sig 1/3 av lönerna i handelsbolaget vid beräkning av löneunderlaget. Övriga delägare i handelsbolaget får inte beakta några löner i detta sammanhang