Beslutande instans: Kammarrätten i Göteborg

Område: Inkomstskatt – Kapital

Dnr/målnr/löpnr: 1830-11 Avdrag för kapitalförlust har medgetts oavsett om förlusten har uppstått till följd av ett bedrägeri eller en misslyckad kapitalplacering.

Inkomsttaxering 2009

X har under 1997 överfört 800.000 kr till ett bankkonto tillhörande Escue Management Inc. och i gengäld fått ett löpande skuldebrev som utlovade en årlig ränta med 18 procent. Under 2008 avyttrade X sin fordran för 100 kr och redovisade en kapitalförlust med 799.900 kr. Skatteverket hävdade att X sannolikt varit utsatt för ett s.k. investeringsbedrägeri och att en sådan förlust är hänförlig till en inte avdragsgill personlig levnadskostnad.

Kammarrätten medgav avdrag för kapitalförlusten och anförde bl.a. följande.

”X har i enlighet med villkoren i en ”Promissory Note” lånat ut 800.000 kr till Escue. Det har enligt kammarrättens mening inte framkommit något som tyder på att Escue inte existerat eller att ifrågavarande belopp inte skulle ha först över till Escue. X har således i och med överföringen erhållit en fordran på Escue om 800.000 kr. Det finns inte något som tyder på att X haft någon annan avsikt med utlåningen än att göra en affärsmässig investering. Fordran på Escue har avyttrats för 100 kr under 2008.

Skatteverket har gjort gällande att X blivit utsatt för ett bedrägeri och att hon därför saknar rätt till avdrag för kapitalförlust. Enligt kammarrättens mening saknar det i ett fall som det förevarande betydelse för avdragsrätten huruvida en eventuell värdenedgång under Xs innehavstid uppstått till följd av bedrägeri eller dåliga placeringar. Vidare skulle eventuella intäkter hänförliga till skuldebrevet ha varit skattepliktiga. Såvitt framkommit i målet har X inte heller fått någon kompensation, genom t.ex. skadestånd, för värdenedgången.

Sammanfattningsvis finner kammarrätten dels att X inte kan vägras avdrag för kapitalförlust med hänvisning till förbudet mot avdrag för personliga levnadskostnader, dels att hon förmått göra sannolikt att förlusten är verklig.”

Kommentar: Skatteverket har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Den principiella frågan har nyligen behandlats i ytterligare tre domar.

Kammarrätten i Göteborg 2010-09-30, mål nr 2463-10

”En grundläggande förutsättning för att Y ska medges avdrag för kapitalförlust är att han inte har blivit utsatt för bedrägeri i samband med de insättningar som gjorts.”

Kammarrätten i Stockholm 2011-03-28, mål nr 208-10

”Kammarrätten konstaterar inledningsvis att den omständigheten att en kapitalförlust uppkommit genom brottslig verksamhet i sig inte innebär att avdrag inte kan medges. Oavsett på vilket sätt den aktuella förlusten uppkommit är det emellertid ett grundläggande krav för avdragsrätt att den skattskyldige visar att någon faktisk förlust uppkommit för honom eller henne.”

Kammarrätten i Göteborg 2011-10-31, mål nr 1830-11 (den aktuella domen)

”Enligt kammarrättens mening saknar det i ett fall som det förevarande betydelse för avdragsrätten huruvida en eventuell värdenedgång under X innehavstid uppstått till följd av bedrägeri eller dåliga placeringar.”

Kammarrätten i Stockholm 2011-11-30, mål nr 5635-10

”Bakgrunden till den förlust Z yrkar avdrag för är ostridigt att han har utsatts för bedrägeri. Vid angivna förhållanden saknas förutsättningar för att vid inkomsttaxeringen medge avdrag såsom för kapitalförlust på de grunder Z hävdar. Förlusten har istället karaktären av en icke avdragsgill personlig levnadskostnad.”

Kammarrätterna har således uttalat skilda ståndpunkter. Skatteverket anser därför att det är av betydelse för en enhetlig rättstillämpning att Högsta förvaltningsdomstolen prövar den principiella frågan i det här ärendet. Har det alltså någon självständig betydelse att kapitalförlusten är en direkt följd av ett bedrägeri eller annat brottsligt förfarande, t.ex. förskingring.