Beslutande instans: Högsta förvaltningsdomstolen

Datum: 2012-06-11

Område: Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 6517-10

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 11 juni 2012, mål nr 6517-10

Kommentar: HFD uttalar att utgifter som en enskild näringsidkare har för sin egen utbildning är avdragsgilla om utbildningen har ett klart samband med den bedrivna verksamheten och det kan antas att de genom utbildningen förvärvade kunskaperna kommer till nytta i verksamheten.

Skatteverkets uppfattning är därför fortfarande, att bedriver den enskilde näringsidkaren en viss verksamhet och verksamheten utökas genom utbildning är utgiften för denna utbildning inte avdragsgill.