Beslutande instans: Högsta förvaltningsdomstolen

Datum: 2013-03-11

Område: Inkomstskatt – Kapital, Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 6108-12

När överföring av mark genom fastighetsreglering grundas på en särskild överenskommelse är avyttringstidpunkten den dag uppgiften om den fullbordade fastighetsregleringen införts i fastighetsregistrets allmänna del.

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 11 mars 2013, mål nr 6108-12

Förhandsbesked för beskattningsåren 2011–2012

Fastighetsägarna ingick en särskild överenskommelse med ägare till en annan fastighet för att genom fastighetsreglering överföra ett markområde mot kontant ersättning. En gemensam ansökan lämnades den 24 augusti till fastighetsbildningsmyndigheten som fattade beslut om fastighetsreglering den 13 december 2011. Beslutet vann laga kraft den 10 januari 2012 och uppgift om åtgärden infördes i fastighetsregistrets allmänna del den 17 januari 2012.

Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 16-12/D) var att marken anses avyttrad den dag då överenskommelsen gavs in till lantmäterimyndigheten.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade förhandsbeskedet genom att marken ska anses avyttrad först när uppgiften om den fullbordade fastighetsregleringen införts i fastighetsregistrets allmänna del.

Kommentar

Skatteverket har i ställningstagande 2010-06-23 ”Kapitalvinst fastighet – avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering (dnr 131 769141-09/111) ansett att när fastighetsregleringen grundas på en särskild överenskommelse är avyttringstidpunkten den dag berörda fastighetsägare ingår en bindande överenskommelse om fastighetsreglering. Ställningstagandet är i denna del är överspelad och HFDs dom gäller.

Notera att när överföring av mark genom fastighetsreglering baseras på ett köpekontrakt är avyttringstidpunkten för överlåtelsen köpekontraktsdagen. Domen ändrar ingenting i detta avseende.

SKVs dnr 131-756367-12/5938