Beslutande instans: Kammarrätten i Jönköping

Datum: 2013-04-17

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr: 2196-2197-11

Ett aktiebolag har avyttrat fastighet genom s.k. förpackning. Fastigheten har först överlåtits till ett av bolaget ägt dotterbolag för skattemässigt värde varefter andelarna i dotterbolaget överlåtits till extern köpare för marknadspris. Fråga om konsultkostnader i samband med förpackningen är avdragsgilla allmänna omkostnader eller om de ska anses hänförliga till den skattefria avyttringen av de näringsbetingade andelarna i dotterbolaget.

Kammarrätten i Jönköpings dom den 17 april 2013, mål nr 2196-2197-11

Inkomsttaxering 2008

Redovisningsperioderna januari – september 2008

Omständigheter och bakgrund

AB E avyttrade den 19 december 2007 genom s.k. underprisöverlåtelse fastigheten F till sitt nybildade dotterbolag för fastighetens skattemässiga värde. Samma dag avyttrade AB E andelarna i dotterbolaget till en extern köpare för marknadspris.

I samband med de nämnda transaktionerna inköpte och kostnadsförde AB E juridiska och ekonomiska konsulttjänster från två olika konsultföretag för en total kostnad om 3 078 960 kr inklusive mervärdeskatt om 615 172 kr.

Skatteverket beslutade genom eftertaxering att höja bolagets inkomst av näringsverksamhet med 2 463 788 kr samt att påföra skattetillägg med 40 % av den skatt som belöpte på höjningen. Skatteverket beslutade också att sänka bolagets avdrag för ingående mervärdesskatt med 615 172 kr samt att påföra skattetillägg med 20 % av tillkommande skatt.

AB E överklagade Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten i Växjö. Bolaget anförde bl.a. följande. Bolaget, som är moderbolag i E-koncernen, bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet och utför huvudsakligen koncerngemensamma tjänster med egen personal för de verksamma dotterbolagen. Inköp av dotterbolag, omstrukturering av koncernens verksamhet och försäljning av dotterbolag ingår som ett naturligt led i bolagets verksamhet. Under 2007 konkretiserades tankarna om att frigöra likviditet för att utveckling och koncentration av koncernens kärnverksamhet skulle kunna ske. De aktuella uppdragen åt konsultföretagen inbegrep bl.a. koordinering och genomförande av försäljningsprocessen, upprättande av tidsplan, framtagning av potentiella intressenter, marknadsföring och presentation av fastigheten, medverkan vid förhandling med intressenter, utformning av hyresavtal, rådgivning vid potentiella köpares finansiering av förvärvet samt rådgivning inför tillträde av fastigheten. Dessa konsultkostnader var därför enligt bolagets uppfattning hänförliga till normalt påräkneliga driftkostnader i verksamheten och inte till försäljningen av de näringsbetingade andelarna.

Skatteverket avstyrkte bifall till överklagandet och anförde att de konsulttjänster som bolaget köpt in uppenbart var kostnader för att förtjäna en skattefri inkomst dvs. intäkten för försäljningen av andelarna. Den enda inkomst som bolaget erhållit som ett resultat av konsulttjänsterna är en skattefri kapitalvinst vid avyttring av andelar. Samtliga moment som bolaget menar att konsulttjänsterna avser är hänförliga till den planerade försäljningen av fastigheten. Verket anförde vidare att för att ingående mervärdesskatt hänförlig till konsulttjänsterna ska kunna omfattas av bolagets mervärdesskattepliktiga verksamhet krävs att dessa vidarefakturerats. Eftersom så inte skett har bolagets verksamhet inte bestått av förmedling av konsulttjänster. Avyttringen av andelarna ingår därför inte i bolagets ekonomiska verksamhet. Det kapital som frigjorts har heller inte återinvesterats i bolagets mervärdesskattepliktiga verksamhet.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten gjorde bedömningen att samtliga moment som ingått i uppdraget till konsulterna avsåg arbete i samband med den planerade avyttringen av fastigheten. Konsulttjänsterna utgjorde enligt rätten ett led i försäljningsprocessen och kännetecknades av att tjänsterna annars inte skulle ha förvärvats av bolaget. Förvaltningsrätten ansåg därför att kostnaderna fick anses ha ett direkt och omedelbart samband med den från skatteplikt undantagna andelsförsäljningen. Kostnaderna skulle således ingå i den skattefria kapitalvinstberäkningen och var därmed inte avdragsgilla.

Vad beträffar mervärdesskatten anförde rätten bl.a. följande:

”Vad gäller frågan om det nybildade dotterbolaget ingått i bolagets ekonomiska verksamhet har bolaget bildats för att möjliggöra försäljningen av koncernens fastighet. Innehavet av aktierna har därmed inte syftat till att fortlöpande vinna intäkter i bolaget. Bolaget har inte tidigare omsatt några mervärdesskattepliktiga tjänster till det nybildade bolaget. Såväl innehavet som försäljningen av aktierna i dotterbolaget har därmed skett utanför bolagets ekonomiska verksamhet och omfattas inte av tillämpningsområdet för mervärdesskatt. Vid sådant förhållande föreligger inte någon rätt till avdrag för mervärdesskatt på konsultkostnaderna eftersom kostnaderna ska anses direkt och omedelbart hänförliga till aktieavyttringen.

Förvaltningsrätten anser vidare att försäljningen inte kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse mot bakgrund av att moderbolaget och dotterbolaget utgör separata juridiska personer.

Slutligen har bolaget inte vidareförmedlat konsultkostnaderna varför bolagets verksamhet inte kan anses bestå i förmedling av konsulttjänster. Rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt föreligger därför inte heller på denna grund.”

Kammarrättens dom

Kammarrätten i Jönköping bifaller bolagets överklagande och undanröjer beslutet att vägra bolaget avdrag för kostnader och ingående mervärdesskatt. Kammar rätten anger i sina domskäl följande:

”Enligt kammarrättens mening är det sannolikt att det arbete som konsulterna lagt ner till mycket stor del avser själva försäljningen av fastigheterna. Endast en mindre del torde vara direkt hänförliga till den från skatteplikt undantagna försäljningen av aktierna i dotterbolaget.

Svårigheter föreligger i målet att avgöra hur stor del som inte är avdragsgill. Bolaget uppger att kostnaderna för konsulthjälp i samband med paketering av fastigheterna och försäljningen av dotterbolaget är försumbara. Bolaget borde i samband därmed ha preciserat kostnaderna i denna del men någon beloppsmässig uppdelning har inte gjorts. Å andra sidan har Skatteverket under processen inte efterfrågat någon sådan uppdelning. Skatteverket har heller inte framställt något alternativt yrkande för det fall att kostnaderna till viss del skulle kunna anses avdragsgilla.

De underlag som finns i målet medger inte någon närmare uppdelning av avdragsgilla och inte avdragsgilla konsultkostnader. Det är vidare fråga om eftertaxering som innebär att det ställs större krav på såväl bevisning som vad det allmänna ska prestera för att taxeringen ska kunna höjas. Sammantaget finner kammarrätten skäl för att medge bolaget avdrag för konsultkostnader med yrkat belopp. Vid sådan utgång blir bolaget också berättigat till avdrag för ingående mervärdesskatt med yrkat belopp. Kammarrätten har därmed inte anledning att i mervärdesskattehänseende närmare pröva om avyttringen av aktierna uppfyller kriterierna för en verksamhetsöverlåtelse.”

Kommentar

Målet gäller om konsultkostnader som ett företag har i samband med att fastighet/er ska avyttras till extern köpare, och där fastigheten/erna först genom koncernintern underprisöverlåtelse ”paketeras” i ett bolag, ska anses utgöra avdragsgilla allmänna omkostnader i verksamheten eller om de ska hänföras till kapitalvinstberäkningen på de avyttrade andelarna.

Allmänt gäller att avdrag ska medges för sådana kostnader som utgör kostnader för de skattepliktiga intäkternas förvärvande. Vinst som uppkommer vid försäljning av näringsbetingade andelar är skattefri (25 a kap. 5 § IL). I den mån en kostnad har ett direkt samband med avyttring av sådana andelar anser Skatteverket att kostnaden ska anses hänförlig till kapitalvinstberäkningen och att avdrag således inte ska medges för kostnaden. Detta gäller enligt Skatteverkets uppfattning även sådana kostnader som har ett samband med värderingen av de tillgångar som avses att avyttras förpackade i ett bolag och även andra kostnader som uppkommer i anledning av och utgör ett led i den planerade försäljningen av andelarna. Om den enda intäkt som ett företag har erhållit som ett resultat av de utförda konsulttjänsterna är en skattefri vinst på näringsbetingade andelar är kostnaderna enligt verket därför inte avdragsgilla. Skatteverket delar således inte kammarrättens uppfattning om hur konsultkostnader i samband med ett förpackningsförfarande ska behandlas vid inkomstbeskattningen.

Eftersom det enligt vad som framgår av domen inte föreligger full klarhet om konsulttjänsternas karaktär och hur stor del av dessa som kan anses utgöra ett led i försäljningen av de näringsbetingade andelarna har dock Skatteverket i detta fall valt att inte överklaga och ansöka om prövningstillstånd.