Beslutande instans: Kammarrätten i Stockholm

Datum: 2014-02-20

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning, Inkomstskatt – Tjänst

Dnr/målnr/löpnr: 2016-13

Kammarrätten anser att det är den avtalade bruttoersättningen per månad, beräknad utan beaktande av skattelättnader som ska överstiga två prisbasbelopp för att villkoren för skattelättnader ska anses uppfyllda.

Kammarrätten i Stockholms dom den 20 februari 2014, mål nr 2016-13

Forskarskattenämnden kan bevilja skattelättnader för nyckelpersoner om lön och annan ersättning för arbete i Sverige överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas (11 kap. 22 § tredje stycket IL).

I ett ärende där ersättningen regleras genom s.k. nettolöneavtal anser kammarrätten att den framräknade bruttoersättningen per månad ska beräknas utan beaktande av skattelättnader vid bestämmande av om ersättningen överstiger två prisbasbelopp per månad.

Kommentar

Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning. Skatteverket överklagar därför domen och begär prövningstillstånd.