Beslutande instans: Högsta förvaltningsdomstolen

Datum: 2014-11-05

Område: Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 1517-14

Vid tillämpning av beloppsspärren har utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet i ett underskottsföretag ansetts innefatta endast köpeskilling för de andelar som ger det bestämmande inflytandet.

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 5 november 2014, mål nr 1517-14

Förhandsbesked om inkomstskatt

X AB och Y AB ansökte om förhandsbesked utifrån att det utländska bolaget Ö förvärvat bestämmande inflytande över moderbolaget i den koncern bolagen ingick i.

I SRNs förhandsbesked beskrevs förutsättningarna enligt följande:

X AB och Y AB (sökandebolagen) ingår i Å-koncernen. År (...) förvärvade [vissa] bolag (...) andelar i koncernens dåvarande [utländska] moderföretag, Ä. Förvärvet var till stora delar finansierat via lån från ett antal banker.

Den höga belåningen i kombination med dålig lönsamhet för koncernen medförde att bankerna tog över andelarna i Ä [månad år]. Övertagandet ingick i en kedja av transaktioner som innefattade bl.a. överföring av såväl vissa fordringar på bolag i koncernen som andelarna i Ä till ett av bankerna nybildat [utländskt] bolag, Z.

Förändringen av ägandet i Ä medförde bl.a. att underskott hos sökandebolagen inte längre fick dras av vid inkomstbeskattningen på grund av beloppsspärren i 40 kap. 15 §.

I [månad år] började Ö, ett utländskt bolag, att förvärva såväl utestående fordringar på bolag inom Å-koncernen som andelar i Z. Förvärvet av fordringarna utgjorde en förutsättning för att få köpa andelarna som var pantsatta till säkerhet för fordringsrätterna.

Följande månad motsvarade Ös innehav av andelarna mer än 50 procent av rösterna i Z. Ö hade därmed det bestämmande inflytandet över Z -koncernen på det sätt som avses i 40 kap. 5 §.

Av den totala köpeskillingen för andelar och fordringar, ca (...) miljoner kr, var (...) kr hänförliga till andelarna och resten till fordringarna.

Sökandebolagen hade vid utgången av det beskattningsår som slutade den [dag månad år] underskott från tidigare beskattningsår med totalt ca (...) miljoner kr.

Frågan som ställdes var om X resp. Y AB vid tillämpning av beloppsspärren enligt 40 kap. 15 §, som utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet skulle kunna tillgodoräkna sig såväl Ös utgifter för fordringarna som för andelarna i Z.

SRN ansåg att endast utgiften för andelarna i Z skulle tillgodoräknas bolagen utifrån följande bedömning:

Utgångspunkten för ansökan är att Ö får det bestämmande inflytandet över sökandebolagen genom den ägarförändring som uppkommer genom att Ö förvärvar andelar motsvarande mer än 50 procent av rösterna i Z (jfr 1 kap. 11 § första stycket 1 ABL). Sökandenbolagen har inte gjort gällande att övertagandet av fordringarna i sig skulle ha någon betydelse för den bedömningen.

Deras argumentering går i stället ut på att en förutsättning för att få förvärva andelarna var att Ö även köpte fordringarna och att utgifter för de förvärven därför bör räknas med vid tillämpning av beloppsspärren.

Något stöd för att även sådana utgifter skulle beaktas finns inte i förarbetena. Uttalandena begränsas till att avse sambandet mellan underskottens storlek och köpeskillingen för andelarna (se t.ex. prop. 1993/94:50 s. 259, 266 och 326 och prop. 1999/2000:2 del 2 s. 473 f.).

Med hänsyn härtill och till att praxis tyder på att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt (jfr RÅ 2007 ref. 58) finner Skatterättsnämnden att det endast är den del av köpeskillingen som avser förvärvet av andelarna i Z som ska ligga till grund för beräkning av beloppsspärren enligt 40 kap. 15 § IL.

Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa förhandsbeskedet. Domstolen gjorde samma bedömning som SRN och fastställde förhandsbeskedet.

Kommentar

Domen innebär att även om det inte skulle gå att förvärva endast aktierna, dvs. att förvärv av fordringarna är en förutsättning för att få förvärva aktierna, får utgiften för fordringarna inte användas som utgift i beloppsspärrsberäkningen.