Datum: 2015-02-25

Område: Inkomstskatt – Tjänst

Dnr/målnr/löpnr: 2050-14

HFD 2014 ref. 79 (Högsta förvaltningsdomstolens dom den 17 december 2014, mål nr 2050-14)

Sammanfattning

HFD har bifallit sökandens begäran om utbetalning avseende hushållsarbete där betalning skett via köparnas bolag och inte direkt av köparna själva.

Betalningen till utföraren har skett via köparnas bolag och utgiften har samma dag bokförts som debitering på delägarnas avräkningskonto. Detta innebär enligt HFD att utföraren visat att betalning skett och att köparna har haft en utgift för det utförda arbetet.

Referat

Skatteverket beslutade den 17 februari 2012 att inte betala ut ett belopp om 100 000 kr som utföraren B AB begärde avseende köparna MT och KT eftersom betalningen skett via MT och KTs bolag V AB och inte från deras privata bankkonton. Köparna förklarade att de lånat in pengar till sitt bolag V AB och att detta bokförts som en skuld på deras avräkningskonto. När fakturan för takrenoveringen av deras privata bostad skulle betalas betalade de fakturan direkt från bolaget och samtidigt debiterades deras avräkningskonto i bolaget med samma belopp. Skatteverket ansåg inte att en bokföring på ett avräkningskonto kunde räknas som en faktisk betalning och att utföraren därför inte visat att köparna haft en utgift för hushållsarbete. Skatteverket anförde att bedömningen när betalningen gjorts av annan än köparna bör vara restriktiv och att Skatteverkets möjligheter att upptäcka felaktigheter är mycket små och att det av kontrollskäl är av stor vikt att begreppet utgift ges en restriktiv tolkning på så sätt att det normalt är köparna själva som ska ha betalat utföraren för att de ska anses ha haft en utgift. Förvaltningsrätten ansåg det visat att MT och KT haft en utgift för hushållsarbete och upphävde det överklagade beslutet samt biföll B ABs begäran om utbetalning.

Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom och fastställde Skatteverkets beslut. Kammarrätten anförde att i förarbetena till lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete framhålls att Skatteverket på ett enkelt sätt ska kunna kontrollera att förutsättningar för utbetalning är uppfyllda. Att ålägga Skatteverket en sådan utredningsskyldighet vad gäller bakomliggande rättsförhållanden som nu är för handen kan inte anses ligga i linje med syftet med lagstiftningen varför Kammarrätten ansåg att köparna inte haft en utgift som ger till skattereduktion.

HFD uttalar att frågan i målet är om det aktuella förfaringssättet inneburit att MT och KT haft utgift för utfört hushållsarbete. HFD anger att av utredningen framgår att betalningen av fakturan har utförts av B AB den 29 december 2011. Utgiften har samma dag belastat köparna genom den debitering som gjorts på deras avräkningskonto i V AB. Debiteringen har minskat den fordran som de enligt vad som framgår av skuldebrev, kontoutdrag och självdeklarationer hade på V AB vid tiden för betalningen. Enligt HFDs mening innebär detta att B AB visat att betalning skett och att MT och KT haft en utgift för det utförda arbetet.

Skatteverkets kommentar

Till skillnad från Kammarrätten tar HFD inte upp frågan om kontrollsvårigheter i de fall betalningen till utföraren har gjort av annan än köpare av husarbete. HFDs dom klargör att om en köpare kan visa att han har haft en utgift för hushållsarbete har köparen rätt till skattereduktion även om den faktiska betalningen till utföraren gjorts av annan än köparen. Om betalning skett av annan än köpare av hushållsarbete bör såväl köpare som utförare kunna visa dokumentation som styrker att köparen samtidigt som ersättningen betalades hade en utgift för det aktuella arbetet.

Om lånehandlingar, skuldebrev eller betalningsverifikation för avräkningskonto upprättas i efterhand kan köparen inte anses ha haft en utgift i samband med att arbetet betalades.

Referenser

67 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229)

6 till 8 §§ lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete