Kammarrätten i Stockholm

Skattetillägg ska undanröjas om den som överklagat beslutet avlidit innan förvaltningsrätten avgjort målet – KRNS, mål nr 4291-15 och 4293-15

Områden: Skattetillägg

Datum: 2016-10-26

Dnr: 131 472052-16/111

Kammarrättens i Stockholm dom den 20 juni 2016, mål nr 4291-15 och 4293-15

Inkomsttaxering för 2007-2008

Skattetillägg

Sammanfattning

Om en person som påförts ett skattetillägg har överklagat det under sin livstid, men avlider innan förvaltningsrätten avgjort målet ska domstolen undanröja skattetillägget.

Skatteverkets uppfattning är att ett skattetillägg även ska undanröjas i följande situationer.

 • En person har under sin livstid begärt omprövning av Skatteverkets beslut men avlider innan Skatteverket har beslutat i ärendet.

 • En person har under sin livstid överklagat Skatteverkets beslut men avlider innan ärendet lämnats över till förvaltningsrätten.

Skatteverket ska tillstyrka bifall till ett överklagande av ett skattetillägg i följande situation.

 • En person har under sin livstid överklagat Skatteverkets beslut att påföra ett skattetillägg men avlider innan förvaltningsrätten avgjort målet.

Referat

 • Skatteverket påförde KH skattetillägg genom beslut den 18 december 2012 och den 18 december 2013.

 • KH överklagade besluten.

 • Den 16 mars 2014 avled KH.

 • Den 31 mars 2015 avslog förvaltningsrätten KHs överklaganden.

 • Dödsboet efter KH överklagade domen till kammarrätten.

 • Kammarrätten undanröjde de påförda skattetilläggen.

Kammarrätten motiverar sitt beslut på följande sätt.

Enligt svensk rätt får skattetillägg inte påföras en person som avlidit. Skattetiläggen har påförts KH under hans livstid. Skattetillägg anses dock vara en anklagelse om brott enligt Europakonventionen och omfattas därför bl.a. av oskuldspresumtionen i 6.2 i Europakonventionen., vilket innebär att en person som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts (av en domstol).

Kammarrätten hänvisar till en dom från Europadomstolen, ( ECHR 6301/05 Estate of Nitschke mot Sverige), och bedömer att oskuldspresumtionen inte har respekterats eftersom Skatteverkets beslut att ta ut skattetillägg prövades av förvaltningsrätten först efter det att KH avlidit. Kammarrätten undanröjde därför de påförda skattetilläggen.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket har inte överklagat kammarrättens dom. Mot bakgrund av det som sägs i domen från Europadomstolen framstår kammarrättens slutsats som rimlig. Med anledning av detta ska Skatteverket undanröja ett beslutat skattetillägg i följande situationer.

 • En person har under sin livstid begärt omprövning av Skatteverkets beslut men avlider innan Skatteverket har beslutat i ärendet.

 • En person har under sin livstid överklagat Skatteverkets beslut men avlider innan ärendet lämnats över till förvaltningsrätten.

Skatteverket ska tillstyrka bifall till ett överklagande av ett skattetillägg i följande situation.

 • En person har under sin livstid överklagat Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten men avlider innan domstolen avgjort målet.

Enligt Skatteverkets mening ska ett skattetillägg däremot inte undanröjas om omprövningen eller överklagandet har initierats efter att personen har avlidit.

Referenser

Artikel 6.1 och 6.2 i Europakonventionen

52 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...