Områden: Skattetillägg

Datum: 2016-10-26

Dnr: 131 472052-16/111

Kammarrättens i Stockholm dom den 20 juni 2016, mål nr 4291-15 och 4293-15

Inkomsttaxering för 2007-2008

Skattetillägg

Sammanfattning

Om en person som påförts ett skattetillägg har överklagat det under sin livstid, men avlider innan förvaltningsrätten avgjort målet ska domstolen undanröja skattetillägget.

Skatteverkets uppfattning är att ett skattetillägg även ska undanröjas i följande situationer.

 • En person har under sin livstid begärt omprövning av Skatteverkets beslut men avlider innan Skatteverket har beslutat i ärendet.

 • En person har under sin livstid överklagat Skatteverkets beslut men avlider innan ärendet lämnats över till förvaltningsrätten.

Skatteverket ska tillstyrka bifall till ett överklagande av ett skattetillägg i följande situation.

 • En person har under sin livstid överklagat Skatteverkets beslut att påföra ett skattetillägg men avlider innan förvaltningsrätten avgjort målet.

Referat

 • Skatteverket påförde KH skattetillägg genom beslut den 18 december 2012 och den 18 december 2013.

 • KH överklagade besluten.

 • Den 16 mars 2014 avled KH.

 • Den 31 mars 2015 avslog förvaltningsrätten KHs överklaganden.

 • Dödsboet efter KH överklagade domen till kammarrätten.

 • Kammarrätten undanröjde de påförda skattetilläggen.

Kammarrätten motiverar sitt beslut på följande sätt.

Enligt svensk rätt får skattetillägg inte påföras en person som avlidit. Skattetiläggen har påförts KH under hans livstid. Skattetillägg anses dock vara en anklagelse om brott enligt Europakonventionen och omfattas därför bl.a. av oskuldspresumtionen i 6.2 i Europakonventionen., vilket innebär att en person som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts (av en domstol).

Kammarrätten hänvisar till en dom från Europadomstolen, ( ECHR 6301/05 Estate of Nitschke mot Sverige), och bedömer att oskuldspresumtionen inte har respekterats eftersom Skatteverkets beslut att ta ut skattetillägg prövades av förvaltningsrätten först efter det att KH avlidit. Kammarrätten undanröjde därför de påförda skattetilläggen.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket har inte överklagat kammarrättens dom. Mot bakgrund av det som sägs i domen från Europadomstolen framstår kammarrättens slutsats som rimlig. Med anledning av detta ska Skatteverket undanröja ett beslutat skattetillägg i följande situationer.

 • En person har under sin livstid begärt omprövning av Skatteverkets beslut men avlider innan Skatteverket har beslutat i ärendet.

 • En person har under sin livstid överklagat Skatteverkets beslut men avlider innan ärendet lämnats över till förvaltningsrätten.

Skatteverket ska tillstyrka bifall till ett överklagande av ett skattetillägg i följande situation.

 • En person har under sin livstid överklagat Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten men avlider innan domstolen avgjort målet.

Enligt Skatteverkets mening ska ett skattetillägg däremot inte undanröjas om omprövningen eller överklagandet har initierats efter att personen har avlidit.

Referenser

Artikel 6.1 och 6.2 i Europakonventionen

52 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244)