Datum: 2017-08-08

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 202 317989-17/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 26 juni 2017, mål nr 5908-16

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen godtar bolagets underlag för beräkning av arbetskostnad som ger rätt till skattereduktion för rotarbete. Domstolen klargör att det i lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete inte finns någon hänvisning till skatteförfarandelagens ersättningsregler varför det inte finns någon möjlighet att bevilja ersättning för kostnader i denna typ av mål.

Referat

Skatteverket beslutade i februari 2015 att av bolaget K återkräva erhållen ersättning avseende skattereduktion för husarbete med ett belopp om 101 722 kr jämte ränta avseende utförda arbeten åt flera olika kunder. Skatteverket ansåg att bolaget inte på ett tillförlitligt sätt beräknat sina arbetskostnader. Skatteverket beslutade också att inte bevilja bolaget ersättning för kostnader för biträde eftersom laglig möjlighet att bevilja sådan ersättning saknades.

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten som avslog överklagandet.

Bolaget överklagade till Kammarrätten. Skatteverket bestred bifall. Kammarrätten godtog underlaget för beräkning av arbetskostnad avseende en kund. Kammarrätten avslog överklagandet i övrigt samt yrkandet om ersättning för kostnader.

Bolaget begärde prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Skatteverket bestred bifall.

HFD fann att arbetskostnaden kunde fastställas med ledning av det underlag som bolaget skickat in till Skatteverket varför Skatteverkets beslut om återkrav skulle undanröjas. I ett fall ansåg domstolen att underlaget skulle justeras med 4 623 kr som bolaget skulle återbetala. När det gäller frågan om rätt till ersättning för ombudskostnader konstaterar domstolen att det i lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete inte finns någon hänvisning till skatteförfarandelagens ersättningsregler varför det inte finns någon möjlighet att bevilja ersättning för kostnader i denna typ av mål.

Skatteverkets kommentar

HFD har i stort sett godtagit det underlag för beräkning av skattereduktionsgrundande arbete som bolaget inkommit med. Varje ärende ska bedömas utifrån sina förutsättningar och domen medför inte någon förändring i Skatteverkets arbete med att kontrollera om godtagbart underlag för begärd utbetalning finns. Däremot har HFD i mål 675-16 klargjort att Skatteverket är skyldigt att göra en skälighetsuppskattning av arbetskostnaden i de fall utföraren inte kan visa den verkliga arbetskostnaden och det är ostridigt att skattereduktionsgrundande arbete har utförts.

Genom domen klargör HFD att det inte finns någon möjlighet att bevilja ersättning för kostnader i denna typ av mål.