Datum: 2017-11-17

Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Dnr: 202 432470-17/111

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 3 oktober 2017, dnr 46-17/D

Sammanfattning

Ett till lägenheten intilliggande förråd ska införlivas i bostadsrätten. Detta medför ingen kapitalvinstbeskattning eftersom det anses som en sammanläggning av två bostadsrätter.

Referat

A innehar en bostadsrätt som omfattar en bostadslägenhet på 118 kvm. I anslutning till lägenheten finns ett förråd på cirka 7 kvm, som disponeras av A. Avsikten är att införliva förrådet med den befintliga bostadsrätten och därmed utöka bostadsytan. Enligt ett utkast på avtal ska vindsförrådet överlåtas till A för en ersättning om (...) kr.

A vill veta om den förändring av villkoren för upplåtelsen av bostadsrätten som blir följden av överlåtelseavtalet innebär en avyttring som föranleder en kapitalvinstbeskattning.

Skatterättsnämnden har bedömt att avtalets innebörd är att vindsförrådet ska upplåtas med bostadsrätt och att denna nya bostadsrätt därefter ska införlivas med As ursprungliga bostadsrätt och bilda en ny bostadsrätt. Detta sista led i form av en sammanläggning är enligt Skatterättsnämnden mening närmast fråga om en formförändring, där två stycken bostadsrätter som ägs av samma person ska bli en bostadsrätt.

En sådan formförändring av innehavet kan sammantaget inte anses medföra någon förändrad rätt i förhållande till bostadsrättsföreningen. Enligt Skatterättsnämndens mening finns det därför inga skäl att anse att en sammanläggning av två bostadsrätter ska utgöra en skatterättslig avyttring och medför därför ingen kapitalvinstbeskattning

Skatteverkets kommentar

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen för fastställelse.

Skatterättsnämnden har samma dag meddelat förhandsbesked om införlivande av en garageplats genom sammanläggning av två bostadsrätter (dnr 6-17/D), vilket sökanden har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.

Referenser

44 kap. 3 § lag Inkomstskattelag (1999:1229)