Datum: 2017-11-21

Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Dnr: 202 461340-17/111

Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 26 september 2017

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde förhandsbeskedet och avvisade ansökningen, eftersom förhandsbeskedsinstitutet är avsett för frågor om att fastställa underlaget för skatten och inte för beräkning av skatten.

Referat

Skatterättsnämnden meddelade förhandsbesked den 8 februari 2017, dnr 28-16/D, att 3 § femte stycket lag (1984:1052) om fastighetsskatt, FSL, inte innebär att fastighetsskatten för vindkraftverken i förevarande fall ska beräknas till 0,5 procent av taxeringsvärdet.

För taxeringsenhet med vindkraftverk är fastighetsskatten 0,2 procent av taxeringsvärdet. För övriga elproduktionsenheter, förutom vattenkraftverk, är fastighetsskatten 0,5 procent av taxeringsvärdet (3 § FSL).

I 3 § femte stycket FSL anges att skillnaden mellan att beräkna skatten till 0,2 procent istället för till 0,5 procent av taxeringsvärdet kan utgöra ett stöd av mindre betydelse framgår av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpning av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Frågan i ärendet om förhandsbesked var om lydelsen av 3 § femte stycket FSL ger stöd för att fastighetsskatten för taxeringsenhet med vindkraftverk i vissa fall ska beräknas till 0,5 procent av taxeringsvärdet istället för 0,2 procent.

Skatterättsnämnden anförde att det klart framgår av ordalydelsen i 3 § första stycket f att fastighetsskatten utgör 0,2 procent av taxeringsvärdet för elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk och att lydelsen av bestämmelsen i femte stycket inte medför någon annan bedömning.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen och yrkade att frågan skulle besvaras med att fastighetsskatten i förevarande fall ska beräknas till 0,5 procent av taxeringsvärdet med stöd och tillämpning av bestämmelsen i 3 § femte stycket FSL.

Högsta förvaltningsdomstolen anförde bl.a. följande.

”Bolagens fråga gäller vilken skattesats som ska tillämpas vid beräkningen av fastighetsskatt för ett visst beskattningsår.

Högsta förvaltningsdomstolen har i 2014 ref. 74 slagit fast att förhandsbeskedsinstitutet är avsett för frågor som har betydelse för att fastställa underlaget för att ta ut inkomstskatt men inte för att räkna ut skatten sedan underlaget har fastställts. En fråga som enbart rörde beräkningen av den inkomstskatt som en enskild skulle betala för ett visst beskattningsår ansågs därför inte kunna prövas inom ramen för ett förhandsbesked. Det finns inte anledning att göra någon annan bedömning i fråga om fastighetsskatt. Skatterättsnämnden borde därmed inte ha prövat ansökningen . Förhandsbeskedet ska därför undanröjas och ansökningen avvisas.”

Skatteverkets kommentar

Skatteverket har i rättsligt ställningstagande ”Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk” (2015-03-24, dnr 131 143176-15/111) behandlat innebörden av 3 § femte stycket FSL. Enligt Skatteverket ska fastighetsskatten för elproduktionsenhet med vindkraftverk beräknas till 0,2 procent av taxeringsvärdet, under förutsättning av att takbeloppet (200 000 euro för en treårsperiod) inte överskrids enligt EUs förordning om stöd av mindre betydelse. I annat fall ska skatten beräknas till 0,5 procent av taxeringsvärdet.

Eftersom Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt förhandsbeskedet, vidhåller Skatteverket sin uppfattning enligt ovan nämnda ställningstagande.

Referenser

3 § lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt