Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Kapitalvinstbeskattning av bitcoin – SRN, dnr 78-17/D

Datum: 2018-05-07

Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Dnr: 202 195072-18/111

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 18 april 2018, dnr 78-17/D

Sammanfattning

Avyttring av bitcoin ska beskattas enligt bestämmelserna om andra tillgångar än personliga tillgångar i 52 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Referat

A har under 2017 handlat med bitcoin och vill veta vilken slags tillgång bitcoin är och hur omkostnadsbeloppet ska beräknas vid en avyttring. Frågan i ärendet är alltså hur en avyttring ska beskattas, vilket är beroende av till vilket tillgångsslag bitcoin kan anses hänförligt.

Enligt Skatterättsnämnden kan bitcoin inte anses vara en s.k. delägarrätt eller annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt enligt 48 kap. 2 § IL (jfr prop. 1989/90:110 del 1 s. 430 och 433 och prop. 1999/2000:2 del 1 s. 508 ff. och del 2 s. 572 f). De tillgångsslag som återstår är då utländsk valuta enligt 48 kap. 4 § andra stycket IL och andra tillgångar enligt 52 kap. IL.

Det finns i svensk lagstiftning ingen definition av begreppet valuta. Allmänt torde med valuta avses ett betalningsmedel som är utgivet och garanterat av en stats centralbank eller liknande institution. Bitcoin saknar formell utgivare. Dess värde baseras inte på någon fordran på utgivaren utan bestäms utifrån marknadens tillgång och efterfrågan. Bitcoin är inte heller allmänt accepterat som betalningsmedel. Bitcoin kan mot den bakgrunden inte anses utgöra en valuta i inkomstskattelagens mening.

En avyttring av bitcoin ska därför beskattas enligt bestämmelserna i 52 kap. IL. För personliga tillgångar gäller enligt 2 § att som omkostnadsbelopp får räknas 25 procent av ersättningen minskad med försäljningsprovision och andra utgifter för avyttringen. Med personliga tillgångar avses tillgångar som till övervägande del har använts av den skattskyldige eller dennes familj för nyttobruk eller som prydnadsföremål. Det är den faktiska användningen som är avgörande. Om inslaget av kapitalplacering dominerar anses tillgången inte vara personlig (prop. 1989/90:110 del 1 s. 474 f.).

Enligt Skatterättsnämndens uppfattning kan bitcoin inte anses utgöra en sådan personlig tillgång som avses i 2 §. Omkostnadsbeloppet ska därför enligt 3 § beräknas enligt den s.k. genomsnittsmetoden som anges i 48 kap. 7 § IL.

Skatteverkets kommentar

Förhandsbeskedet motsvarar Skatteverkets uppfattning som anges i ställningstagandet 2014-04-23 ”Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital” (dnr 131 212709-14/111).

Skatteverket anser att det är av väsentlig betydelse för rättstillämpningen att också Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan om vilken slags tillgång som bitcoin är vid inkomstbeskattningen. Skatteverket har därför överklagat förhandsbeskedet och yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden och därmed fastställer förhandsbeskedet.

Referenser

52 kap. 2–3 §§ IL

48 kap. 2 och 4 §§ IL

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...