Datum 2019-03-07

Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 202 120068-19/111

Skatterättsnämndens förhandsbesked 2019-02-27 med dnr 31-18/I om en hyresvärds försäljning av el och/eller vatten; mervärdesskatt.

Referat

Den fråga som var föremål för bedömning i Skatterättsnämnden är om hyresvärdarnas (sökandenas) tillhandahållande av el och/eller vatten till sina bostadshyresgäster ska ses som ett separat skattepliktigt tillhandahållande eller som ett underordnat led i den från skatteplikt undantagna uthyrningen/upplåtelsen av bostaden.

Skatterättsnämnden meddelade att tillhandahållandet av el och/eller vatten får anses underordnade upplåtelsen av bostaden även om individuell mätning och debitering sker. Upplåtelsen omfattas därför av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar inte Skatterättsnämndens bedömning. Skatteverket anser att de i förhandsbeskedet bedömda tillhandahållandena av el och/eller vatten ska ses som separata skattepliktiga tillhandahållanden av el och/eller vatten. Skatteverket kommer därför att överklaga Skatterättsnämndens förhandsbesked till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatteverkets uppfattning i fråga om skatteplikt för en hyresvärds försäljning av el framgår av ställningstagandet 2018-02-09 med dnr 202 54979-18/111, ”En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt”.