Område: Fastighetstaxering

Datum: 2004-12-20

Dnr/målnr/löpnr: 130 732169-04/111

1 Sammanfattning

Småhus på ofri grund som ligger på fastighet med minst 1 hektar produktiv mark utgör småhusenhet. Tomtmarken och den produktiva marken utgör en lantbruksenhet.

Småhuset betraktas inte som brukningscentrum till lantbruksenheten på vilken det ligger. Tomtmarken kan till följd av detta inte tillhöra klass 1 vad avser värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden.

2 Bakgrund och frågeställning

Frågan gäller om småhus på ofri grund, som ligger på fastighet med minst 1 hektar produktiv mark, ska utgöra lantbruksenhet eller småhusenhet. En följdfråga är dessutom om tomtmarken till byggnaden ska utgöra klass 1 vad avser värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden, dvs. om byggnaden ska betraktas som brukningscentrum eller inte.

3 Gällande rätt m.m.

Indelning i taxeringsenheter

Av 4 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL, framgår att om skilda delar av en fastighet har olika ägare ska fastigheten uppdelas i taxeringsenheter enligt ägarförhållandena. Detta innebär att småhuset i det aktuella fallet inte kan ingå i lantbruksenheten eftersom det inte har samma ägare som marken.

Av 4 kap. 5 § andra stycket FTL framgår vidare att småhus och tomtmark för sådan byggnad som ligger på fastighet med åkermark, betesmark, skogsmark, eller skogsimpediment ska ingå i den lantbruksenhet som omfattar marken.

Klassificering av värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden

Av 12 kap. 3 § FTL framgår att värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden bestäms med hänsyn till om värderingsenheten för tomtmark utgör självständig fastighet eller inte. Med värderingsenhet som utgör självständig fastighet ska jämställas värderingsenhet på vilken det finns småhus som utgör brukningsenhet för lantbruksenheten.

4 Skatteverkets bedömning

Indelning i taxeringsenheter

Småhuset och den produktiva marken utgör två separata taxeringsenheter eftersom de har olika ägare. Detta innebär att regeln i 4 kap. 5 § andra stycket FTL inte är tillämplig. Byggnaden indelas mot bakgrund av ovanstående som småhusenhet enligt 4 kap. 5 § första stycket punkt 1 FTL. Tomtmarken ingår med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket FTL i lantbruksenheten.

Klassificering av värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden

Klassificeringen av fastighetsrättsliga förhållanden avseende tomtmarken på lantbruksenheten bygger på reglerna i 12 kap. 3 § FTL. För att tomtmarken ska utgöra klass 1 krävs att det ska finnas ett småhus som utgör brukningscentrum för lantbruksenheten. Eftersom småhuset enligt ovan inte ingår i samma taxeringsenhet utan utgör egen taxeringsenhet (småhusenhet) är inte heller denna regel tillämplig. Tomtmarken klassindelas därför som tillhörande klass 2 eller 3.

Styrsignalen ska tillämpas vid fastighetstaxering från och med 2005 års fastighetstaxering.