Inkomstskatt – Kapitalbeskattning

Datum: 2005-04-14

Dnr 130 196570-05/111

1 Sammanfattning

Om tiden för att utnyttja en inlösenrätt eller säljrätt går ut utan att rätten utnyttjas ska den anses avyttrad för 0 kr och en eventuell anskaffningsutgift för rätten får då dras av som kapitalförlust.

2 Bakgrund och frågeställning

I samband med publika erbjudanden om inlösen och återköp av aktier förekommer det ofta att detta sker med hjälp av inlösenrätter respektive säljrätter. Dessa rätter kan vanligtvis endast utnyttjas under en kort tidsperiod. Fråga har uppkommit vilka beskattningskonsekvenserna blir om rätterna inte utnyttjas utan förfaller värdelösa.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 44 kap. 4 § första stycket 4 inkomstskattelagen (IL) räknas till avyttring att tiden för utnyttjande av en option löper ut utan att optionen utnyttjas. Enligt andra stycket samma paragraf gäller detsamma för avtal som liknar optioner.

I RÅ 1997 ref. 43 II fann Regeringsrätten att en separat avyttring av inlösenrätter ska behandlas enligt reglerna om realisationsvinst och att anskaffningsvärdet för en inlösenrätt inte får behandlas enligt schablonregeln i 27 § 2 mom. andra stycket SIL. Man fann vidare att regeln i momentets tredje stycke, som innebär att delbevis och teckningsrättsbevis som grundats på aktieinnehav i ett bolag anses anskaffade utan kostnad, inte är tillämplig på inlösenrätter.

Av RÅ 2000 not. 209 framgår att vad som gäller för inlösenrätter ska även gälla för säljrätter.

I RÅ 2002 ref. 92 fann Regeringsrätten att en teckningsrätt omfattas av bestämmelserna i 44 kap. 4 § IL. Om en teckningsrätt förfaller ska den således anses avyttrad, vilket i sin tur medför rätt till avdrag för eventuellt uppkommen kapitalförlust.

4 Skatteverkets bedömning

Hur inlösenrätter och säljrätter som förfaller ska skattemässigt behandlas framgår inte uttryckligen av inkomstskattelagen. Däremot framgår det av 44 kap. 4 § första stycket 4 att optioner som förfaller värdelösa ska anses avyttrade och att detta även gäller för avtal som liknar optioner.

Frågan är om man kan jämställa en inlösenrätt eller en säljrätt med en option. Enligt Skatteverkets uppfattning kan man det. För innehavaren av inlösenrätter eller säljrätter innebär innehavet samma rättigheter som innehavet av säljoptioner avseende aktier. Både inlösenrätten, säljrätten och säljoptionen innefattar en rätt men inte en skyldighet att sälja aktier. Efter förfall är värdet av inlösenrätten eller säljrätten precis som värdet av säljoptionen definitivt förlorat.

Genom RÅ 1997 ref. 43 bekräftades att en inlösenrätt är ett sådant finansiellt instrument som avses i 27 § 1 mom. SIL eller med nuvarande terminologi en delägarrätt enligt 48 kap. 2 § IL. I målet kom Regeringsrätten vidare fram till att schablonregeln i 27 § 2 mom. SIL inte var tillämplig på inlösenrätter och att den s.k. nollregeln i samma lagrum som gäller för delbevis och teckningsrättsbevis som grundats på aktieinnehav i ett bolag inte heller var tillämplig på inlösenrätter. Eftersom terminer, optioner, delbevis och teckningsrättsbevis är de enda delägarrätter som inte schablonregeln gäller för, och då det är helt uteslutet att en inlösenrätt kan jämställas med en termin, bör Regeringsrättens skrivning innebära att den har kommit fram till att en inlösenrätt till sin karaktär är en säljoption och att den ska behandlas som en sådan.

I RÅ 2000 not. 209 kom Skatterättsnämnden (SRN) fram till att vad som gäller för inlösenrätter även bör gälla för säljrätter. I en av de frågor som överklagades till Regeringsrätten kom SRN även fram till att säljrätter är säljoptioner. Regeringsrätten instämde i SRN:s bedömning i samtliga frågor som överklagades.

Som redogjorts för ovan kom Regeringsrätten i RÅ 2002 ref. 92 fram till att en teckningsrätt som inte utnyttjas ska anses avyttrad för 0 kr. Då det i det här avseendet knappast kan vara någon skillnad mellan å ena sidan inlösenrätter och säljrätter och å andra sidan teckningsrätter, ger denna dom ytterligare stöd för att inlösenrätter och säljrätter som förfaller ska anses avyttrade för 0 kr.

Enligt Skatteverkets uppfattning kan inlösenrätter och säljrätter anses utgöra säljoptioner eller i vart fall jämställas med sådana. Om tiden för en inlösenrätt eller säljrätt gått ut utan att rätten utnyttjats ska den därför anses avyttrad för 0 kr och en eventuell anskaffningsutgift för rätten får då dras av som kapitalförlust.