Mervärdesskatt

Datum: 2006-01-13

Dnr: 131 19703-06/111

2023-06-26

Ställningstagandet ska inte längre tillämpas, eftersom det ersätts av ställningstagandet ”Krav på uppgift om löpnummer i en faktura, mervärdesskatt” från den 26 juni 2023, dnr 8-2362095.

1 Sammanfattning

Vid självfakturering och när faktureringen läggs ut på en tredje person ska, enligt Skatteverkets uppfattning, separata löpande nummerserier användas för respektive säljares räkning.

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket har tidigare redogjort för verkets ställningstagande avseende löpnummer i skrivelse 2004-04-02, dnr 130 255556-04/113 (fråga nr 5) och i skrivelse 2004-07-23, dnr 130 477317-04/1153 (fråga nr 2).

Det har uppmärksammats att olika system för löpnummer tillämpas vid självfakturering. Nedan återges två av dessa olika system som har uppmärksammats.

Ett bolag köper in varor från ett stort antal leverantörer. Bolaget tillämpar självfakturering i samband med inköpen och rubricerar fakturan ”Kreditfaktura/avräkning”. För självfakturorna har bolaget en enda löpnummerserie. Löpnummerserien börjar på K1 och fortsätter sedan med K2, K3 osv. I anslutning till löpnumret anges ett leverantörsnummer för aktuell leverantör. Löpande kan självfakturorna åsättas löpnummer enligt nedanstående exempel:

Avräkningsnr

Leverantörsnr

Inköp fr. leverantör 170:

K1

170

Inköp fr. leverantör 181:

K2

181

Inköp fr. leverantör 134:

K3

134

Inköp fr. leverantör 170:

K4

170

Ett annat bolag inleder löpnumret på självfakturorna med ett specifikt tvåsiffrigt nummer och har en löpande nummerserie för löpnumret i övrigt. Härutöver anges ett leverantörsnummer. Löpande kan självfakturorna åsättas löpnummer enligt nedanstående exempel:

Avräkningsnr

Leverantörsnr

Inköp fr. leverantör 143:

81013

143

Inköp fr. leverantör 125:

75014

125

Inköp fr. leverantör 131:

77015

131

Inköp fr. leverantör 143:

81016

143

  • Kan sådana system för åsättande av löpnummer godtas?

  • Har antalet inköp någon betydelse?

  • Om förfarandet kan godtas har det i så fall någon betydelse om den specifika uppgiften anges på en plats i fakturan som inte har anknytning till numret?

  • Om förfarandet inte kan godtas efterfrågas exempel på hur säljarspecifika nummerserier kan utformas.

3 Gällande rätt m.m.

Reglerna om löpnummer i faktura har tillkommit i samband med ändringarna av faktureringsreglerna i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och gäller fr.o.m. den 1 januari 2004.

Enligt 11 kap. 8 § 2 ML ska en faktura innehålla uppgift om ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar fakturan.

Regeln i 11 kap. 8 § 2 ML motsvaras av artikel 22.3 b första stycket andra meningen i Rådets sjätte direktiv (77/388/EEG).

Av prop. 2003/04:26 s. 71 framgår att syftet med kravet på löpande nummerserier är att minska risken för bedrägerier genom att det ska gå att konstatera att en verifikation saknas.

4 Skatteverkets bedömning

En faktura ska vara försedd med ett löpnummer. Det får finnas flera serier med löpnummer, men varje nummer måste vara unikt så att en enskild faktura går att identifiera. Syftet med kravet på löpande nummerserier är att minska risken för bedrägerier. Det väsentliga vid åsättande av löpnummer är därför enligt Skatteverkets uppfattning att det med hjälp av en systematisk serie kan konstateras om en faktura eventuellt saknas (jfr fråga 5 i skrivelse 2004-04-02, dnr 255556-04/113).

När det gäller fakturor som utfärdas av säljaren kan det genom en kontroll av den löpnummerserie som säljaren använt konstateras om en faktura eventuellt saknas. Det är, enligt Skatteverkets uppfattning, viktigt att motsvarande kontroll även kan ske vid självfakturering eller när en tredje person upprättar vissa fakturor för säljarens räkning (s.k. outsourcing). En sådan kontroll måste med tanke på det bakomliggande syftet med kravet på löpande nummerserie kunna ske hos säljaren.

De system för åsättande av löpnummer som framgår av exemplen i frågeställningen innebär att Skatteverket vid kontroll hos säljaren inte kan konstatera huruvida löpnummerserien är obruten eller inte. Detta förfarande kan därför enligt verkets mening inte godtas, oaktat antalet inköp.

Vid självfakturering och när faktureringen läggs ut på en tredje person ska således, enligt Skatteverkets uppfattning, separata löpande nummerserier användas för respektive säljares räkning.

Ett sådant löpnummer kan vara ett nummer som säljaren tillhandahåller eller så kan köparen eller tredje person använda egna säljarespecifika löpnummerserier. Det finns inget som hindrar en skattskyldig från att ha flera löpnummerserier. Ett löpnummer som erhålls från säljaren kan därför ingå i en separat nummerserie, dvs. det behöver inte ingå i den löpnumerserie som säljaren använder för fakturor som han själv upprättar. Det väsentliga enligt Skatteverkets uppfattning är att separata löpande nummerserier används för respektive säljares räkning.

Avslutningsvis kan nämnas att löpnumret inte endast behöver bestå av nummer utan bokstavskombinationer är också tillåtna. Skatteverket anser därför att det inte är lämpligt att närmare exemplifiera hur löpnumret kan vara utformat. Så länge ovannämnda krav är uppfyllda är fakturautställaren således förhållandevis fri att utforma löpnumret.