SKVs ställningstaganden 8/06

2006-03-13 Skattemässigt avdrag för nedskrivning av räntefordran

Inkomstskatt – Näringsverksamhet

Datum: 2006-03-13

Dnr: 131 152730-06/111

1 Sammanfattning

För den skattemässiga värderingen och periodiseringen av räntefordringar gäller bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed. Detta oavsett om det handlar om en upplupen ränteintäkt eller en fakturerad räntefordran. Har en räntefordran fått karaktär av lånefordran gäller dock kapitalreglerna.

2 Bakgrund och frågeställning

Ett företag har lånat ut pengar och tagit upp räntan löpande enligt bokföringsmässiga grunder som en intäkt, men har inte fått betalt. Företaget har därför gjort en nedskrivning av räntefordran. Hur ska en sådan nedskrivning behandlas skattemässigt?

3 Gällande rätt m.m.

Redovisningsmässigt gäller för fordringar att dessa utgör antingen anläggnings- eller omsättningstillgångar. Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång, 4 kap. 1 § årsredovisningslagen 1995:1554 (ÅRL). En fordran som är anläggningstillgång ska enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned om värdet på balansdagen är lägre än det bokförda värdet och det kan antas att värdenedgången är bestående. En fordran som är omsättningstillgång värderas enligt 4 kap. 9 § ÅRL till det lägsta av anskaffnings- och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. En räntefordran torde normalt utgöra en omsättningstillgång. Den får p.g.a. bestämmelserna i ÅRL inte tas upp till ett högre värde än vad som kan förväntas inflyta. Därmed kan det i olika situationer bli aktuellt att skriva ned en sådan fordran. Nedskrivningen utgör en kostnad i resultaträkningen.

I 14 kap. 2 § inkomstskattelagen 1999:1229 (IL) anges att resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Vid beräkningen av resultatet ska inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag. I 14 kap. 9 § IL föreskrivs att bestämmelser om beskattningstidpunkten för kapitalvinster och kapitalförluster finns i 44 kap. 26–32 §§, Enligt 25 kap. 3 § IL menas med kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstslaget näringsverksamhet vinst och förlust vid avyttring av kapitaltillgångar. Med kapitaltillgångar avses andra tillgångar i näringsverksamheten än

 • lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar,

 • inventarier, och

 • patent och andra rättigheter.

Värdenedgång på en fordran som är en kapitaltillgång ska inte skattemässigt behandlas enligt bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed.

Vad gäller beskattningstidpunkten för kapitalförluster gäller enligt 44 kap. 26 § IL att kapitalförluster inte får dras av som kostnad förrän det beskattningsår då förlusten är definitiv.

För den skattemässiga behandlingen av en fordran är det således avgörande om den är en kapitaltillgång eller inte.

4 Skatteverkets bedömning

Ränteintäkter beskattas enligt bokföringsmässiga grunder med tillämpning av god redovisningssed. Det betyder också att om det inte är sannolikt att ränta kommer att erhållas ska ingen intäkt tas upp. Valet att ta upp ränteintäkt eller inte beror således på innehållet i redovisningslagstiftningen och god redovisningssed. Skattemässigt ska periodiseringen av ränteintäkten styras av den redovisningsmässiga bedömningen.

Har en ränteintäkt bokförts som intäkt i resultaträkningen och upplupen intäkt i balansräkningen är en nedskrivning av den upplupna intäkten så nära förknippad med bedömningen av ränteintäkten att även i detta fall ska den skattemässiga bedömningen ske på grundval av bokföringsmässiga grunder.

Vad gäller en fakturerad räntefordran är den att jämföra med en kundfordran. En kundfordran är en fakturerad fordran som ett företag har på ersättning för levererade varor eller utförda tjänster. Även utlåning av kapital är en tjänst och den fakturerade räntan som utgör ersättning för utlåningen är därför normalt att jämställa med en kundfordran eller liknande tillgång. Enligt 25 kap. 3 § IL utgör en sådan fordran inte en kapitaltillgång. Den skattemässiga värderingen ska därför grundas på den redovisningsmässiga.

Finns det en uttrycklig eller underförstådd överenskommelse att förfallen ränta ska utgöra en fortsatt utlåning ska den behandlas som en lånefordran. Därvid bör särskilt beaktas om intressegemenskap råder mellan långivare och låntagare och om den förfallna räntan kan ses som en finansiering av låntagaren. I sådant fall utgör räntefordran en kapitaltillgång. En nedskrivning på en sådan räntefordran ska behandlas som en sådan kapitalförlust som enligt 44 kap 26 § IL inte får dras av som kostnad förrän det beskattningsår då förlusten är definitiv.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...