Innehåll

Inkomstskatt – Kapital

Datum: 2006-05-31

Dnr: 131 303880-06/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att uppförande av byggnad på annans mark kan utgöra förvärv av ersättningsbostad om byggnaden vid fastighetstaxeringen blir ett småhus.

Förvärvet anses ha skett vid utgången av året före det år som byggnaden fastighetstaxerats som småhus.

Även en s.k. husbåt kan utgöra en godtagbar ersättningsbostad om husbåten vid fastighetstaxeringen är ett småhus.

2 Bakgrund och frågeställning

Med ersättningsbostad avses bl.a. en tillgång som vid förvärvet är småhus på annans mark.

Frågan är om egen byggnation av småhus på annans mark är ett godtagbart förvärv av ersättningsbostad samt när förvärvet i så fall anses ha skett.

En liknande fråga är om köp eller byggnation av husbåt kan utgöra ett godtagbart förvärv av ersättningsbostad. En husbåt kan nämligen under vissa förutsättningar taxeras som småhus vid fastighetstaxeringen.

3 Gällande rätt m.m.

Uppskov med beskattning kan medges för kapitalvinst avseende en ursprungsbostad om den skattskyldige förvärvar en ersättningsbostad, 47 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL). Med ersättningsbostad avses bl.a. en tillgång som vid förvärvet är småhus på annans mark, 47 kap. 5 § IL.

Ersättningsbostaden måste förvärvas tidigast året före och senast året efter försäljningsåret för ursprungsbostaden, 47 kap. 5a § IL. Ett annat krav är att bosättning på ersättningsbostaden måste ske senast den 2 maj andra året efter försäljningsåret, 47 kap. 7 och 9 §§ IL.

Byggnad på annans mark är civilrättsligt lös egendom men behandlas skatterättsligt som fastighet, 2 kap. 6 § IL.

Småhus är hus av sådant slag som avses i fastighetstaxeringslagen(FTL), 2 kap. 15 § IL. Med småhus avses byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer, 2 kap. 2 § FTL. Taxeringsvärde ska bestämmas för byggnad under uppförande, 7 kap. 12 § FTL. Av RÅ 2004 ref 64 framgår att en byggnad under uppförande ska hänföras till samma byggnadstyp som den färdiga byggnaden.

Fastighetstaxering ska ske på grundval av förhållandet vid ingången av taxeringsåret, 1 kap. 6 § FTL.

4 Skatteverkets bedömning

Av uppskovsreglerna framgår att ersättningsbostaden ska vara av visst slag vid förvärvet, t.ex. ett befintligt småhus på annans mark. Enligt Skatteverkets uppfattning får reglerna i detta avseende även anses innefatta uppförande av småhus på annans mark.

Skatterättsnämnden har i beslut 1997-03-26 (dnr 7795-96/6100) gjort motsvarande bedömning.

I uppskovsreglerna anges vidare att bostaden ska förvärvas inom en viss tidsram. Frågan är då vid vilken tidpunkt ersättningsbostaden ska anses förvärvad vid en pågående byggnation av småhus på annans mark.

Skatteverket anser att denna bedömning ska ske med utgångspunkt från den tidpunkt när byggnationen blir ett småhus enligt FTL och därmed enligt IL. Fastighetstaxering ska ske på grundval av fastighetens användning och beskaffenhet vid taxeringsårets ingång. Om förhållandena per den 1 januari är sådana att byggnaden vid fastighetstaxeringen ska taxeras som ett småhus ska motsvarande förhållande anses föreligga även vid utgången av föregående år. Ersättningsbostaden anses således förvärvad året före det år som byggnaden blir fastighetstaxerad som småhus.

Åskådningsexempel

Försäljning av en ursprungsbostad har skett under år 2005. Preliminärt uppskov har erhållits för kapitalvinsten. Under 2006 påbörjas en byggnation av ett småhus på arrenderad tomt. Vid 2007 års fastighetstaxering taxeras byggnaden som småhus på grundval av förhållandena den 1 januari 2007. Samma förhållande föreligger vid utgången av år 2006 varför bostaden anses förvärvad år 2006, det vill säga inom den i lagen angivna tidsramen.

Förutom utgifterna för byggnationen under år 2006 kan ägaren inräkna utgifter för byggnationen t.o.m. den 2 maj 2007 i ersättningen för ersättningsbostaden. Bosättning i småhuset måste ske senast den 2 maj 2007 för att småhuset ska utgöra en ersättningsbostad.

När det gäller frågan om en s.k. husbåt kan utgöra ersättningsbostad, har Skatteverket i skrivelse (dnr 130 9471-05/111) uttalat att husbåt under vissa förutsättningar kan betraktas som byggnad vid fastighetstaxeringen. Om en husbåt vid fastighetstaxeringen utgör ett småhus kommer den vid inkomstbeskattningen att räknas som fastighet enligt bestämmelserna i 2 kap. 6 § IL.

Enligt Skatteverkets uppfattning kan en husbåt som vid förvärvet är fastighetstaxerad som småhus utgöra en godtagbar ersättningsbostad. Vid exempelvis köp eller byggnation av husbåt som ännu inte fastighetstaxerats som småhus får förvärvstidpunkten bedömas på samma sätt som byggnation av småhus på annans mark.

Det kan tilläggas att utgifter för anskaffning och byggnation nedlagda tidigare än året före avyttringen av ursprungsbostaden inte kan inräknas i ersättningen för ersättningsbostaden.