Innehåll

Sekretess, IT-rätt och PUL

Datum: 2006-09-11

DNR 131 512946-06/111

1 Sammanfattning

Överklagande av beslut avseende utlämnande av allmän handling till enskild ska ske hos Kammarrätten i Stockholm. Detta sammanhänger med domstolarnas inställning att Skatteverket anses beläget i Solna kommun.

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket är fr.o.m. den 1 januari 2004 en myndighet. Verket har sina ledningsfunktioner och övrig verksamhet som inte handhas av de olika regionerna koncentrerade till Solna kommun. Detta har bl.a. kommit till uttryck i förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket och i Skatteverkets arbetsordning.

Med anledning av Skatteverkets nya organisation har fråga uppkommit om rätt forum för överklagande av ärenden avseende utlämnande av allmän handling till enskild.

3 Gällande rätt m.m.

Bestämmelser om allmän handling finns i 2 kap. i tryckfrihetsförordningen.

I sekretesslagen (1980:100) finns bestämmelser om bl.a. sekretessen för allmänna handlingar. I 15 kap. 7 § sekretesslagen anges hur ett överklagande av beslut ska ske när en myndighet avslagit en enskilds begäran att få ta del av allmän handling eller lämna ut allmän handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att förfoga över handlingen. Överklagande ska enligt bestämmelsen ske hos kammarrätten.

Av 1 § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. framgår bl.a. att frågan om hos vilken kammarrätt ett överklagande av en förvaltningsmyndighets beslut ska ske, avgörs av var den myndighet som har meddelat beslutet är belägen.

Regeringsrätten har i dom den 24 maj 2006, mål nr 3474-05, beträffande Arbetsmiljöverket, konstaterat att verket har sina ledningsfunktioner och övrig verksamhet som inte handhas av distrikten koncentrerade till Solna kommun. Av detta följer, enligt Regeringsrätten, att verket är beläget i Solna kommun och att ifrågavarande beslut därmed har fattats i Solna kommun. Kammarrätten i Stockholm är därmed rätt forum för överklagande.

Kammarrätten i Jönköping har i en dom den 3 augusti 2006, mål nr 2143-06 kommit till motsvarande slutsats avseende var Skatteverket ska anses vara beläget.

4 Skatteverkets bedömning

Överklaganden, med stöd av 15 kap. 7 § sekretesslagen, av ärenden avseende utlämnande av allmän handling till enskild eller utlämnande av allmän handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att förfoga över handlingen ska, med hänsyn till domstolarnas inställning att Skatteverket ska anses vara beläget i Solna kommun, ske hos Kammarrätten i Stockholm.