Innehåll

Inkomstskatt – Internationell beskattning

Datum: 2006-10-10

Dnr: 131 626199-06/111

1 Sammanfattning

Denna skrivelse ersätter Skatteverkets skrivelse från den 8 februari 2005 med dnr 130 79209-05/111.

I de fall det är aktuellt att medge avräkning vid 1995–1999 års taxeringar för utländsk skatt när verksamhet har bedrivits genom ett eller flera svenska handels- eller kommanditbolag, ska avräkning medges om verksamheten har bedrivits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES (EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein).

2 Bakgrund och frågeställning

I RÅ 2001 ref. 46 kom Regeringsrätten fram till att avräkning av utländsk skatt varken kan medges enligt skatteavtal eller lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt (AvrL) om verksamheten utomlands bedrivs av en delägarbeskattad juridisk person. Skatteverket har i en skrivelse den 8 februari 2005, dnr 130 79209-05/111, ansett att det strider mot EG-fördraget och EES-avtalet att inte medge avräkning när verksamhet bedrivs i ett EES-land genom ett eller flera svenska handels- eller kommanditbolag. Klicka här för ursprungligt ställningstagande

Fråga har uppkommit om skrivelsen fortfarande kan vara tillämplig sedan AvrL ändrats den 1 januari 2006.

3 Gällande rätt m.m.

Av RÅ 2001 ref. 46 framgår att avräkning av utländsk skatt varken kan medges enligt skatteavtal eller AvrL om verksamheten utomlands bedrivs av en delägarbeskattad juridisk person.

I 2 b § AvrL har införts rätt till avräkning för delägare i delägarbeskattade juridiska personer. Den nya bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 2006 med retroaktiv verkan fr.o.m. 2000 års taxering.

Enligt 4 kap. 13 §2 st . punkt 4 taxeringslagen (1990:324) får ett omprövningsbeslut till den skattskyldiges fördel meddelas även efter utgången av det femte året efter taxeringsåret, om det föranleds av beslut om utländsk skatt.

Artikel 43 i EG-fördraget innehåller förbud mot inskränkningar för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium. Förbudet gäller begränsningar för den som är etablerad i någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag.

Motsvarande bestämmelse finns i artikel 31 i EES-avtalet.

4 Skatteverkets bedömning

Lagändringen i 2 b § AvrL har inneburit att den tidigare skrivelsen till stor del inte längre är aktuell. Lagändringen gäller dock fr.o.m. 2000 års taxering. I sällsynta fall kan det bli aktuellt med avräkning även för tidigare år. Det inträffar om det andra landet nu påför skatt på en inkomst som taxerats i Sverige vid 1999 års taxering eller tidigare. Taxeringslagens bestämmelser ger möjlighet till avräkning i sådana fall.

Vid dessa äldre taxeringsår gäller RÅ 2001 ref. 46. Om verksamheten bedrivs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) genom ett eller flera svenska handels- eller kommanditbolag gäller Skatteverkets tidigare ställningstagande att det strider mot EG-fördraget och EES-avtalet att inte medge avräkning för utländsk skatt. Avräkning ska därför medges under sådana förhållanden. EES består av EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein.

Avräkning med stöd av detta ställningstagande kan inte bli aktuell för tid före 1995 års taxering eftersom Sverige anslöts till EES-avtalet den 1 januari 1994. Liechtenstein anslöts till EES-avtalet under 1995 varför avräkning av skatt därifrån inte kan ske före 1996 års taxering.

Denna skrivelse ersätter Skatteverkets skrivelse från den 8 februari 2005 med dnr 130 79209-05/111.