Arbetsgivarområdet

Datum: 2006-11-03

Dnr: 131 590173-06/111

1 Sammanfattning

Skatteverket ska i regel inte registrera den som är underårig, dvs. den som är under 18 år, som arbetsgivare i Skatteverkets arbetsgivarregister. Ersättning för arbete från en underårig ska i stället anses utgiven av den underåriges förmyndare, i normalfallet någon av barnets föräldrar.

I vissa undantagsfall kan det bli aktuellt att registrera en underårig som arbetsgivare. Det kan avse en underårig som fyllt 16 år och som med överförmyndarens samtycke bedriver näringsverksamhet samt anlitar arbetskraft i verksamheten. Det kan också avse underårig med eget hushåll och som i hushållet betalar ut arbetsersättning som innebär skyldighet att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.

2 Bakgrund och frågeställning

Det är främst i två situationer som frågor har ställts om barn kan vara registrerade som arbetsgivare och därmed skyldiga att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på ersättningar för arbete. Det ena fallet avser assistansersättningar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning. Här finns möjlighet för den funktionshindrade att välja att själv uppbära assistansersättningen från Försäkringskassan i syfte att avlöna personliga assistenter som den funktionshindrade anställer. Det andra fallet avser ersättning till bl.a. god man som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken (FB). Enligt den bestämmelsen ska arvodet inklusive avgifter och skatter i vissa fall betalas med den enskildes medel. Såväl den som är funktionshindrad som den för vilken en god man blivit förordnad är i många fall underårig. Fråga har uppstått om Skatteverket ska registrera den underårige som arbetsgivare beträffande lönerna till de personliga assistenterna respektive arvodet till den gode mannen.

3 Gällande rätt m.m.

Den som betalar ut ersättning för arbete ska enligt 5 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483, SBL) göra skatteavdrag och enligt 2 kap. 1 § socialavgiftslagen (2000:980) betala arbetsgivaravgifter. Skatteverket ska registrera den som är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter (3 kap. 1 § SBL).

I 9 kap. 1 § FB stadgas att den som är under arton år (underårig) är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av vad som ska gälla på grund av lag eller villkor vid förvärv genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande.

I 9 kap. 2–6 §§ FB regleras den underåriges rättsliga handlingsförmåga. Sammanfattningsvis innebär bestämmelserna att den som är under 16 år i princip saknar rättslig handlingsförmåga och att den som har uppnått 16 års ålder har en viss rättslig handlingsförmåga. Han kan råda över vad han genom eget arbete förvärvat och ingå rättshandlingar i egen, med överförmyndarens samtycke, bedriven rörelse. En underårig med eget hushåll får för den dagliga hushållningen eller uppfostran av barn, som tillhör hushållet, själv ingå sådana rättshandlingar, som sedvanligen företas för dessa ändamål (9 kap.2 a§ FB). Den underårige måste därför vid ingående av rättshandlingar i normalfallet företrädas av en förmyndare, vanligtvis den underåriges föräldrar. Förmyndarens uppdrag framgår av 12 kap. 1 § FB och innebär att förmyndaren ska förvalta den omyndiges tillgångar och företräda honom i angelägenheter som rör tillgångarna i situationer då den underårige själv saknar rättslig handlingsförmåga.

4 Skatteverkets bedömning

Av bestämmelserna i FB framgår att barn under 16 år så gott som helt saknar rättslig handlingsförmåga och att underårig som fyllt 16 år endast har en begränsad rättslig handlingsförmåga. Med hänsyn till detta anser Skatteverket att en underårig inte med rättslig verkan kan betala ut ersättning för arbete till sin personliga assistent, förmyndare, god man eller förvaltare. Ersättningen får i stället anses vara utbetald av den underåriges förmyndare, vilket innebär att det är förmyndaren (vanligen någon av föräldrarna) som ska registreras i Skatteverkets arbetsgivarregister för ersättningen i fråga.

I undantagsfall kan Skatteverket registrera en underårig som fyllt 16 år som arbetsgivare. Det kan avse den som med överförmyndarens samtycke bedriver näringsverksamhet med anlitad arbetskraft respektive underårig med eget hushåll och som i hushållet betalar ut arbetsersättning som innebär skyldighet att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.