Innehåll

Folkbokföring

Datum: 2006-01-17

Dnr: 131 30485-06/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att en anmälan om återinflyttning från utlandet i normalfallet bör lämnas vid personlig inställelse. Anmälan kan göras vid valfritt skattekontor. Syftet är att minska risken för felaktig folkbokföring.

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket har upptäckt fall av falska anmälningar om återinvandring där utflyttade svenska medborgares identiteter har använts som ett led i brottslig verksamhet. Anmälan om inflyttning har skett med stöd av förfalskade identitetshandlingar. Den som drabbas av en felaktig folkbokföring avseende invandring har små möjligheter att kontrollera om hon eller han är felaktigt folkbokförd i landet, vilket i sin tur kan leda till avsevärda ekonomiska problem och rättsförluster.

Fråga har uppkommit om det är möjligt att begära att anmälan om återinflyttning ska lämnas vid personlig inställelse. Syftet med åtgärden är att minska risken för felaktig folkbokföring.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 25 § folkbokföringslagen (1991:481) (FOL) ska den som flyttat in från utlandet anmäla inflyttningen till Skatteverket eller Försäkringskassan.

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket begära att anmälan ska lämnas vid personlig inställelse. Detta regleras i 23 § andra stycket FOL.

I förarbetena till nämnda bestämmelse (prop. 1990/91:153 sid. 138) sägs att möjligheten att kräva personlig inställelse bör användas sparsamt och endast i de fall då det är av väsentlig betydelse för en riktig folkbokföring. Som exempel nämns språksvårigheter och oklara personuppgifter.

Av folkbokföringshandboken, avsnitt 18 Invandring, framgår att Skatteverket bör begära att samtliga personer i anmälan infinner sig personligen hos verket när det finns risk för att missförstånd kan uppstå på grund av språksvårigheter eller oklara personuppgifter eller då det finns anledning att undersöka om samtliga familjemedlemmar faktiskt flyttat in. I princip gäller detta vid såväl nyinflyttning som vid återinflyttning och oberoende av medborgarskap eller tidigare bosättningsland.

I samband med anmälan bör den inflyttade, så långt som möjligt, styrka sin identitet och andra personuppgifter som får registreras i folkbokföringsdatabasen med passhandling eller motsvarande.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket anser att en anmälan om återinflyttning till Sverige i normalfallet bör lämnas vid personlig inställelse. Anmälan kan göras vid valfritt skattekontor. Syftet är att minska risken för felaktig folkbokföring.

Om en inflyttad svensk medborgare, som saknar passhandling, styrker sin identitet med svenskt ID-kort, svenskt körkort eller liknande bör handlingens äkthet kontrolleras hos utfärdaren av id-handlingen, t.ex. bank (se kortets baksida) eller Vägverket.