Ämnesområde: Inkomstskatt – Tjänst – Övrigt

Datum: 2007-10-01

Diarienummer: 131 238572-07/111

1 Sammanfattning

Den som blir återbetalningsskyldig för utbetalad tjänstepension, i form av sjukpension, på grund av att Försäkringskassan betalar ut retroaktiv arbetsskadelivränta för samma tid som tjänstepensionen avsåg ska medges avdrag vid taxeringen för det år då återbetalning sker.

2 Bakgrund och frågeställning

Det finns möjlighet att få tjänstepension p.g.a. bristande arbetsförmåga. Försäkringskassans prövning av om bristen på arbetsförmåga beror på arbetsskada kan dra ut på tiden. Om det bedöms vara en arbetsskada betalar Försäkringskassan ut retroaktiv ersättning. När beslut om retroaktiv arbetsskadelivränta har fattats kräver pensionsutbetalaren tillbaka utbetalad tjänstepension för den retroaktiva tiden.

Fråga har uppkommit hur den enskilde ska beskattas när han har fått ett krav på återbetalning av tjänstepension (som personen beskattats för tidigare taxeringsår) på grund av att Försäkringskassan senare har betalat ut arbetsskadelivränta retroaktivt för samma tid som tjänstepensionen avser.

3 Gällande rätt m.m.

Av 10 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att utgifter ska dras av som kostnad det år då den skattskyldige betalar dem eller på något annat sätt har kostnaderna.

Enligt 12 kap. 2 § tredje stycket IL ska övriga avdrag dras av endast till den del kostnaderna sammanlagt överstiger 1 000 kr (fr.o.m. 2008 års taxering gäller 5 000 kr).

Av 4 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL, framgår att preliminär skatt för en skattskyldig ska betalas för inkomståret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten enligt taxeringen året efter inkomståret.

Av 8 kap. 29 § SBL framgår att Skatteverket får besluta om ändrad beräkning av skatteavdrag för att uppnå att detta bättre stämmer överens med den beräknade slutliga skatten.

4 Skatteverkets bedömning

Återkravet grundar sig på en händelse som inträffat först efter det att pensionen betalat ut och den återbetalningsskyldige hade därför rätt till den ursprungliga ersättningen när den utgavs.

Återkravet grundar sig på att den senare utbetalda arbetsskadelivräntan täcker den inkomstförlust som tjänstepensionen avsåg. Det föreligger även ett mycket nära samband mellan tjänstepensionen och arbetsskadelivräntan. Den skattskyldige har fortfarande rätt till en ersättning motsvarande tjänstepension men i annan form och från en annan utbetalare och normalt med ett högre belopp. Skatteverket anser därför att den återbetalningsskyldige bör medges avdrag vid taxeringen för det år då återbetalning sker.

Det återbetalade beloppet ska anses som en avdragsgill utgift för det år då återbetalningen görs. Om den återbetalningsskyldige har en avbetalningsplan medges avdrag varje år med det belopp som återbetalats det året.

Återbetalningen avser inte en utgift för intäkternas förvärvande utan bör istället ses som en kostnad som den skattskyldige har i samband med den kvittning som sker mellan två olika skattepliktiga ersättningar som avser samma förlust. Eftersom avdraget inte är att jämställa med en utgift för intäkternas förvärvande bör det inte reduceras med 1 000 (fr.o.m. 2008 års taxering 5 000 kr). På grund härav ska avdraget redovisas i ruta 09 ”Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor” på inkomstdeklarationen.

För att uppnå en bättre överensstämmelse mellan den preliminära skatten och den slutliga skatten för den som blir återbetalningsskyldig för tjänstepension på grund av att Försäkringskassan betalar ut retroaktiv arbetsskadelivränta kan Skatteverket fatta beslut om ändrad beräkning.

Eftersom det återbetalade beloppet (återkravet) anses som en avdragsgill kostnad, det år då återbetalningen görs ska pensionsutbetalaren inte lämna rättade kontrolluppgifter för det år som utbetalningen ursprungligen gjordes.

I de fall ansökan om ändrad beräkning inkommer innan Försäkringskassan betalat ut den retroaktiva ersättningen bör beslutet vara utformat så att det engångsbelopp som betalas ut från Försäkringskassan ska minskas med det belopp som den skattskyldige under inkomståret ska återbetala till pensionsutbetalaren. Efter det att engångsbeloppet minskats med det belopp som ska återbetalas under året ska Försäkringskassan dra skatt på resterande belopp enligt skattetabellen för engångsbelopp eller med 30 procent om det är frågan om en sidoinkomst.