Ämnesområde: Inkomstskatt – Kapital

Datum: 2007-11-16

Diarienummer: 131 616241-07/111

1 Sammanfattning

Det är säljaren av en andel i ett s.k. oäkta bostadsföretag, som ska ta upp bostadsförmånen till beskattning fram till dess att köparen fått tillträde till lägenheten. Anledningen är att det är säljaren som har rätt att disponera förmånen under denna tid.

2 Bakgrund och frågeställning

En medlem i ett oäkta bostadsföretag avyttrar sin bostadsrätt. Köparen blir medlem och får tillträde till lägenheten en tid därefter, exempelvis tre månader efter det att köpekontraktet undertecknats. Fråga har uppkommit om vem som i inkomstslaget kapital ska ta upp bostadsförmånen till beskattning under tiden mellan avyttringen och tillträdet.

3 Gällande rätt m.m.

Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen, 1 kap. 3 § första stycket bostadsrättslagen (1991:614)(BRL).

När en bostadsrätt har överlåtits från en bostadsrättshavare till en ny innehavare får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller antas till medlem i föreningen, 6 kap. 1 § första stycket BRL.

I inkomstslaget kapital ska utdelning tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras, 42 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229)(IL).

Regeringsrätten anger i RÅ 2006 ref. 45 följande som skäl för avgörandet. Enligt 42 kap. 12 § IL skall utdelning tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras. En aktieägare kan inte beskattas med stöd av denna bestämmelse när, som i detta fall, det vid nämnda tillfälle står klart att aktieägaren gett bort sin rätt till utdelning.

4 Skatteverkets bedömning

Enligt Skatteverkets uppfattning ska säljaren till dess att köparen blivit medlem och fått tillträde till lägenheten ta upp bostadsförmånen till beskattning. Det får anses vara säljaren som har rätt till förmånen/utdelningen, när förmånen kan disponeras, jämför RÅ 2006 ref. 45. Civilrättslig lagstiftning hindrar inte detta. Den utgår från att vid övergång av bostadsrätten, har köparen inte rätt att utöva bostadsrätten förrän han blivit medlem, 6 kap. 1 § första stycket BRL.