Innehåll

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning

Datum: 2011-05-19

Dnr/målnr/löpnr: 131 258916-11/111

1 Sammanfattning

Om avdrag görs för utländsk skatt som redan avräknats ett tidigare år får den skattskyldige välja om avräkningen det tidigare året ska justeras genom omprövning eller om avdrag inte ska göras. Om den skattskyldige inte anger vilket alternativ denne väljer kommer Skatteverket att vägra avdrag.

2 Bakgrund och frågeställning

Avräkning görs det år den utländska inkomsten tas upp till beskattning och avdrag medges det år den utländska skatten är betald. Därför kan det inträffa att avdraget görs ett senare år än avräkningen och att avräkning redan har gjorts för hela eller delar av den avdragna skatten. Situationen kan illustreras på följande sätt.

AB tar upp en utländsk inkomst på 100 000 kr vid 2010 års taxering. Den utländska skatten uppgår till 25 000 kr och skatten betalas i oktober 2010. Avräkning görs med 25 000 kr i taxeringen 2010. AB begär avdrag för samma utländska skatt vid 2011 års taxering.

På vilket sätt ska justering ske så att den utländska skatten inte undanröjs med mer än 100 %?

3 Gällande rätt m.m.

Avräkning för utländsk skatt görs det år den utländska inkomsten tas med vid taxeringen (2 kap. 7 § andra stycket lagen [1986:468] om avräkning av utländsk skatt, avräkningslagen). Avräkningen görs när den utländska skatten är slutlig och betald (1 kap. 3 § avräkningslagen). Om avräkning inte kan göras under taxeringsåret därför att den utländska skatten inte är betald, sker avräkningen genom omprövning.

Den utländska skatten kan också dras av om den är betald (16 kap. 18 § inkomstskattelagen [1999:1229], IL). Fr.o.m. 2009 är avdraget frivilligt (SFS 2008:1351). Den utländska skatten får dras av om den skattskyldige begär det (16 kap. 19 § andra stycket IL). Det är även möjligt att göra avdrag för bara en viss del av den utländska skatten (prop. 2008/09:63 s. 34). 16 kap. IL reglerar vad som ska dras av i inkomstslaget näringsverksamhet. Genom hänvisning i 12 kap. 1 § tredje stycket IL och 42 kap. 2 § IL blir bestämmelserna i 16 kap. 18–19 §§ IL tillämpliga även i inkomstslagen tjänst och kapital.

Om avdrag gjorts för den utländska skatten ska spärrbeloppet beräknas som om avdraget inte gjorts (2 kap. 9 § andra stycket avräkningslagen). Dessutom ska det belopp med vilket avräkning högst får ske enligt 2 kap. 8 och 9 §§ avräkningslagen (dvs. summan av de avräkningsbara utländska skatterna eller spärrbeloppet) minskas med den sänkning av statlig och kommunal inkomstskatt som den skattskyldige fått genom avdraget vid det aktuella årets taxering eller annat års taxering (2 kap. 15 § första stycket avräkningslagen).

4 Skatteverkets bedömning

Om avräkning görs för skatt som dragits av ska avräkningen justeras för den skatteeffekt som erhållits genom avdraget. Eftersom avräkning görs det år den utländska inkomsten tas upp till beskattning och avdrag medges det år den utländska skatten är betald kan det inträffa att avdraget görs ett senare år än avräkningen och att avräkning redan har gjorts för hela eller delar av den avdragna skatten.

Skatteverket anser att den utländska skatten inte ska kunna undanröjas med mer än 100 % och att den skattskyldige således inte ska medges avräkning för hela den utländska skatten och dessutom ges avdrag för samma skatt.

Det finns två alternativ för att åstadkomma att den skattskyldiges svenska skatt inte reduceras med mer än 25 000 kr i frågeställningen. Antingen omprövas 2010 års taxering och avräkningen justeras för den skatteeffekt som avdraget medför vid 2011 års taxering (i det här fallet 25 000 kr × 26,3 % = 6 575 kr), eller också vägras avdraget vid 2011 års taxering. Skatteverket anser att den skattskyldige får välja om den tidigare gjorda avräkningen ska omprövas och skatten vid 2010 års taxering höjas eller om avdraget inte ska medges vid 2011 års taxering.

Om den skattskyldige inte anger vilket alternativ denne väljer anser Skatteverket att avdrag ska vägras vid 2011 års taxering. Den utländska skatten ska inte undanröjas med mer än 100 %.

Om spärrbeloppsberäkningen hade medfört att avräkning bara kunde medges med 20 000 kr vid 2010 års taxering ska avdrag vägras med samma belopp om inte den skattskyldige begär att avräkningen omprövas. När avräkning medges för överskjutande 5 000 kr (25 000 – 20 000) vid 2011 års taxering eller senare måste beaktas att denna skatt dragits av (2 kap. 15 § första stycket avräkningslagen).