Område: Sekretess, IT-rätt och PuL

Datum: 2013-06-07

Dnr/målnr/löpnr: 131 340991-13/111

1 Sammanfattning

Dokumentet har uppdaterats med anledning av att sekretesslagen (1980:100) har ersatts av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.

En skattskyldigs namnteckning i en deklaration är sekretessbelagd.

2 Frågeställning

Fråga uppkom år 2004 om sekretess fortfarande skulle anses gälla för en namnteckning i en deklaration. Detta berodde på att Kammarrätten i Jönköping hade kommit till en annan slutsats än Kammarrätten i Stockholm respektive Göteborg.

I en dom den 6 februari 1995 (mål nr 440-1995) fann Kammarrätten i Göteborg att en persons namnteckning i en deklaration hör till begreppet personliga förhållanden i verksamhet som avser bestämmande av skatt och att sekretess därför gäller för namnteckningen enligt (nuvarande) 27 kap. 1 § OSL. Sökanden överklagade domen till Högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd (mål nr 977-1995). Kammarrätten i Stockholm kom i en dom den 13 maj 2003 (mål nr 2372-03) till samma slutsats som Kammarrätten i Göteborg.

I en dom den 7 oktober 2004 (mål nr 2365-04) kom Kammarrätten i Jönköping till motsatt slutsats, nämligen att en namnunderskrift i en deklaration inte är sekretessbelagd. Som grund för sin uppfattning anförde kammarrätten bl.a. att röjandet av en underskrift på en deklaration inte innebär ett intrång i enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden på sätt som bestämmelsen (i nuvarande 27 kap. 1 § OSL) avser att skydda.

3 Gällande rätt m.m.

I 27 kap. 1 § första stycket OSL föreskrivs att sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Av

27 kap. 6 § OSL framgår att sekretessen i princip inte gäller beslut, varigenom skatt eller pensionsgrundande inkomst bestäms eller underlag för bestämmande av skatt fastställs.

4 Bedömning

Handläggning av en deklaration ingår i sådan verksamhet som är sekretesskyddad enligt 27 kap.1 § första stycket OSL. Sekretessen är enligt bestämmelsen absolut, vilket innebär att någon skadebedömning inte ska göras. Alla uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som förekommer i sådan verksamhet är därför alltid sekretessbelagda – bortsett från den situationen att fråga är om beslut. Skatteverket delar därför inte Kammarrättens i Jönköping uppfattning att en skadebedömning ska göras och att endast sådana uppgifter som är avgörande för bestämmande av skatt är sekretessbelagda.

Skatteverket vidhåller den tidigare intagna ståndpunkten att namnteckningen i en deklaration är sekretessbelagd.