Område: Folkbokföring

Datum: 2014-06-24

Dnr/målnr/löpnr: 131 360874 -14/111

Detta ställningstagande ersätter ställningstagande daterat 2012-06-26 med diarienummer 131 438526-12/111.

1 Sammanfattning

Detta ställningstagande ersätter tidigare ställningstagande med diarienummer 131 438526-12/111.

En doktorand som har uppehållsrätt med sådan varaktighet att han eller hon kan antas vistas i Sverige under minst ett år kan bli folkbokförd i Sverige.

En doktorand har uppehållsrätt som arbetstagare om doktoranden uppfyller de EU-rättsliga kraven för att betraktas som arbetstagare. Om doktoranden inte har uppehållsrätt som arbetstagare ska uppehållsrätten, enligt Skatteverkets bedömning, i första hand prövas som för en studerande.

2 Bakgrund och frågeställning

Doktorander är forskarstuderande på högskolenivå. Arbetet som doktoranden utför syftar till att färdigställa en doktorsavhandling och ta en doktorsexamen. En doktorandtjänst kombineras ofta, men inte alltid, med annan tjänstgöring på lärosätet exempelvis att hålla i undervisning eller viss administration på institutionen.

Doktorandtjänsten kan bl.a. finansieras genom en anställning där doktoranden får lön, ett utbildningsbidrag eller ett stipendium.

Kan doktorander ha uppehållsrätt som arbetstagare eller på någon annan grund och därmed bli folkbokförda?

3 Gällande rätt m.m.

För att bli folkbokförd krävs enligt 3 § folkbokföringslagen (1991:481) att vistelsen i Sverige för den inflyttande kan antas uppgå till minst ett år.

För folkbokföring av en utländsk medborgare krävs enligt 4 § folkbokföringslagen uppehållsrätt eller uppehållstillstånd. Undantagna från detta krav är enligt 2 kap. 8 b § utlänningslagen (2005:716) medborgare i ett annat nordiskt land.

För att ha uppehållsrätt krävs enligt art 7 i direktiv 2004/38 EG (rörlighetsdirektivet) och 3 a kap. 3 § utlänningslagen att en EES-medborgare

  • arbetar eller har eget företag i Sverige eller

  • är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige, enligt en försäkran har tillräckliga tillgångar för sin och sin familjs försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och sin familj som gäller i Sverige eller

  • har tillräckliga tillgångar för att försörja sig och sin familj samt en heltäckande sjukförsäkring som gäller för bosättning i Sverige för sig och sina familjemedlemmar eller

  • är arbetssökande i Sverige och har en verklig möjlighet att få ett arbete.

För att ha uppehållsrätt som arbetstagare krävs att en person under en viss tid utför arbete under ledning av någon annan, och i utbyte får ersättning för detta arbete (jfr bl.a. EU-domstolen i C-66/85 Lawrie-Blum och C-456/02 Trojani). En doktorand som är arbetstagare har uppehållsrätt på den grunden (jfr EU-domstolen C-94/07 Raccanelli).

4 Bedömning

En doktorand som uppfyller villkoren i det EU-rättsliga arbetstagarbegreppet har uppehållsrätt som arbetstagare. Det krävs då att doktoranden utför ett arbete under ledning av någon annan och i utbyte får ersättning för detta arbete.

Det finns inte något krav på att ersättningen kommer direkt från universitetet/högskolan men den måste vara kopplad till det utförda arbetet, dvs. det finns ett krav på en motprestation. Motprestationen kan, enligt Skatteverkets bedömning, exempelvis vara att doktoranden ska hålla i undervisning, göra vissa forskningsinsatser, skriva en avhandling eller sköta viss administration åt lärosätet. Förutom lön kan exempelvis ett stipendium eller ett utbildningsbidrag betraktas som ersättning för utfört arbete om det ges ut med ett krav på en motprestation.

För en doktorand som inte har uppehållsrätt som arbetstagare ska uppehållsrätten, enligt Skatteverkets bedömning, i första hand prövas som för en EES-medborgare som är student eftersom doktoranden tillhör en erkänd utbildningsanstalt.

En student är normalt sett inte ekonomiskt aktiv eftersom studenten inte utför något arbete som han eller hon får ersättning för. För att en person som inte är ekonomiskt aktiv ska ha uppehållsrätt krävs enligt artikel 7 i rörlighetsdirektivet och 3 a kap. 3 § utlänningslagen att personen har en heltäckande sjukförsäkring. Syftet är att personen inte ska belasta värdlandets sociala system och därmed ekonomi.

Studenter är en grupp som under sin tillfälliga vistelse i Sverige är fortsatt sjukförsäkrade i sitt hemland. De har därför rätt till all nödvändig hälso- och sjukvård i Sverige om de visar upp sitt europeiska sjukförsäkringskort. Studenter uppfyller med andra ord kravet på att inneha en heltäckande sjukförsäkring om de visar upp ett europeiskt sjukförsäkringskort.

För att en doktorand ska ha uppehållsrätt som student måste doktoranden lämna en försäkran om att han eller hon har tillräckliga tillgångar för sin försörjning och visa upp en heltäckande sjukförsäkring. En doktorand som prövas som studerande kan åberopa det europeiska sjukförsäkringskortet för att styrka heltäckande sjukförsäkring.

Om doktorandens uppehållsrätt kan antas ha sådan varaktighet att han eller hon kan antas vistas i Sverige under minst ett år kan doktoranden bli folkbokförd.