SKVs ställningstaganden

2016-11-29 Konferensarrangemang, mervärdesskatt

Datum: 2016-11-29

Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 131 286740-16/111

1 Sammanfattning

Tillhandahållanden som direkt syftar till att göra det möjligt för kunden att genomföra en konferens (ett konferensarrangemang) utgör ett enda tillhandahållande av en tjänst som ska beskattas med 25 procent. Restaurang- och cateringtjänster som normalt ingår i ett konferensarrangemang och som har ett nära tidsmässigt samband med de övriga konferensaktiviteterna ska anses ingå i konferensarrangemanget.

Tillhandahållanden som inte direkt syftar till att göra det möjligt för kunden att genomföra konferensen ska ses som självständiga tjänster i förhållande till konferensarrangemanget och beskattas med den skattesats som gäller för respektive tjänst. Exempel på sådana tjänster är logi, resor och fritidsaktiviteter. Måltider såsom frukost, kvällsmåltider och banketter ska i normalfallet inte heller anses ingå i ett konferensarrangemang.

Detta ställningstagande ersätter följande ställningstaganden.

 • ”Tillhandahållande av konferensarrangemang” från den 28 september 2007, dnr 131 542246-07/111. Det nya ställningstagandet innebär inte någon ändring i sak.

 • ”Skattesats för restaurang- och cateringtjänster i samband med konferenser m.m.” från den 29 mars 2012, dnr 131 193650-12/111. Det nya ställningstagandet innebär inte någon ändring i sak. Flera av de avslutande exempel som fanns i det tidigare ställningstagandet behandlade tillhandahållanden som inte avsåg konferensarrangemang eller lokaler för konferens. Dessa exempel har tagits bort och övriga exempel har arbetats om för att illustrera vad som gäller i några vanligt förekommande situationer.

2 Frågeställning

Skatteverket ger i detta ställningstagande sin syn på hur konferensarrangemang ska beskattas och på vad som gäller för restaurang- och cateringtjänster som tillhandahålls i samband med konferenser. Det nya ställningstagandet har tagits fram för att Skatteverkets syn på dessa frågor ska framgå av ett enda ställningstagande och att informationen därigenom ska bli lättare att hitta.

Detta ställningstagande ersätter följande ställningstaganden.

 • ”Tillhandahållande av konferensarrangemang” från den 28 september 2007, dnr 131 542246-07/111. Det nya ställningstagandet innebär inte någon ändring i sak.

 • ”Skattesats för restaurang- och cateringtjänster i samband med konferenser m.m.” från den 29 mars 2012, dnr 131 193650-12/111. Det nya ställningstagandet innebär inte någon ändring i sak. Flera av de avslutande exempel som fanns i det tidigare ställningstagandet behandlade tillhandahållanden som inte avsåg konferensarrangemang eller lokaler för konferens. Dessa exempel har tagits bort och övriga exempel har arbetats om för att illustrera vad som gäller i några vanligt förekommande situationer.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Mervärdesskattelagen

Normalskattesatsen för mervärdesskatt är 25 procent av beskattningsunderlaget (7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen [1994:200], ML).

Skatt ska tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för bland annat rumsuthyrning i hotellrörelse och liknande verksamhet och för restaurang- och cateringtjänster, med undantag för den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl (7 kap. 1 § andra stycket 1 och 5 ML).

Från skatteplikt undantas bland annat upplåtelse av hyresrätter och andra rättigheter till fastigheter (3 kap. 2 § första stycket ML).

3.2 Svensk rättspraxis

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att tillhandahållandet av ett konferensarrangemang i sin helhet utgör skattepliktig omsättning som inte är att anse som fastighetsupplåtelse. I målet var fråga om s.k. dagkonferensverksamhet där företaget erbjöd paket som förutom lokaler bland annat innehöll personal som tog emot konferensdeltagarna, teknisk utrustning, tillgång till kopiering, personal som bistod kunden med administrativa göromål och olika slag av förtäring såsom dryck vid ankomsten, morgonkaffe, förmiddagskaffe och måltider (RÅ 2007 ref. 33).

Högsta förvaltningsdomstolen har sammanfattat EU-domstolens praxis rörande sammansatta tillhandahållanden på följande sätt (HFD 2012 ref. 30).

 • Det ska göras en samlad bedömning av de omständigheter som kännetecknar transaktionen i fråga för att kunna avgöra om det rör sig om två eller flera separata tillhandahållanden eller ett enda tillhandahållande.

 • Varje transaktion ska som regel anses som separat och självständig. En transaktion, som ur ekonomisk synvinkel utgörs av ett enda tillhandahållande, får inte delas upp fiktivt så att mervärdesskattesystemets funktion undergrävs.

 • Ett enda tillhandahållande föreligger när två eller flera delar har ett så nära samband att de tillsammans objektivt sett utgör ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande och att det därför vore konstlat att försöka skilja de olika delarna från varandra.

 • Ett enda tillhandahållande föreligger dessutom när en eller flera delar utgör det huvudsakliga tillhandahållandet medan andra delar måste betraktas som underordnade tillhandahållanden som skattemässigt ska behandlas på samma sätt som det huvudsakliga.

 • Ett tillhandahållande ska anses som underordnat när kunderna inte efterfrågar detta i sig utan det endast är ett medel att på bästa sätt få det huvudsakliga tillhandahållandet.

3.3 EU-domstolens praxis

Det grundläggande kännetecknet för ”uthyrning av fast egendom”, i den mening som avses i artikel 135.1l i mervärdesskattedirektiver, är att den andra avtalsparten erhåller rätten att under avtalad tidsperiod och mot ersättning ta en fastighet i besittning som om vederbörande vore ägare av den och att motsätta sig att någon annan erhåller en sådan rätt. För bedömningen av huruvida ett visst avtal motsvarar denna definition ska transaktionens samtliga kännetecken beaktas samt de omständigheter under vilka transaktionen sker. Det avgörande härvidlag är den ifrågavarande transaktionens objektiva natur, oberoende av hur parterna har kvalificerat densamma (C-55/14, Régie Communale autonome du stade Luc Varenne, punkt 21 och där angiven rättspraxis).

Det är fråga om ett enda tillhandahållande när två eller flera delar eller handlingar som en beskattningsbar person tillhandahåller en kund har ett så nära samband att de objektivt sett utgör ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande och det därför vore konstlat att skilja dem åt. Det är också ett enda tillhandahållande när en eller flera delar ska betraktas som det huvudsakliga tillhandahållandet. De underordnade delarna ska då skattemässigt behandlas som det huvudsakliga tillhandahållandet (C-349/96 CPP, punkterna 29–30 och C-18/12 Zamberk, punkt 28).

Flera formellt sett fristående tillhandahållanden, som skulle kunna utföras separat och som var för sig skulle vara skattepliktiga eller undantagna från skatteplikt, ska under vissa omständigheter utgöra en enda transaktion när de inte är självständiga (C-276/09, Everything Everywhere, punkt 23 och C-425/06 Part Service, punkt 51).

Ett tillhandahållande, som ur ett ekonomiskt perspektiv utgörs av en enda tjänst, får inte delas upp på ett fiktivt sätt med följden att mervärdesskattesystemets funktion försämras (C-224/11, BGZ Leasing, punkt 31).

Det är den genomsnittliga köparens uppfattning av om det är fråga om ett eller flera tillhandahållanden som ska ligga till grund för bedömningen. Att några köpare har en annan uppfattning saknar betydelse (C-18/12, Zamberk, punkterna 30 och 35–36).

Om ett företag debiterar sina köpare ett enda pris kan detta vara en indikation att det är fråga om en huvudsaklig tjänst som tillhandahålls. Separat fakturering och prissättning ska inte vara avgörande för bedömningen utan detta ska bara vara indikationer för om det är fråga om en huvudsaklig tjänst eller flera olika tjänster (C-349/96 CPP, punkt 31, C-117/11 Purple Parking, punkt 34, C-224/11 BGZ Leasing, punkt 44 och C-18/12 Zamberk, punkt 32).”

Även hur ett tillhandahållande marknadsförs gentemot kund kan ha betydelse när man ska avgöra vad den genomsnittlige köparen egentligen efterfrågar (C-117/11, Purple Parking, punkt 36).

Portföljförvaltning som består av två olika delar, en kombination av analys och översyn av kundens förmögenhet å ena sida och köp och försäljning av värdepapper å andra sidan, som kan tillhandahållas var och en för sig, utgör ett enda odelbart tillhandahållande. En genomsnittskonsument som önskar erhålla portföljförvaltning är intresserad av just denna kombinationstjänst (C-44/11, Deutsche Bank, punkterna 22–29).

4 Bedömning

Det finns inte någon rättslig definition av begreppen konferens respektive konferensarrangemang.

Begreppet konferens används här för att beteckna en sammankomst med föredrag, seminarier, information eller diskussioner som äger rum på en bestämd plats och vid en bestämd tidpunkt.

Begreppet konferensarrangemang används här för att beteckna en sammansatt tjänst som innefattar tillgång till lokaler såsom hörsalar, möteslokaler eller sammanträdesrum samt stödtjänster som gör det möjligt för kunden att genomföra en konferens. Utöver lokaler innefattar ett konferensarrangemang normalt personal, teknisk utrustning såsom audio- och videoutrustning och olika slags förtäring såsom förfriskningar, kaffe och måltider.

De olika delar som ingår i ett konferensarrangemang kan i vissa fall efterfrågas och tillhandahållas var och en för sig. Den genomsnittlige köparen av ett helt konferensarrangemang måste dock anses efterfråga den sammansatta tjänst som gör det möjligt att genomföra en konferens. Tillgången till lokalen anses då inte ha ett sådant självständigt värde att uppdelning ska ske. Därför ska tillhandahållande av ett konferensarrangemang ses som ett enda tillhandahållande. Detta enda tillhandahållande är skattepliktigt och ska beskattas med skattesatsen 25 procent. Restaurang- och cateringtjänster som normalt ingår i ett konferensarrangemang och som har ett nära tidsmässigt samband med de övriga konferensaktiviteterna ska anses ingå i konferensarrangemanget. Som regel får lunch anses ingå i arrangemanget när den tillhandahålls av det företag som tillhandahåller konferensarrangemanget. Detsamma gäller kaffe, smörgåsar, mineralvatten och liknande.

Tillhandahållande av tjänster som inte direkt syftar till att göra det möjligt för kunden att genomföra konferensen ska ses som självständiga i förhållande till konferensarrangemanget. Exempel på sådana tjänster är logi, resor och fritidsaktiviteter. Måltider såsom frukost, kvällsmåltider och banketter ska i normalfallet inte anses ingå i ett konferensarrangemang utan ska behandlas som fristående tillhandahållanden i förhållande till konferensarrangemanget. I dessa fall rör det sig om måltider som inte tillhandahålls under den del av dygnet då själva konferensaktiviteterna normalt äger rum.

Enbart uthyrning av lokaler är inte ett konferensarrangemang utan en sådan fastighetsupplåtelse som är undantagen från skatteplikt. Det gäller även om lokalerna i och för sig kan användas för konferensändamål. Att lokalerna har viss teknisk utrustning, exempelvis en projektor, medför alltså inte i sig att upplåtelsen ska ses som ett konferensarrangemang. Den tekniska utrustningen är i ett sådant fall en underordnad del av lokal upplåtelsen.

5 Exempel

Nedan ges exempel på när ett paket av tjänster utgör ett enda tillhandahållande av ett konferensarrangemang.

Exempel 1

Ett företag säljer ett konferenspaket för en halvdag som innehåller möteslokal, konferenspersonal, teknisk utrustning och kaffe med kakor. Konferensen avslutas med lunch som ingår i konferenspaketet.

Samtliga tjänster syftar till att göra det möjligt för kunden att genomföra konferensen och ska bedömas som ett konferensarrangemang. Att konferensaktiviteterna inte fortsätter efter lunchen medför ingen annan bedömning.

Exempel 2

Ett företag säljer ett konferenspaket för en heldag som innehåller möteslokal, konferenspersonal, teknisk utrustning och kaffe med kakor. Företaget har inga egna serveringsutrymmen. Lunch kan i stället bokas på en restaurang tvärs över gatan. Kunden faktureras då för lunchen direkt av restaurangen.

Lunchen tillhandahålls inte av det företag som säljer konferenspaketet och är därför ett separat tillhandahållande. De övriga tjänsterna syftar till att göra det möjligt att genomföra en konferens och ska bedömas som ett konferensarrangemang.

Exempel 3

Ett företag tillhandahåller möteslokal, konferenspersonal, teknisk utrustning, kaffe och fralla till en arrangör av ett frukostseminarium.

Tillhandahållandet innefattar bara sådana tjänster som direkt syftar till att göra det möjligt för kunden att genomföra seminariet. Tillhandahållandet är en enda tjänst som utgör ett konferensarrangemang.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...