Datum: 2017-06-08

Områden: Socialavgifter

Dnr: 131 238881-17/111

1 Sammanfattning

I arbetsgivardeklarationen sker redovisning i heltal. Detta gäller både för uppgift per betal-ningsmottagare (individuppgift) och för det sammanlagda beloppet som utgör underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden.

Vid Skatteverkets beräkning av total arbetsgivaravgift för redovisningsperioden avrundas den framräknade avgiften genom att öretal bortfaller. För arbetsgivare som har anställda som omfattas av olika avgiftsprocentsatser beräknas arbetsgivaravgiften för varje avgiftsprocentsats för sig. Avrundning genom att öretal bortfaller sker för varje procentsats och därefter sker summering av samtliga belopp för varje avgiftsprocentsats.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om redovisning per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen ska ske i heltal eller i kronor och ören. Vidare har fråga uppkommit hur avrundning ska ske när Skatteverket räknar ut arbetsgivaravgifter att betala för redovisningsperioden.

3 Gällande rätt m.m.

Underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter (avgiftsunderlaget) är summan av de avgifts-pliktiga ersättningar som den avgiftsskyldige har utgett under en kalendermånad, 2 kap. 24 § socialavgiftslagen (2009:980), SAL.

Belopp som avser skatt eller avgift enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, ska anges i heltal så att öretal bortfaller, 22 kap. 1 § skatteförfarandeförordningen (2011:1244), SFF.

4 Bedömning

Redovisning av underlag för arbetsgivaravgifter i arbetsgivardeklarationen har alltid skett i heltal. I och med att underlaget för arbetsgivaravgifter redovisas utan öretal är det Skatteverkets uppfattning att också uppgift om avgiftspliktiga ersättningar per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen (individuppgift) ska ske i heltal och att summan av samtliga i deklarationen angivna individuppgifter utgör underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter. Förmån av drivmedel beräknas till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2. Det framräknade värdet ska anges i heltal. Såväl SAL som SFL saknar regler för hur uppgifter på individnivå och uppgifter om underlag för arbetsgivaravgifter ska avrundas. Eftersom lagreglering saknas beslutar arbetsgivaren själv enligt vilket system avrundning ska ske.

Arbetsgivaravgifter betalas på summan av de avgiftspliktiga ersättningarna som utgetts under en kalendermånad. Förmån av drivmedel ska, vid beräkning av arbetsgivaravgifterna, värderas till marknadsvärdet utan uppräkning. Om arbetsgivaren har anställda som omfattas av olika procentsatser, räknas arbetsgivaravgifterna separat för varje procentsats. Av SFF framgår att vid beräkning av skatt eller avgift faller öretal bort. Det innebär att öretal bortfaller för varje avgiftsprocentsats för sig innan summering sker.

Exempel

En arbetsgivare har tre anställda. För person 1 och 2 ska arbetsgivaren betala samtliga avgifter och för person 3 ska reducerade arbetsgivaravgifter betalas.

Lön/avgiftsunderlag Avgiftsprocentsats Arbetsgivaravgift

23 345 kr person 1 och 2 31,42% 7 334,99

12 345 kr person 3 16,36% 2 019,64

Summa arbetsgivaravgift = 9 353 kr