SKVs ställningstaganden

2017-09-15 Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.?

Datum: 2017-09-15

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 131 222860-17/111

1 Sammanfattning

Reglerna om skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl. har ingen motsvarighet i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK. Normalt medges därför inte den som är begränsat skattskyldig några skattelättnader. Begränsat skattskyldiga som med stöd av 4 § SINK begär att bli beskattade enligt inkomstskattelagen, IL, omfattas dock av bestämmelserna om skattelättnader förutsatt att det finns ett beslut från Forskarskattenämnden.

Skatteverket anser dock att när en ersättning disponeras först efter utflyttning från Sverige och det är aktuellt med SINK-beskattning ska hänsyn tas till bestämmelserna om skattelättnader i IL. Exempelvis ska enbart 75 procent av en retroaktiv lön beskattas med den särskilda inkomstskatten som framgår av 7 § SINK.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande 2016-06-13 (dnr 131 280554-16/111). Det innebär en ändring av bedömningen när personen inte hunnit bli obegränsat skattskyldig till följd av HFDs dom den 28 mars i mål nr 3025-16. Av domen framgår att obegränsad skattskyldighet inte är ett krav för att omfattas av bestämmelserna om skattelättnader.

Skatteverket kommer inte att inleda kontroller som är till nackdel för skattebetalare för tid före detta ställningstagande.

2 Frågeställning

A och B har beslut om skattelättnad från Forskarskattenämnden och utbetalning av ersättning görs från arbetsgivaren när A och B är begränsat skattskyldiga. Kan A och B tillämpa beslut om skattelättnader på sina respektive anställningsinkomster vid SINK-beskattning?

2.1 Personen hinner inte bli obegränsat skattskyldig

A flyttar ut från Sverige före det att han hinner bli obegränsat skattskyldig. Han är således begränsat skattskyldig under den tid som beslutet avser och när ersättningen betalas ut.

2.2 Arbetsgivaren betalar ut ersättning i efterskott

B är obegränsat skattskyldig under den tid som beslutet avser. Han flyttar därefter ut från Sverige. Efter utflyttningen får B en ersättning från sin tidigare arbetsgivare. Efterskottsbetalningen avser arbete som utförts under den tid som beslutet från Forskarskattenämnden gäller.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Bestämmelser i inkomstskattelagen (1999:1229), IL

Skattelättnader ges till utländska nyckelpersoner m.fl. när de arbetar tillfälligt i Sverige. Vissa förutsättningar ska vara uppfyllda och det ska finnas ett beslut från Forskarskattenämnden som visar att arbetstagaren har rätt till skattelättnaderna (11 kap. 22–23 a §§ IL). Skattelättnaderna medges under de tre första åren av en tidsbegränsad vistelse i Sverige på högst fem år.

Skattelättnaderna innebär att 25 procent av lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån av arbete inte ska tas upp. Därutöver ska ersättning för utgifter som arbetstagaren haft på grund av sin vistelse i Sverige inte tas upp då de avser

 • ersättning för flyttning till eller från Sverige,

 • ersättning för egna och familjemedlemmars resor mellan Sverige och tidigare hemland, dock högst två resor per person och kalenderår, och

 • ersättning för avgifter för barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande.

3.2 Bestämmelser i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (1991:586), SINK

Skattskyldig är fysisk person som är bosatt utomlands och som tar emot inkomst som är skattepliktig enligt SINK (3 § SINK). Med bosatt utomlands avses den som är begränsat skattskyldig (2 § SINK).

Den som är bosatt utomlands kan begära att få sin anställningsinkomst beskattad enligt IL (4 § SINK). Personen kommer då att vara skattskyldig i inkomstslaget tjänst (3 kap. 18 § första stycket 1 IL).

Endast sådana inkomster som beskattas hos den som är obegränsat skattskyldig är skattepliktig inkomst vid SINK-beskattning (5 § sista stycket SINK).

Vilken skattesats som gäller framgår av 7 § SINK.

3.3 Rättspraxis

3.3.1 RÅ 2006 ref. 29

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) anser att skattelättnader ska ges när bonusersättningar kan hänföras till arbete som utförts under treårsperioden, även om utbetalningen av ersättningarna görs först efter periodens utgång.

3.3.2 HFDs dom den 28 mars 2017, mål nr 3025-16

HFD redogör för att av förarbetena framgår att en förutsättning för tillämpning av bestämmelserna är att personen i fråga stannar i Sverige så länge att samtliga skatteregler som gäller för obegränsat skattskyldiga blir tillämpliga. Vidare anges i förarbetena att den som stannar kortare period normalt inte blir att anse som obegränsat skattskyldig och att i det fallet kan SINK bli tillämplig (se prop. 2000/01:12 s. 24).

HFD anser att förarbetsuttalandena ska ses mot bakgrund av att det vid den tiden inte fanns någon möjlighet för begränsat skattskyldiga att välja beskattning enligt IL. Det var därför naturligt att förutsätta att en arbetstagare som ansökte om skattelättnader skulle bli obegränsat skattskyldig. 2005 infördes en ändring i SINK. Ändringen medför att den som är begränsat skattskyldig kan välja att bli beskattad enligt IL i stället för enligt SINK. HFD anser därmed att förutsättningarna förändrades jämfört med vad som gällde vid införandet av bestämmelserna om skattelättnader i 11 kap. 22 § IL. De tidigare uttalandena i förarbetena om att skattelättnaderna förutsätter en obegränsad skattskyldighet bör därför inte påverka tolkningen av bestämmelserna. Då lagtexten inte innehåller något krav på obegränsad skattskyldighet för arbetstagaren bör även den som är begränsat skattskyldig men som begär IL-beskattning omfattas av bestämmelserna om skattelättnader. HFD anser därför att det inte är en förutsättning att arbetstagaren är obegränsat skattskyldig för att denne ska medges skattelättnader. Det är tillräckligt att arbetstagaren blir skattskyldig för sina tjänsteinkomster enligt IL. HFD anser därmed att Forskarskattenämnden inte ska ta ställning till om arbetstagarens vistelse är så lång att obegränsad skattskyldighet uppstår när en ansökan prövas. HFD fastställer FRs domslut.

4 Bedömning

Reglerna om skattelättnader för nyckelpersoner m.fl. har ingen motsvarighet i SINK. Normalt medges således inte några skattelättnader vid beskattning enligt SINK.

4.1 Personen hinner inte bli obegränsat skattskyldig

Skatteverket anser att när A inte hinner bli obegränsat skattskyldig pga. utflyttning från Sverige så ska A inte medges några skattelättnader vid beskattning enligt SINK.

Om A med stöd av 4 § SINK begär att ersättningen ska beskattas enligt IL har A däremot rätt till de skattelättnader som anges i 11 kap. 23 § IL. Begränsat skattskyldiga som med stöd av 4 § SINK begär att bli beskattade enligt IL omfattas av bestämmelserna om skattelättnader när de har ett beslut från Forskarskattenämnden om skattelättnader. Detta synsätt följer av HFDs dom den 28 mars 2017 i mål nr, 3025-16.

4.2 Arbetsgivaren betalar ut ersättning i efterskott

Skatteverket anser att HFD ger uttryck för principen att skattelättnader ska medges när ersättningen avser en period som omfattas av Forskarskattenämndens beslut (RÅ 2006 ref. 29). Detta under förutsättningen att övriga villkor för skattelättnader var uppfyllda under den tid då arbetet utfördes. Det är således inte avgörande när ersättningen var disponibel.

Skatteverket anser därmed att när ersättningen betalas ut till B ska det tas hänsyn till bestämmelserna om skattelättnader som finns reglerade i IL, trots att B SINK-beskattas. Detta synsätt stöds även av formuleringen i 5 § sista stycket SINK. Det medför exempelvis att enbart 75 procent av den retroaktiva lönen beskattas med den särskilda inkomstskatten som framgår av 7 § SINK.

B har i detta fall möjlighet att välja att bli beskattad enligt IL.

4.3 Ersätter tidigare ställningstagande

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande 2016-06-13 (dnr 131 280554-16/111). Det innebär en ändring av bedömningen när personen inte hunnit bli obegränsat skattskyldig till följd av HFDs dom den 28 mars 2017 i mål nr 3025-16.

Skatteverket kommer inte att inleda kontroller som är till nackdel för skattebetalare för tid före detta ställningstagande.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...