Datum: 2018-02-15

Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Dnr: 202 62043-18/111

1 Sammanfattning

För en anställd med bilförmån är förmån av trängselskatt vid privat körning som arbetsgivaren betalar en separat skattepliktig förmån från och med den 1 januari 2018. Förmånen värderas till marknadsvärdet av trängselskatten vid de privata passagerna. Om den anställda betalar motsvarande belopp till arbetsgivaren uppkommer ingen skattepliktig förmån. Det medför inte heller några skattekonsekvenser om den anställda först betalar ett belopp motsvarande hela trängselskattebeloppet till arbetsgivaren och sedan återfår den del som avser tjänstekörningar.

2 Frågeställning

En arbetsgivare kan ingå avtal att den anställda själv ska betala trängselskatterna för den privata körningen, dvs. det motsvarande belopp som förmånen skulle uppgå till, så att ingen skattepliktig förmån uppkommer. Motsvarande kan även gälla infrastrukturavgifter, dvs. vissa broavgifter. Fråga har uppkommit om arbetsgivare utan skattekonsekvenser kan tillämpa en modell där en anställd som har körningar både privat och i tjänsten som föranlett trängselskatt först betalar motsvarande månadens hela trängselskattebelopp till arbetsgivaren, och sedan med ett avräkningsunderlag återfår den del av totalbeloppet som avser tjänstekörningen.

Skatteverket har i ett tidigare ställningstagande, Förmån av trängselskatt publicerat den 23 november 2017, redovisat hur förmånsvärdet bör beräknas.

3 Gällande rätt m.m.

Förmåner som en anställd erhåller är skattepliktiga enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, såvida förmånen inte uttryckligen undantagits från skatteplikt.

Utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter samt trängselskatt ingår fr.o.m. den 1 januari 2018 inte i schablonen för bilförmån, se 61 kap. 5 a § IL. Sådan privat förmån beskattas därmed separat.

Förmån av väg-, bro- och färjeavgifter samt trängselskatt ska räknas till andra månaden efter den då förmånen kommit den skatteskyldige till del, se 10 kap. 10 § andra stycket IL.

4 Bedömning

Enligt allmänna skatteregler gäller att om en anställd betalar för en skattepliktig förmån reduceras värdet med motsvarande belopp, och en sådan betalning kan göras kontant eller via nettolöneavdrag. Om den anställda betalar ett belopp motsvarande hela förmånsvärdet finns ingen förmån att redovisa.

Enligt den modell som diskuterats avtalar arbetsgivaren att den anställda via nettolöneavdrag först betalar ett belopp som motsvarar hela totalbeloppet för trängselskatt enligt beslutet från Transportstyrelsen för bilen i fråga. Anledningen är att varken arbetsgivaren eller den anställda vid denna tidpunkt har kännedom om fördelningen mellan tjänstekörning och privat körning men genom att den anställda betalar hela beloppet är arbetsgivaren förvissad om att ingen skattepliktig förmån uppkommer. Sedan har den anställda rätt att med ett avräkningsunderlag som visar vilka passager som avsett tjänstekörning återfå motsvarande delbelopp från arbetsgivaren. Genom detta avtal och i och med att full betalning görs för den privata trängselskatten finns ingen skattepliktig förmån.

Exempel

Ylva som bor i Stockholm är anställd av AB Bil och har en förmånsbil. Under januari påförs trängselskatt för bilen vid både tjänsteresor och privata resor.

AB Bil får i mitten av februari beslutet från Transportstyrelsen med ett totalbelopp på 800 kronor, och gör ett nettolöneavdrag med motsvarande belopp på Ylvas lön. Denna betalning till arbetsgivaren avser betalning för förmånen. Ylva har nu en fordran på arbetsgivaren på den del av totalsumman som motsvarar tjänsteresorna, men denna fordran är ännu inte beloppsbestämd.

Ylva upprättar ett underlag för sin fordran med körjournalen som underlag, och som via proportionering av passagerna visar att 300 kronor av de 800 kronorna avser trängselskatt vid tjänsteresor. Arbetsgivaren betalar ut beloppet till Ylva. Denna utbetalning avser reglering av den fordran Ylva haft på arbetsgivaren, och avser därför varken lön, kostnadsersättning eller utlägg för utgifter. Utbetalningen föranleder således ingen redovisning till Skatteverket.

AB Bil betalar fakturan från Transportstyrelsen i slutet av mars.

Observera att denna metod gäller specifikt en anställds betalning till arbetsgivaren för förmån av trängselskatt eller infrastrukturavgift och metoden är inte tillämplig i andra fall när en anställd gör utlägg för arbetsgivarens räkning för olika slags utgifter, t.ex. resor, drivmedel eller måltider. I sådana fall måste bedömas om en motsvarande utbetalning till den anställda utgör utlägg, kostnadsersättning eller lön.

Som alternativ till ett nettolöneavdrag kan den anställda själv betala skattebeslutet från Transportstyrelsen, och gör därmed ett utlägg för arbetsgivaren motsvarande den del av fakturan som avser tjänsteresor. Inte heller i det fallet uppkommer någon skyldighet för arbetsgivaren att till Skatteverket redovisa betalningen till den anställda för utlägget.