Datum: 2018-03-01

Områden: Socialavgifter

Dnr: 202 95344-18/111

Sammanfattning

Från och med den 1 januari 2019 ska redovisning i en arbetsgivardeklaration i huvudsak ske på individnivå. Om redovisning har skett eller skulle ha skett på individnivå i en arbetsgivardeklaration ska en kontrolluppgift inte lämnas. Ersättning som betalas ut på grund av en pensionsförsäkring berörs inte av förändringarna. Dessa utbetalningar ska även fortsättningsvis redovisas i ”klump” i en arbetsgivardeklaration och på en kontrolluppgift.

Statens tjänstepensionsverk, SPV, administrerar de statliga tjänstepensionerna åt statliga myndigheter. Dessa pensionsutbetalningar ska SPV redovisa i sin arbetsgivardeklaration på individnivå.

Företag som tillhandahåller en tjänst som innebär att de administrerar och betalar ut pensionen åt andra arbetsgivare ska inte lämna en arbetsgivardeklaration på individnivå avseende de ersättningar som de betalar ut för annans räkning. En arbetsgivardeklaration på individnivå ska i stället lämnas av arbetsgivaren, dvs. den som slutligen står för pensionskostnaden. Detsamma gäller för de pensionsutbetalningar som SPV gör på uppdrag av andra än statliga myndigheter. En arbetsgivardeklaration på individnivå ska för dessa utbetalningar lämnas av arbetsgivaren och inte av SPV.

Om pensionen betalas ut på grund av en pensionsförsäkring är det alltid försäkringsgivaren som ska redovisa ersättningen i sin arbetsgivardeklaration, men inte på individnivå, och på kontrolluppgift. Detta gäller även om utbetalningen görs av någon annan än försäkringsgivaren, t.ex. en betalningsförmedlare eller en pensionsadministratör.

Frågeställning

I samband med införandet av reglerna om redovisning på individnivå i en arbetsgivardeklaration har fråga uppkommit om den som på uppdrag från kunder administrerar och betalar ut pension kan redovisa pensionsutbetalningen på individnivå i sin egen arbetsgivardeklaration eller i förekommande fall på kontrolluppgift?

Gällande rätt m.m.

Den som betalar ut ersättning för arbete, ränta, utdelning eller annan avkastning som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen är skyldig att göra skatteavdrag, 10 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.

Den som är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter eller som gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att göra det ska lämna en arbetsgivardeklaration, 26 kap. 2 och 3 §§ SFL.

En arbetsgivardeklaration ska för varje betalningsmottagare innehålla uppgift om bland annat den ersättning som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för, skatteavdragets belopp, den ersättning som utbetalaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter för och ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift. Om ersättningen avser utbetalning på grund av en pensionsförsäkring eller ett återköp av en sådan försäkring ska uppgift på individnivå inte lämnas i arbetsgivardeklarationen, 26 kap. 19 a § SFL i sin lydelse från den 1 januari 2019.

Kontrolluppgift ska lämnas om utgiven ersättning och förmån som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst, 15 kap. 1 § SFL.

En kontrolluppgift ska lämnas av den som gett ut ersättning eller förmån, 15 kap. 3 § SFL.

Ett pensionsförsäkringsavtal ska innehålla villkor om att försäkringsgivaren ska lämna kontrolluppgifter avseende utbetald ersättning på grund av försäkringen, 58 kap. 16 a § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

En kontrolluppgift ska inte lämnas om ersättningen eller förmånen har redovisats eller skulle ha redovisats per betalningsmottagare av utgivaren i en arbetsgivardeklaration, 15 kap. 8 § 3 SFL i dess lydelse från den 1 januari 2019.

Det är den som har betalat ut beloppet eller gett ut förmånen som ska lämna kontrolluppgift. I regel är det arbetsgivaren eller uppdragsgivaren när det är fråga om lön, arvoden och förmåner. När det gäller sociala förmåner är det den myndighet som har beslutat om förmånen som ska lämna kontrolluppgiften. I fråga om pensioner och livräntor är det försäkringsföretaget e.d. som ska lämna kontrolluppgiften. I de fall utbetalningen sker genom förmedling av någon annan, t.ex. då löner betalas ut genom en banks försorg, är det den som har lämnat förmedlingsuppdraget som ska lämna kontrolluppgiften, se prop. 2001/02:25 s. 175.

SPV ansvarar för frågor som rör den statliga tjänstepensioneringen och statens tjänstegrupplivförsäkring. Myndigheten ska besluta om och betala ut tjänstepensionsförmåner och särskilda pensionsersättningar enligt avtalet om trygghetsfrågor. Förmånerna ska bekostas av staten. Myndigheten får i anslutning till sitt verksamhetsområde i begränsad omfattning utföra uppdragsverksamhet åt andra än statliga myndigheter under förutsättning att den uppdraget avser har nära anknytning till statlig verksamhet och att de för uppdragsgivarens tillämpliga tjänstepensionsbestämmelser liknar de statliga tjänstepensionsbestämmelserna. De förmåner som inte ska bekostas av staten betalar SPV ut på uppdrag av den som ska bekosta förmånen, förordning (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner och förordning (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk.

Bedömning

Arbetsgivare som tryggar utfästa pensioner i egen regi enligt tryggandelagen eller utfäster direktpension och säkerställer den exempelvis genom en arbetsgivarägd pantsatt kapitalförsäkring ansvarar för den framtida utbetalningen av pensionen. Om en sådan arbetsgivare väljer att anlita ett företag, en pensionsadministratör, som administrerar pensionen och betalar ut den för arbetsgivarens räkning ska redovisning ske i arbetsgivardeklarationen på individnivå för den arbetsgivare som slutligen står för pensionskostnaden. Företag som bedriver administrationsverksamhet avseende pensionsutbetalningar ska alltså inte redovisa pensionsersättningar som de betalar ut för annans räkning i sin egen arbetsgivardeklaration. Dessa företag är i detta sammanhang närmast att jämställa med en bank som betalar ut löner på uppdrag av en arbetsgivare, se prop. 2001/02:25 s. 175.

SPV får i begränsad omfattning utföra uppdragsverksamhet åt andra än statliga myndigheter. För de pensionsutbetalningar som SPV gör på uppdrag av andra än statliga myndigheter och där staten inte står för pensionskostnaden ska redovisning av pensionsutbetalningarna ske på individnivå i arbetsgivardeklarationen för den som slutligen står för pensionskostnaden.

Försäkringsgivaren är den som betalar ut ersättning på grund av en pensionsförsäkring och är den som ska redovisa pensionen i sin arbetsgivardeklaration. Sådan ersättning ska inte redovisas på individnivå i arbetsgivardeklarationen. I och med att ersättningen inte redovisas på individnivå ska försäkringsgivaren även efter 1 januari 2019 lämna kontrolluppgift på utbetalad ersättning (pension). Om en försäkringsgivare anlitar en betalningsförmedlare eller en pensionsadministratör för utbetalning av pension på grund av en pensionsförsäkring är det ändå försäkringsgivaren som ska redovisa ersättningen i sin arbetsgivardeklaration, men inte på individnivå, och är den som är skyldig att lämna kontrolluppgiften (58 kap. 16 a § IL).

Särskilt om SPV

SPV arbetar bland annat med att administrera och betala ut den statliga tjänstepensionen för exempelvis anställda och tidigare anställda vid statliga myndigheter. De pensionsutbetalningar som SPV gör och som ska bekostas av staten med stöd av förordningen (2002:869) ska SPV, enligt Skatteverket bedömning, redovisa på individnivå i sin egen arbetsgivardeklaration. Detsamma gäller utbetalning av delpensioner och pensionsutbetalningar som avser Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Affärsverket svenska kraftnät. Om en försäkringsgivare anlitar SPV för utbetalning av pension på grund av en pensionsförsäkring är det försäkringsgivaren som ska redovisa ersättningen i sin arbetsgivardeklaration, men inte på individnivå, och är den som är skyldig att lämna kontrolluppgiften (58 kap. 16 a § IL).