Datum: 2018-10-22

Områden: Punktskatter

Dnr: 202 435370-18/111

1 Sammanfattning

I den behållning som är beskattningsunderlag för spelskatt ska endast insatser och utbetalningar som hänför sig till svenskt speldeltagande beaktas. När det gäller spel som sker online och svenska spelare spelar mot utländska spelare innebär det att endast insatser och utbetalningar hänförliga till svenska spelare beaktas vid beräkning av behållningen, dvs. beskattningsunderlaget. I sådant fall kommer behållningen inte motsvaras av spelföretagets nettobehållning från det tillhandahållna spelet.

2 Frågeställning

I beskattningsunderlaget för spelskatten ska endast insatser och utbetalningar som hänför sig till det svenska speldeltagandet beaktas. Med hänsyn till detta, hur ska behållningen beräknas när svenska spelare deltar i spel mot utländska spelare?

3 Gällande rätt m.m.

Spelskatt ska betalas till staten för sådant licenspliktigt spel som tillhandahålls av en licenshavare enligt spellagen (2018:1138) (1 § lagen om skatt på spel [2011:1139], LSS).

Spelskatt ska betalas för behållningen för varje beskattningsperiod som avser sådant spel som omfattas av lagen om skatt på spel (6 § LSS).

Behållningen för en beskattningsperiod beräknas som skillnaden mellan de sammanlagda insatserna som den skattskyldige tagit emot och de sammanlagda utbetalningarna som den skattskyldige betalat ut under perioden (7 § första stycket LSS).

Vid bestämmande av behållningen ska endast insatser och utbetalningar som hänför sig till det svenska speldeltagandet beaktas (7 § andra stycket LSS).

En beskattningsperiod utgörs av en kalendermånad (8 § LSS).

När det gäller onlinespel föreligger svenskt speldeltagande om spelaren är bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas här, oavsett var spelaren fysiskt befinner sig (regeringens proposition En omreglerad spelmarknad, prop. 2017/18:220 s. 364). Bedömningen om en person är bosatt i Sverige ska utgå från de kriterier som gäller enligt 3 § folkbokföringslagen (1991:481). Med stadigvarande vistelse avses detsamma som i 3 kap. 3 § 2 inkomstskattelagen (1999:1229), dvs. att det är frågan om en sammanhängande vistelse på minst sex månader (regeringens proposition En omreglerad spelmarknad, prop. 2017/18:220 s. 254).

Om provisionen tas ut på det belopp spelarna satsar i spelet, kommer insatsen i ett spel på en spelbörs därmed bestå av dels det satsade beloppet, dels provisionen. Om provisionen i stället tas på vinsten, kommer utbetalningen avse vinsten minskat med provisionen. Oavsett i vilket skede provisionen tas ut, och under förutsättning att spelet sker mellan svenska deltagare, kommer spelbolagets behållning skatterättsligt alltid motsvara värdet av provisionen. Om ett spelbolag däremot väljer att tillhandahålla spel till även andra än svenska spelare, kommer endast insatser och utbetalningar hänförliga till det svenska speldeltagandet beaktas vid beräkningen av behållningen (regeringens proposition En omreglerad spelmarknad, prop. 2017/18:220 s. 255).

Med begreppet utbetalning avses det värde som den skattskyldige eller dennes ombud betalar till spelaren genom att tillgodoföra belopp på spelkontot eller på annat sätt (regeringens proposition En omreglerad spelmarknad, prop. 2017/18:220 s. 362).

För det spelföretag som även tillhandahåller spel mot andra länder innebär det att denne endast betalar skatt enligt denna lag för viss del av sin verksamhet (regeringens proposition En omreglerad spelmarknad, prop. 2017/18:220 s. 364).

4 Bedömning

I den behållning som är beskattningsunderlag för spelskatt ska endast insatser och utbetalningar som hänför sig till svenskt speldeltagande beaktas. När det gäller spel som sker online och svenska spelare spelar mot utländska spelare innebär det att endast insatser och utbetalningar hänförliga till svenska spelare ska beaktas vid beräkning av behållningen, dvs. beskattningsunderlaget. I sådant fall kommer behållningen inte motsvaras av spelföretagets nettobehållning från det tillhandahållna spelet.

Om ett visst spel ger en negativ behållning ska det minska den totala behållningen för spelföretaget under beskattningsperioden. Blir den sammanlagda behållningen för en beskattningsperiod negativ ska spelskatt inte betalas.

Nedan följer exempel på hur behållningen ska beräknas vid spel med både svenska och utländska spelare. För att exemplen ska bli så kompletta som möjligt är poster som inte påverkar behållningen också med.

Exempel 1: Spelbörs med både svenska och utländska spelare, provision på insatser

Ett spelföretag tillhandahåller onlinespel där svenska spelare kan ”slå vad” med utländska spelare. Spelföretaget tar 10 procent i provision på alla insatser. De svenska spelarnas insatser i detta spel uppgår till totalt 1 500 kronor under beskattningsperioden, de utländska spelarnas insatser uppgår till totalt 6 500 kronor. Under samma beskattningsperiod uppgår vinstutbetalningarna till de svenska spelarna till 2 000 kronor och till de utländska spelarna till 5 200 kronor. Spelföretagets provision uppgår till 800 kr. Behållningen som ska ligga till grund för beskattning beräknas då så här:

Svenska spelares insatser

1 500

Utbetalningar till svenska spelare

– 2 000

Spelföretagets behållning

–  500

Spelföretagets behållning för detta spel är negativ under beskattningsperioden. Om spelföretaget inte tillhandahållit några andra spel under beskattningsperioden ska spelskatt inte betalas.

Exempel 2: Spelbörs med både svenska och utländska spelare, provision på vinster

Ett spelföretag tillhandahåller onlinespel där svenska spelare kan ”slå vad” med utländska spelare. Spelföretaget tar 10 procent i provision på alla vinster. De svenska spelarnas insatser i detta spel uppgår till totalt 1 500 kronor under beskattningsperioden, de utländska spelarnas insatser uppgår till totalt 6 500 kronor. Under samma beskattningsperiod uppgår utbetalningarna till de svenska spelarna till 1 800 kronor och till de utländska spelarna till 5 400 kronor. Spelföretagets provision uppgår till 800 kronor. Behållningen som ska ligga till grund för beskattning beräknas då så här:

Svenska spelares insatser

1 500

Utbetalningar till svenska spelare

– 1 800

Spelföretagets behållning

–  300

Spelföretagets behållning för detta spel är negativ under beskattningsperioden. Om spelföretaget inte tillhandahållit några andra spel under beskattningsperioden ska spelskatt inte betalas.

Exempel 3: Pokerspel med svenska och utländska spelare, provision på insatser

Ett spelföretag tillhandahåller onlinepoker där svenska spelare kan spela mot utländska spelare. Spelföretaget tar 1 procent i provision på varje spelpott som spelarna spelar om. Spelpotten består av insatser från spelarna. De svenska spelarnas insatser under beskattningsperioden är totalt 6 000 kronor, de utländska spelarnas insatser är totalt 1 000 kronor. Under samma beskattningsperiod uppgår utbetalningarna till de svenska spelarna till 2 000 kronor och till de utländska spelarna 4 930 kronor. Spelföretagets provision uppgår till 70 kronor. Behållningen som ska ligga till grund för beskattning beräknas då så här:

Svenska spelares insatser

6 000

Utbetalningar till svenska spelare

– 2 000

Spelföretagets behållning

4 000

Spelföretagets behållning för detta spel är positiv under beskattningsperioden. Om spelföretaget inte tillhandahållit några andra spel under beskattningsperioden ska spelskatt beräknas på beloppet 4 000 kronor.