Datum: 2020-06-03

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 8–305660

1 Sammanfattning

Provtagning som arbetsgivare bekostar för att konstatera om anställda har eller har haft en sjukdom som klassas som samhällsfarlig sjukdom i smittskyddslagen ska inte tas upp till beskattning.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om anställda ska förmånsbeskattas om arbetsgivare bekostar provtagning för att kontrollera om anställda har eller har haft sjukdomen covid-19.

3 Gällande rätt m.m.

Förmån av företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering ska inte tas upp till beskattning, 11 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Med samhällsfarliga sjukdomar avses allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder, 1 kap. 3 § tredje stycket smittskyddslagen (2004:168), SmittskL.

Om riksdagens beslut om ändring gällande allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar inte kan avvaktas, får regeringen föreskriva att bestämmelserna om allmänfarliga eller samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas från den tidpunkt som regeringen bestämmer på en viss smittsam sjukdom, 9 kap. 2 § SmittskL.

Regeringen har den 1 februari 2020 med stöd av 9 kap. 2 § SmittskL föreskrivit att bestämmelserna om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med 2019-nCoV som är ett coronavirus, förordning (2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med 2019-nCoV.

4 Bedömning

En åtgärd som arbetsgivaren vidtar i form av förebyggande behandling är skattefri om den i huvudsak omfattar sådana insatser som arbetsgivaren ansvarar för enligt arbetsmiljölagen. Om arbetsgivaren som ett led i sitt arbetsmiljöarbete erbjuder anställda provtagning för sjukdom som är klassad som samhällsfarlig enligt smittskyddslagen är sådan provtagning, enligt Skatteverkets uppfattning, att jämställa med förebyggande behandling enligt IL. Provtagningen är därför skattefri för den anställda. Detta gäller oavsett om avsikten med provtagningen är att konstatera om den anställda vid provtagningstillfället är sjuk eller om avsikten är att kontrollera om den anställda bär antikroppar mot sjukdomen.