SKVs ställningstaganden

2020-06-17 Förmån av taxiresor under en pandemi

Datum: 2020-06-17

Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Dnr: 8–328995

1 Sammanfattning

Förmån av fria arbetsresor mellan bostad och arbetsplats beskattas normalt till marknadsvärdet. Om en anställd under en pågående pandemi, med syfte att minska risken för smittspridning, får taxiresor eller liknande reseförmån av sin arbetsgivare bör dock förmånen värderas till motsvarande kostnad för kollektivtrafik.

Avdragsrätten för anställda som använt egen bil eller förmånsbil för arbetsresor påverkas inte av ställningstagandet.

2 Frågeställning

Med anledning av covid-19-pandemin, även benämnd coronapandemin, förekommer det att arbetsgivare med syfte att minska risken för smittspridning bekostar taxiresor till arbetsplatsen för anställda, t.ex. inom sjukhusvård och äldreomsorg. Det kan även förekomma andra arrangemang med samma syfte, t.ex. att anställda blir hämtade vid bostaden av företagsbil. Fråga har uppkommit hur sådana förmåner bör värderas.

3 Gällande rätt m.m.

Förmåner är liksom löner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst normalt skattepliktiga för en anställd, 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Arbetsresor, dvs. resor mellan bostaden och arbetsplatsen, är privata resor. Den förmån som uppkommer om arbetsgivaren bekostar resorna värderas normalt till marknadsvärdet, dvs. det pris som den anställda själv hade fått betala för motsvarande tjänst, 61 kap. 2 § IL.

Avdrag får under vissa omständigheter göras för skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor), 12 kap. 26–30 §§ IL. Avdrag får dock göras bara till den del kostnaderna under året sammanlagt överstiger 11 000 kr, 12 kap. 2 § tredje stycket IL.

4 Bedömning

Arbetsresor är privata resor och i det fall arbetsgivaren bekostar en anställds arbetsresor uppkommer en skattepliktig förmån. Förmånen värderas normalt till marknadsvärdet, oavsett om resorna företagits med t.ex. buss, tåg eller taxi.

4.1 Skäl för annan värdering under en pandemi

Under covid-19-pandemin har olika rekommendationer som berör anställdas resor till arbetet utfärdats av Folkhälsomyndigheten, som är den myndighet som bl.a. har till uppgift att skydda befolkningen mot hälsohot. Utövare av kollektivtrafik har rekommenderats att begränsa antalet passagerare per fordon för att undvika trängsel. Resenärer som tillhör en riskgrupp har även uppmanats att undvika kollektivtrafik. Även resenärer i övrigt har uppmanats att undvika trängsel i kollektivtrafiken för att minska smittorisken. Inställda avgångar har dock i vissa fall medfört ökad trängsel och svårigheter för anställda att ta sig till arbetet utan onödig risk för smitta.

Arbetsgivare har med syfte att hjälpa sin personal erbjudit taxiresor eller liknande transporter för arbetsresor som alternativ till kollektivtrafik. Skälet kan vara att minska risken att anställda blir smittade, särskilt om det handlar om anställda som tillhör en riskgrupp. Ett annat skäl kan vara att minska risken att en anställd som t.ex. arbetar på en vårdavdelning för patienter som har covid-19 kan smitta andra resenärer.

Enligt Skatteverkets bedömning är en pandemi där ansvarig myndighets rekommendationer att undvika resor med kollektivtrafik en sådan omständighet som bör kunna påverka värderingen av en reseförmån. Att arbetsgivaren erbjuder resor med taxi under dessa omständigheter utgör inte en renodlad förmån för den anställde, utan det ligger även i arbetsgivarens intresse av att bidra till att hålla personal som måste ta sig till arbetsplatsen frisk så att verksamheten kan upprätthållas.

Sådana taxiresor bör därför under dessa omständigheter inte värderas högre än vad en motsvarande resa med kollektivtrafiken hade kostat, då detta utgör den normala inbesparingen av privata levnadskostnader för den anställda. Detta bör även gälla om arbetsgivaren bekostar en liknande transport till arbetsplatsen, t.ex. att den anställda hämtas med en företagsbil. Om det handlar om enstaka resor bör värdering göras motsvarande enkelbiljett för kollektivtrafiken på orten, och om det handlar om upprepade resor under längre perioder bör jämförelse göras med periodbiljett etc.

Denna värdering bör tillämpas fr.o.m. mars 2020 och gälla så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer som rör begränsningar för att minska smittspridningen i kollektivtrafiken kvarstår.

Ett skattepliktigt förmånsvärde för sådana arbetsresor är normalt avdragsgillt i motsvarande mån och med motsvarande belopp som om den anställda själv hade betalat beloppet.

4.2 Situationer där ordinarie regler gäller

I de fall anställda saknar möjlighet att använda kollektivtrafik för arbetsresorna, och i vanliga fall därför använder t.ex. egen bil eller förmånsbil för att ta sig till arbetet, värderas fria taxiresor till marknadsvärdet.

Skatteverkets bedömning i detta ställningstagande påverkar inte avdragsrätten för anställda som använt egen bil eller förmånsbil för arbetsresor. Bedömningen påverkar inte heller fördelningen mellan privatresor och tjänsteresor för anställda som har förmånsbil, dvs. arbetsresorna ändrar inte karaktär pga. pandemin.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...